Etälääkäripalvelut ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä -pilotti

Etälääkäripalveluiden hyödyntäminen Ikaalisissa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä ( Nikulassa ja Toivolansaarikodissa), sekä yksityisellä palveluntarjoajalla - Jyllin Kodeissa.

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntymisen myötä tarve ikäihmisten palveluille tulee kasvamaan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Ikäihmisten palveluiden resurssit (mm. henkilöstöresurssit) eivät tule kuitenkaan lisääntymään samassa suhteessa kysyntää vastaavaksi.  Tällöin oleellliseen asemaan nousevat  olemassa olevien resurssien hyödyntäminen parhaimmalla mahdollisella tavalla (vaikuttavuus ja palveluiden laatu huomioiden), sekä uusien toimintatapojen ja mallien käyttöönotto. 

Digitalisaation hyödyntäminen ikäihmisten palveluissa tulee olemaan keskeisessä asemassa mietittäessä uusia palvelutarjonnan muotoja, sekä toimintamalleja, joilla ns. vähäiset resurssit saadaan paremmin riittämään palveluiden kysyntää vastaavaksi.  Tarvitaan siis uusia työn tekemisen muotoja  ja etälääkäripalveluiden tarjoaminen on yksi hyvä ja laadukas lisäys palveluvalikoimaan.

Ikaalisissa väestöjakauma on "otollinen" etälääkäri-pilotille. Ikäihmisten osuus väestöstä on jo nyt merkittävä. Lisäksi Ikaalisten alueelliset ominaisuudet puoltavat digitalisaation hyödyntämistä - digitaalisen palveluverkon rakentamista.  Ikaalisen "halkaisee" järvi, jolloin etäisyydet ovat suuria eri alueiden välillä. Etänä toteutettavan palvelun avulla saamme hyödynnettyä/kohdennettua lääkärien resursseja tehokkaammin, koska lääkärien työajasta saadaan poistettua "hukka" -> siirtymisiin kuluva aika, joka muodostaa merkittävän osan lääkärien päivittäisestä kokonaistyöajasta pitkien etäisyyksien vuoksi esimerkiksi Nikulaan kuljettaessa. Etälääkäripalvelut eivät tule korvaamaan lääkärien käyntiä, vaan tarjoamaan mahdollisuuden toteuttaa lääkärien kierto etäyhteyksin niissä tapauksissa, jolloin lääkärien fyysistä läsnäoloa ei tarvita.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etälääkäripilotin kohderyhmänä ovat:

- ikäihmisten tehostettujen palveluyksiköiden (Nikula ja Toivolansaarikoti, sekä yksityinen palveluntarjoaja Jyllin Kodit)  esimiehet, henkilöstö, sekä asukkaat

-ikäihmisten tehostettuihin palveluyksiköihin  lääkäripalveluita tarjoavat lääkärit

Etälääkäripalveluita tarjoamalla pyritään järjestämään palvelut mahdollisimman optimaalisesti säästämällä lääkärien aikaresursseja.  Lääkärinkierto toteutetaan etänä silloin, kun lääkärin fyysistä läsnäoloa ei tarvita. 

Asiakashyöty: tarkoituksena on, että loppukäyttäjille,  eli tehostetussa palveluyksikössä asuville ikäihmisille palvelukokemus on yhtä laadukas  - oli lääkärinkierto toteutettu fyysisenä lääkärinkiertona, tai etälääkärikiertona. Loppukäyttäjälle etälääkäripalveluiden lisääminen palvelutarjontaan ei siis tule aiheuttamaan muutoksia arkeen.  Asiantuntijat, eli hoitajat ja lääkärit tekevät arvioinnin, mitkä tilanteet edellyttävät lääkärin fyysistä läsnäoloa ja milloin lääkärinkierto voidaan toteuttaa etäyhteyksin. 

Lisäarvoa ikäihmisille  ja heidän omaisilleen etälääkäripalvelu tuottaa siinä, että omaisia on mahdollista osallistaa mukaan aktiivisemmin esimerkiksi hoitoneuvotteluihin etäyhteyksin (erityisesti kaukana asuvat omaiset). Lisäksi suuremmassa mittakaavassa ajateltuna etälääkäripalveluiden tarjoaminen mahdollistaa ja turvaa ikäihmisille lääkäripalveluiden saatavuuden jatkossakin, koska lääkärien resursseja pystytään hyödyntämään/kohdentamaan paremmin etälääkäripalveluiden tarjoamisen avulla.

Ratkaisun perusidea **

Pilotin tarkoituksena on käyttöönottaa etälääkäripalvelut ikäihmisten tehostetuissa palveluyksiköissä. Pilotin tavoitteena on hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia tilanteessa, jolloin ikäihmisten palveluiden kysyntä tulee lisääntymään , mutta henkilöstön resurssit eivät tule kasvamaan kysyntää vastaavalle tasolle. Tällöin tulee miettiä uusia ratkaisuja, miten esimerkiksi lääkärien työaika saadaan riittämään myös tulevaisuudessa.  Etälääkäripalveluiden lisääminen voi tarjota apua edellä mainittuun haasteeseen.  Pilotissa tulemme tarjoamaan etälääkäripalveluita ikäihmisten tehostettuihin palveluyksiköihin niissä tapauksissa, jolloin lääkärin fyysinen läsnäolo ei ole tarpeelllista.  Etälääkäripalvelut eivät tule siis korvaamaan fyysistä lääkärinkiertoa, vaan tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa lääkärinkierto etänä niissä tapauksissa, jolloin lääkärin fyysinen läsnäolo ei ole tarpeellista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilotin suunnittelu ja kehittäminen tehdään Ikaalisissa Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE-keskus -hankkeessa. Ikaalisten PirSOTE-hankesalkku 2:n  (sosiaalihuollon toiminnallinen muutos) vastuuhenkilöt PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö Tanja Kotala, sekä vanhuspalveluiden päällikkö Marianne Viitasalo-Männistö ovat suunnitelleet alustavasti pilotin.

Pilotin suunnitteluun koottiin kehittämistiimi, johon kuului edellämainittujen lisäksi palvelukotipäällikkö,kotihoidon esimies/palveluvastaava, sote-sovellusasiantuntija, ylilääkäri, sekä apulaisylilääkäri.

Yksityisen palvelukotiyksikön etälääkäripalvelun kehittämiseen koottiin erillinen kehittäjätiimi, johon kuului: PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden projektipäällikkö Tanja Kotala ja vanhuspalveluiden päällikkö Marianne Viitasalo-Männistö, ylilääkäri, sote-sovellusasiantuntija, sekä Jyllin Kotien edustajat: toimitusjohtaja, palvelupäällikkö, sekä sairaanhoitaja.

Kehittäjätiimien palaverien/kokoontumisten myötä pilottien sisältö muotoutui seuraavanlaiseksi:

Nikula

Pilotin kesto 2 kk

Osa 1. VIDEOVISIT-etävastaanotolla hoidettavat asiat-> kaikki paperiasiat esimerkiksi reseptiuusinnat. Tilanteessa pyritään katsomaan asiakkaan "kokonaiskuva" mm. kaikki lähiaikoina vanhenevat reseptit kuntoon". Hoitoneuvottelut-> tähän mahdollista osallistaa myös omaisia mukaan VideoVisitillä. Tabletin käyttö-mahdolisuus, jolloin hoitaja voi viedä tarvittaessa asiakkaan luokse "kuvayhteyden", jos on esimerkiksi näytettävää asiakkaan tilanteeseen liittyen.

Videovisit -aika-> 30 min, joka toinen vko.

Videovisit käytäntöön -> SOTE-sovellusasiantuntija käy henkilökunnan kanssa läpi käyttöönottoon liittyvät asiat (opastus ym.).

 

Toivolansaarikoti

Pilotin kesto 3 kk

Osa 1. VIDEOVISIT-etävastaanotolla hoidettavat asiat-> kaikki paperiasiat esimerkiksi reseptiuusinnat. Tilanteessa pyritään katsomaan asiakkaan "kokonaiskuva" mm. kaikki lähiaikoina vanhenevat reseptit kuntoon". Hoitoneuvottelut-> tähän mahdollista osallistaa myös omaisia mukaan VideoVisitillä. Tabletin käyttö-mahdolisuus, jolloin hoitaja voi viedä tarvittaessa asiakkaan luokse "kuvayhteyden", jos on esimerkiksi näytettävää asiakkaan tilanteeseen liittyen.

Osa 2. Päivittäinen soittoaika lääkärille -> Toivolansaaren henkilökunnan oma puhelinaika lääkärille. Kysyttävät asiat "kerätäään yhteen" , (esim. labrakokeen vastaukset)  ja näille asioille on varattu oma päivittäinen kohdennettu soittoaika.

Soittoaika: arkipäivisin klo 15 (kesto tilanteen mukaan n. 5-15 min)

Videovisit käytäntöön -> SOTE-sovellusasiantuntija käy henkilökunnan kanssa läpi käyttöönottoon liittyvät asiat (opastus ym.).

Pilotin toteuttamiseen osallistuivat molempien tehostetun palveluyksiköiden henkilökunta, asukkaat, sekä lääkäri.

 

Yksityisen tehostetun palvelukotiyksikön (Jyllin Kodit) pilotin kuvaus lisätään myöhemmin. Pilotti alkoi eri aikaan, kuin Nikulan ja Toivolansaarikodin pilotit, eikä päätöspalaveria ole vielä pidetty . Päätöspalaveri pidetään toukokuussa 2021.

 

Pilottien vaikuttavuustiedon kerääminen, kokemukset ja välipalaverit

Pilottien aikana keräsimme tietoa käytännön kokemuksista pilottien toteuttamiseen osallistuvilta toimijoilta (haasteet, onnistumiset ym) sähköisten kyselyiden avulla. Kävimme kokemuksia läpi kehittäjätiimien palavereissa ja jatkokehitimme pilotteja mm. työpajan avulla (padlet-työskentely). Lisäksi teimme tarvittaessa muutoksia pilotin käytänteisiin ehdotusten ja palautteen myötä.

 

Pilottien päätöspalaveri (Nikula ja Toivolansaarikoti)

Pilottien päätöspalaverissa kävimme läpi pilotin hyödyt ja haasteet ym.  Lopputulemana päädyimme siihen, että etälääkäripalveluiden käyttöä tullaan jatkamaan tehostetuissa palveluyksiköissä. Vaikka haasteita ilmeni käytännön tasolla useampia pilottien aikana, olivat ne helposti "poistettavissa olevia" käytännön kehittämistoimenpiteiden myötä.  Lisäksi oli jo nyt nähtävissä etälääkäripalveluiden tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet, vaikka pilottien kesto oli suhteellisen lyhyt. Tulemme siis  jatkamaan etälääkäripalveluiden tarjoamista ja jatkokehittämään /hiomaan entisestään etälääkäripalveluiden prosesseja vuoden 2021 aikana.

Pilotin tarjoamista hyödyistä ja ilmenneistä haasteista lisää "arvioinnin tulokset tiivistettynä" -kohdasta. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etälääkäripalveluita voi ja kannattaa ehdottomasti soveltaa myös muihin kohderyhmiin, kuin  tässä pilotissa oleville (ikäihmisten tehostetun palveluasumisten yksiköt).

Tiedonkulkuun kannattaa panostaa ja miettiä jo valmiiksi mahdollisia toimintamalleja käytännön tason haasteita varten, eli miten toimitaan ja keitä kaikkia tiedotetaan, jos kyseisenä pvänä etälääkäripalvelu syystä tai toisesta peruuntuu.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etälääkäripilottien kokemukset:

Kooste kerätty seuraavista pilottien aikana kertyneistä aineistoista:

 • pilottien aikana kehittäjätiimin  aloituspalaverin, välipalaverien+ päätöspalaverien muistiot, sisältäen työpajatyöskentelyn materiaalit (padlet-alusta)
 • sähköiset kyselyt pilottien toteuttajille ->3 kpl (aloitus, väli- ja loppukyselyn tulokset)

 

Hyvää/edistystä:

 • teknisesti sujuvaa
 • lääkärin näkökulmasta toiminut hyvin
 • hoitajilla lääkärin konsultaatiotuki silloinkin, kun lääkäri ei fyysisesti paikalla
 • etäkäynnillä pystytään korvaamaan tarvittaessa paikan päällä lääkärinkierto
 • käyttäjät oppineet ohjelman  hyvin, yhteydet toimivat
 • lääkärien ajansäästö huomattava etäkierrossa siirtymien jäädessä pois!
 • nopea ja joustava kierto silloin , kun ei ole tarvetta lääkärin fyysiseen käyntiin
 • päivittäinen soittoaika lääkärille koettu hyvänä ja aikaa hyödynnetty
 • asianosaiset saatavilla, asiat valmisteltu hyvin etukäteen etäkiertoa varten

 

Haasteita:

 • tiedonkulun haasteet (mm. tiedonkulun katkeaminen)
 • Nikulassa paikan päällä kiertävä lääkäri eri kuin etälääkäri
 • käytännön asioiden yhteisesssä sopimisessa haasteita
 • sitoutuminen etävastaanottoon -> sovittava selkeästi milloin etänä ja milloin paikanpäällä
 • käytännön haasteita -> etävastaanoton aikana lääkäri ei päässyt koneelle (huone oli varattuna), lääkärinkierto -pvät vaihdelleet

 

Kehittämisiä jatkoa varten:

 • selkeä lista/taulukko prosessikuvaus käytänteistä kaikkien nähtäville (toimijoille)
 • palveluvastaava on aloittamassa -> selkiyttää mm. tiedonkulkua ja käytäntöjä
 • hoitoneuvottelut ja omaisten tapaamisia aina mahdollisuuksien mukaan etänä
 • koulutusta lääkärille ja hoitajille -> "esim. haavojen näyttö ja omaisten osallistaminen"
 • sovitaan mahdollisiin haastetilanteisiin käytänteet -> esim. "peruutuskäytänteet"

 

Jatko:

Kuten aikaisemmin jo mainittu - vaikka kohtasimme etälääkäripilotin aikana käytännön tason haasteita (kts. yllä) - ehdimme jo huomaamaan merkittäviä etuja/hyötyjä etälääkäripalveluiden tarjoamisesta ikäihmisten tehostettuihin palveluyksikköihin ja päätimme ottaa etälääkäripalvelut palvelutarjontaan pilottien päättymisen jälkeenkin.  

Etälääkäripalveluiden prosessit eivät ole vielä valmiita, vaan tulemme jatakokehittämään ja hiomaan prosesseja ja toimintamalleja vuoden 2021 aikana kehittäjätiimin palavereissa/työpajoissa, sekä jatkamme toimijoilta saadun palautteen keräämistä (esim. sähköiset kyselyt).  Seuraava kehittämispalaveri aiheesta on tulossa toukokuussa vielä ennen kesälomia. 

Merkittävä lisähyöty etälääkäripalvelun käyttöönoton vuoksi tullaan saamaan jo tulevana kesänä (2021)-> Kesäisin  Nikulassa ei ole ollut lääkärin kiertoa, mutta tänä kesänä pystymme  tarjoamaan Nikulassa jopa viikottaisen lääkärinkierron etäyhteyksin!

 

Lisätietoa etälääkäripilotista:

Tanja Kotala 

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE)- ja Kohti maakunnallista sotea (KOMAS) -hankkeiden Ikaalisten projektipäällikkö I Hallintotieteiden maisteri I neuropsykiatrinen valmentaja I Strategiapolku -yrityksen omistaja

044-7306600 I tanja.kotala@ikaalinen.fi