Kaarinassa aloitti toimintansa lokakuussa 2014 seniorien perhehoitokylä Säde. Kylässä on yhteinen kylätalo ja viisi perhehoitokotia, joissa jokaisessa asuu perhehoitajajan kanssa 4 ikäihmistä. Perhehoitokylässä on kehitetty yhteisöllistä perhehoitoa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 30.1.2016, viimeksi muokattu 18.3.2016).

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten asumispalveluissa tulee kehittää uusia, erilaisia yhteisöllisen asumisen muotoja, välimuotoisia asumispalveluita. Väestön ikääntyminen ja taloudellisen resurssien rajallisuus vaativat uusia innovatiivisia asumispalveluita, jotta voidaan loiventaa väestön ikääntymiseen liittyvää väjäämätöntä tarvittavien palveluiden tuottamisen kulukasvua.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihmiset.

Ratkaisun perusidea **

Ideana oli kehittää ikäihmisille inhimillinen ja kodinomainen asumisen ja hoivan yhdistävä palvelu. Palvelu on tarkoitettu sellaisille ikäihmisille, jotka eivät enää selviä arjen elämässä omassa kodissaan, vaikka he saavat runsaasti kotihoidon palveluita, mutta he eivät vielä tarvitse tehostetun palveluasumisen palveluita. Perhehoitokylässä on samassa pihapiirissä viisi perhehoitokotia, jossa jokaisessa asuu neljä ikäihmistä yhdessä perhehoitajan tai perhehoitajapariskunnan kanssa. Kylässä on myös kylätalo. 

Perhehoitokylän toimintamallin tavoitteena oli mahdollistaa perhehoitajien keskinäisen yhteisöllisen tukiverkoston kehittyminen. Tavoitteena oli myös kehittää sellainen yhteisöllisen perhehoidon malli, joka on myös taloudellisesti edullisempi verrattuna tehostettuun palveluasumiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhehoitokylän perustaminen
Perhehoitokylän perustamiseen liittyi monia eri vaiheita ja suunnitelmia: Kumppanien hankkiminen, viestinnän, poliittisen päätöksenteon, tilojen, perhehoitajien rekrytoinnin ja valmennuksen sekä uusien asiakaskriteerien ja asiakasmaksujen suunnittelu.

Perhehoitokylän toiminnan arvioinnin suunnittelu
Perhehoitokylän toiminnan arvioinnin eri ulottuvuudet: perhehoitokylässä asuvien ikäihmisten ja heidän omaistensa tyytyväisyys palveluun, perhehoitajien antama palaute ja sitoutuminen tehtävään, erilaiset taloudellisuusmittarit ja toiminnan vaikuttavuusmittarit, esim. ikäihmisten kokema turvallisuuden tunne ja toimintakyvyn muutokset.

Perhehoitokylän tiloihin ja arjen elämään perhehoitokylässä voi parhaiten tutustua katsomalla kylän esittelyvideon, joka löytyy alta.
 

Liitteet
Kaarinaan valmistui syyskuussa 2014 Suomen ensimmäinen seniorien perhehoitokylä, joka tarjoaa inhimillisen ja kodinomaisen asumisen ja hoivan senioreille, ikäihmisille, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta eivät ole tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa. Kylässä on viisi perhekotia, joissa kussakin asuu perhehoitajan kanssa neljä ikäihmistä.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Perhehoitokylän toiminnasta on jo käyty kertomassa monilla eri koulutuspäivillä eri puolilla Suomea. Uskomme vahvasti ikäihmisten perhehoitokylien syntyyn eri puolille valtakuntaa, koska kiinnostus kylän toimintaa kohtaan on ollut todella suurta.   

Toimintamallista on mahdollista järjestää paikallisesti eri seuduilla ja kunnissa vanhuspalveluiden henkilökunnalle koulutustilaisuuksia, joissa voivat toimia kouluttajana mallin luomisessa mukana olleita henkilöitä, esim. Kaarinan vanhuspalvelujohtaja, joka voi tarvittaessa myös toimia konsulttina ja valmentajana vastaavan toimintamallin kehittämistyössä.  

Ikäihmisten yhteisöllisen perhehoidon mallia voidaan soveltaa kaikissa Suomen kunnissa ikäihmisten välimuotoisena asumisen palveluna. Malli sopii mainiosti myös kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoon.  Kaarinan seniorien perhehoitokylä perustettiin suunnittelemalla kylän toimintaa varten uudet tilat. Perhehoitokylän luominen ei kuitenkaan edellytä uusien tilojen rakentamista. Monissa kunnissa on jo valmiina sellaisia tiloja, jotka voidaan saneerata perhehoitokodeiksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kylän toiminta alkoi lokakuussa 2014. Ensimmäisen toimintavuoden tulosten arvioinnin perusteella voidaan todeta perhehoitokylässä saavutetun jo monia todella merkittäviä tavoitteiden mukaisia tuloksia. Perhehoitokodissa asuvat ikäihmiset kokevat olonsa turvalliseksi. Heidän toimintakykynsä on parantunut.   Omaiset ovat todella tyytyväisiä asukkaiden hoitoon ja huolenpitoon perhehoitokylässä.  

Perhehoitokylän toimintaa on arvioitu ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Arvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta perhehoitokylän ensimmäisen toimintavuoden aikana saavutetun jo todella merkittäviä tavoitteiden mukaisia tuloksia.

Perhehoitokodissa asuvat ikäihmiset kokevat olonsa turvalliseksi perhehoitokodissa. Heidän toimintakykynsä on parantunut. He ovat löytäneet roolin ja tehtävän osana perhehoitokotiyhteisöä. Omaiset ovat todella tyytyväisiä asukkaiden hoitoon ja huolenpitoon perhehoitokodissa. Yhteisöllisen perhehoidon toimintamallin kehittäminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä perhehoitajien ja Kaarinan kaupungin edustajien kanssa. 

Ikäihmisten yhteisöllisen perhehoidon mallia voidaan soveltaa kaikissa Suomen kunnissa ikäihmisten välimuotoisena asumisen palveluna. Malli sopii mainiosti myös kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoon.  Perhehoitokylän luominen ei edellytä uusien tilojen rakentamista. Monissa kunnissa on jo valmiina sellaisia tiloja, jotka voidaan saneerata perhehoitokodeiksi.