Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytilan kartoitus

Pirkanmaalla toteutettiin osana laajempaa alueellista tiedolla johtamisen hanketta (KOMAS) henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytilaa kartoittava kysely. Kyselyn avulla määritettiin hr-tiedolla johtamisen käytännöt, toimintatavat, järjestelmät ja mittarit. 

Toimintaympäristö **

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytyksistä. Perustettavien hyvinvointialueiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkaiden tarpeita vastaavia palveluita. Tiedolla johtamisen avulla pystytään myös johtamaan henkilöstöä paremmin ja turvaamaan riittävä määrä oikean osaamisen omaavaa henkilökuntaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Tiedolla johtamisen käytäntöjen kehittäminen ja yhtenäisten toimintatapojen luominen on hyvinvointialueille tärkeää. Nykytilan kartoituksen avulla henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma pystytään muodostamaan yksityiskohtaiseksi ja tarvelähtöiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kehittäminen nähdään Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeäksi. Nykytilaa kartoittavan kyselyn perusteella henkilöstöä pystytään osallistamaan tiedolla johtamisen kehittämisen prosessiin, kun yhteistä kehittämistä vaativat toiminnot on selvitetty.  

Ratkaisun perusidea **

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytilaa kartoitettiin sähköisellä kyselyllä, joka perustui Tampereen yliopiston terveystieteiden maisteriopiskelijoiden tekemään kirjallisuuskatsaukseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietojohtamisen arviointimalliin. Kysely oli suunnattu Pirkanmaan kunnissa, pelastuslaitoksella ja sairaanhoitopiirissä työskenteleville lähijohtajille, keski- ja ylemmälle johdolle sekä HR-asiantuntijoille ja HR-johtajille. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pirkanmaan hyvinvointialueelle henkilöstöä luovuttavilla organisaatioilla on erilaisia käytäntöjä hyödyntää tietoa henkilöstöjohtamisen tukena. Yhtenäisten toimintatapojen ja käytäntöjen muodostamiseksi, myös tiedolla johtamisen nykytila on kartoitettava, jotta tiedetään minkälaisia kyvykkyyksiä organisaatioilla on toteuttaa henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pirkanmaan henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytilan kartoitus toteutettiin yhden hr-suunnittelijan toimesta. Kyselyn toteuttaminen ja analysointi vaatii kokemusta sähköisten kyselyiden teosta sekä analysoinnista. Kyselyn tausta aineiston muodostivat Tampereen yliopiston maisteriopiskelijoiden tekemää henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista kuvaavaa kirjallisuuskatsausta sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietojohtamisen arviointimallia. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytilaa kartoittavan kyselyn johtopäätöksinä voidaan todeta: 

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen käytäntöjen vahvistaminen sekä yhteisten toimintamallien luominen on tärkeää.  

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamiseen liittyvää koulutusta, joka sisältää mittarien ja järjestelmien käytön, tarvitaan.  

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamiseen tarvitaan tukea organisaation johdon tasolta. 

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamiseen tarvitaan yhtenäinen selkeä strategia, joka sisältää ylemmän johdon sekä lähijohdon ulottuvuudet.  

•Mittareiden hyödyntämistä henkilöstöjohtamisen tukena on lisättävä ja uusia mittareita on kehitettävä kaikkien henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueiden osalta.  

•Henkilöstövoimavarojen johtamisen tukena käytetään Pirkanmaalla lukuisia eri järjestelmiä. Järjestelmien yhtenäistäminen tukee hyvinvointialueen henkilöstövoimavarojen yhteisten käytäntöjen toteutumista.  

•Yhtenäistä tietovarastoa ei ole käytössä kaikissa organisaatioissa. Yhtenäinen tietovarasto tarvitaan, jotta henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisessa käytettävät tietotuotteet ovat helposti saatavilla.  

•Tällä hetkellä tiedon yhdistäminen eri lähteistä ei ole selkeää tai hallittua eivätkä tietotuotteet ole helposti saatavilla. Tietotuotteiden tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä sekä helposti saatavilla olevia, jotta henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista on helppo toteuttaa. 

•Tiedon oikea-aikaista hyödyntämistä johtamisen tukena on korostettava. Ajantasaisella tiedon hyödyntämisellä saavutetaan paremmin määritellyt tavoitteet. 

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisella saavutettavista hyödyistä merkittävimmiksi koetaan henkilöstövoimavarojen hallinnan tehostuminen, henkilöstövoimavarojen kohdentaminen ja liikuteltavuus tarpeen mukaan, vaikuttavuuden ja tuottavuuden paraneminen sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn paraneminen. Näiden hyötyjen toteutuminen on tällä hetkellä vähäistä.   

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisessa on ilmennyt eniten ongelmia erilaisten tietovirtojen yhdistelyssä, tiedon saatavuudessa, järjestelmien käytössä, käytössä olevissa mittareissa sekä tiedon hyödyntämisessä.  

•Tärkeimmiksi henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kehittämiskohteiksi koetaan henkilöstösuunnittelun ja voimavarojen kohdentamisen kehittäminen sekä työkyvyn ja työhyvinvoinnin sekä työsuojelun tiedolla johtamisen kehittäminen.  

•Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen strategia, käytännöt ja toteutuminen vaihtelevat organisaatioiden välillä merkittävästi.