Ikäihmisen masennuksen, alkoholiongelman ja itsemurhariskin tunnistaminen

Ammattilaisille suunnattu toimintamalli ikäihmisten masennuksen ja päihdeongelman tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa vähentäen masennukseen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia sekä ehkäisten ikäihmisten itsemurhia. 

Toimintaympäristö **

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjesti ja tuotti alueen kuntien sote palvelut (osajäsenenä Puolanka). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty jo vuodesta 2005 maakunnallisesti. Organisaatioon on integroituna erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto. Osa palveluista tuotetaan lähipalveluina, osa keskitetysti ja osa seudullisesti tai maakunnallisesti. Mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito on toteutunut integroituina lähi-, seudullisina ja keskitettynä palveluina samoin ikäihmisten palvelut. Vuoden 2023 alusta Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut tuottaa Kainuun hyvinvointialue.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kehittämistyön lähtökohtana on ollut, ettei Kainuussa ikäihmisten palveluissa ole ollut käytössä välineitä ikäihmisten masennuksen ja alkoholiongelman tunnistamiseen. Erityisesti tarve mittareiden käytölle nousi ikäihmisten asiakasohjauksen palveluissa, missä koettiin, ettei ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnissa ole osaamista ja välineitä masennuksen ja alkoholiongelman arviointiin.

Ikäihmisten näkökulmasta masennuksen ja päihdeongelman tunnistaminen on erittäin merkityksellistä itsemurhien ehkäisyn näkökulmasta, mutta myös mahdollisimman hyvän toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

Toimintamallin lähtökohtana on Käypä hoito -suositukset; Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito, Depressio ja Alkoholiongelmat. Lisäksi toimintamallissa hyödynnetty "Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari : Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille" materiaalia.

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Ikäihmiset saavat riittävän ajoissa apua masennukseen ja alkoholiongelmaan. Ikäihmisten itsemurhien ehkäisy.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat avopalveluiden kainuulaiset ikäihmiset (yli 65-vuotiaat), joilla on tarve mielialan/päihteiden käytön hoidon ja palvelutarpeen arvioinnille. Toimintamalli tukee erityisesti ikäihmisten asiakasohjauksessa työskenteleviä ammattilaisia hoidon ja palvelutarpeen arvioinnissa.

Ratkaisun testaaminen

Toimintamallia on työstetty Mukana elämässä Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeessa sekä hankkeen projektiryhmässä. Lisäksi toimintamallia on kehitetty ja arvioitu sekä ikäihmisten että mielenterveys- ja päihdepalveluiden esihenkilöiden asiantuntemusta hyödyntäen.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on käyttöön ottaa ikäihmisten avohoidossa, erityisesti asiakas- ja palveluohjauksessa, masennuksen ja alkoholiongelman tunnistamiseen arviointimittareita. Lisäksi toimintamalli ohjaa laajentamaan palvelutarpeen arviota moniammatilliseen hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Ikäihmisten masennuksen ja päihdeongelman tunnistaminen sekä oikea-aikainen hoito ovat merkittävässä osassa ikäihmisten itsemurhien ehkäisyä. Lisäksi ikäihmisten itsemurhien ehkäisyyn kuuluu myös sosiaalisen elämän ja voimavarojen vahvistaminen. Ikäihmiset hyötyvät hyvin masennuksen lääkehoidosta, mutta myös psykososiaalisesta keskusteluhoidosta. 

Toimintamalli otetaan käyttöön, kun ilmenee huolta ikäihmisen mielialasta tai muutoksissa sosiaalisissa kontakteissa, käytöksessä tai elämäntilanteessa. Toimintamalli ohjaa mielialan, masennuksen ja ahdistuneisuuden arvioimiseen matalalla kynnyksellä sekä alkoholinkäytön arvioimiseen. Toimintamallissa arviointimittarin pisteiden mukaan tarkentavat kysymykset ja arviointi, jossa ohjaus muun muassa itsemurhariskin arviointiin. Jos huolta mielialasta ei ilmene, toimintamalli ohjaa ohjaamaan ennalta ehkäisevästi matalan kynnyksen palveluihin, kuten puhelin- ja chat -palveluiden hyödyntämiseen. Jos mielialasta ja/tai alkoholin käytöstä nousee vahvemmin huolta, toimintamalli ohjaa jatkotoimiin ja tarvittaessa moniammatilliseen arviointiin ja jatkohoidon varmistamiseen. Akuutissa itsemurhavaarassa toimintamalli ohjaa päivystykselliseen hoidon tarpeen arviointiin. 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on hyväksytty osaksi mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon laatukäsikirjaa Kainuun hyvinvointialueella. Toimintamallia on esitelty ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksessa sekä ikäihmisten itsetuhoisuus työpajoissa ikäihmisten palveluiden ammattilaisille. Lisäksi toimintamallia on esitelty mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien ammattilaisille, jotta heillä on tietoutta mahdollisista moniammatillisen arvioinnin pyynnöistä. Toimintamalli on liitetty Kainuun hyvinvointialueen ammattilaisille saatavaksi Itsemurhavaarassa tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palveluketjuun.

Liitteet
Kuva
Itsemurhavaarassa tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palveluketju
Kainuun hyvinvointialueen sisäisestä intranetistä löytyvä hoito- ja palvelupolku ammattilaisille.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti hyvinvointialueiden terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa yli 65-vuotiaille masennuksen, alkoholiongelman ja itsemurhariskin arvioinnissa sekä tarvittaessa moniammatillisessa arvioinnissa. 

Toimintamallin soveltajan tulee koota toimintamalliin mukaan alueen yhteystiedot moniammatillista arviointia ja verkoston kokoamista varten. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikäihmisten masennuksen ja alkoholiongelman tunnistamisen mittarit on esitelty ja käyttöön ottoon ohjaus on ollut ikäihmisten itsetuhoisuus työpajoissa sekä useamman työyksikön tapaamisissa. Mittareiden käytön osaaminen on vahvistunut ammattilaisilla. Toimintamallia hyödyntämällä vahvistetaan ikäihmisen masennuksen ja alkoholiongelman tunnistamista, mutta myös ohjausta matalan kynnyksen tuen piiriin, kuten sähköisten palveluiden hyödyntämiseen. Moniammatillisen arvioinnin tukeminen vahvistui, kun yhteystietoja eri toimijoista saatiin selkiytettyä.