Kerran viikossa Kymenlaakson alueen kirjastojen asiantuntia lukee ääneen kotihoidon asiakkaille heidän käytössään olevan kuvapuhelulaitteen (etähoiva) välityksellä.  Asiakkailla mahdollisuus vaikuttaa seuraavan viikon toiminnan sisältöön. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon 700 ammattilaista. 

Kotihoidon käytössä olevat digitaaliset ratkaisut tuodaan osaksi asiakkaan palvelua kaikissa kotona asumista tukevissa palveluissa mm. oikea-aikaisen kotiutumisen tueksi, kuntouttavaan päivätoimintaan, omaishoitoon yms. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto tuo muutoksen kotihoidon toimintamalleihin. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kouvolan ja Haminan kirjastot sekä Kymsoten kotihoito kehittivät yhdessä Tulevaisuuden kotona-asumista tukevat palvelut-hankkeen tuella Kirjastokeskiviikkoa, jossa kerran viikossa kirjaston asiantuntijat lukevat ääneen kotihoidon asiakkaille kuvapuhelulaitteen välityksellä. Toiminnan tarkoituksena on tuoda kulttuuria ja ohjelmaa ikääntyneille omaan kotiin. Kirjastokeskiviikon ideassa yhdistyvät Kymsoten kotihoidon käytössä olevat digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet ja alueen kirjastojen halu tuottaa ikääntyneille kulttuurista hyvinvointia.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kehittämisen tarpeena oli lisätä yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen ja kunnan toimijoiden kanssa, sekä vähentää kotihoidon asiakkaiden yksinäisyyttä ja tuoda virikettä viikkoihin kuitenkin niin, ettei kotihoidon hoitajien työmäärä lisäänny.

Muutoksen mittaaminen

Koska Kymsoten kotihoidossa toimintakykymittarina RAI, otettu iRAI-HC käyttöön pilotin alkaessa niillä asiakkailla, jotka halusivat osallistua Kirjastokeskiviikko-kokeiluun . Pilon alkaessa, asiakkaille tehtiin iRAI-HC kokonaisuudessaan. 

 Pilotin puolivälissä tehtiin iRAI - päivitys (psykososiaalisen hyvinvoinnin kysymykset) Kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen ( DPK:n) työntekijän toimesta ja puolen vuoden kohdalla normaalisti kokonais- iRAI taas ringin työntekijän toimesta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ne tulevan hyvinvointialueen kotihoidon asiakkaat, joilla on Elisa-Digihoivan  kuvapuhelulaite (tablet) käytössä. Kirjastokeskiviikko-tilaisuudet vuorovaikutteisia ryhmätilaisuuksia ja kokeilun aikana asiakkailta kerättiin palautetta Kirjastokeskiviikosta ja asiakkaat pääsivät vaikuttamaan  sisältöihin.

 

Ratkaisun perusidea **

Kirjastokeskiviikon lukija osallistui tilaisuuteen kertakäyttöisen osallistumislinkin avulla, joka lähetettiin kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen kautta lukijalle. Kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen moderaattori liitti mukaan ilmoittautuneet asiakkaat mukaan ryhmään sen jälkeen, kun kirjaston työntekijä saatu linjoille.   Kirjastot olivat etukäteen tehneet DPK:n moderaattorille sähköpostilistaukset lukijoista. Kirjasto ei kerännyt osallistujien henkilötietoja, ainoastaan osallistujamäärän. 

Lukuhetket sisälsivät vaihtelevasti sisällään mm. tarinoita, sananlaskuja, tietokysymyksiä ja kestivät 45 minuuttia. Kirjastokeskiviikko pidettiin joka keskiviikko iltapäivisin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen henkilöstöstä sovittu moderaattoreina toimivat henkilöt. Aluksi moderaattoreita ollut 2, mutta pian todettu, että työvuorosuunnittelun (Kotihoidon DPK:ssa tehdään töitä kahdessa vuorossa) mahdollistuminen kerran viikossa tapahtuvaan toimintaan määrä liian vähäinen. Lisäksi huomioitava vapaat, äkilliset poissaolot lomat. ym. Moderaattoreiden määrää nostettu kahdesta neljään.

Ennen toiminnan käynnistämistä moderaattorit saivat koulutuksen palvelun toimittajalta, lisäksi moderaattoreille tehtiin kuvalliset ohjeet toimintaan. Ennen toiminnan käynnistämistä toimintaa vielä testattiin yhdessä kirjastojen kanssa. 

Ryhmätoiminnan käynnistämisestä käyttöön otetulla järjestelmällä oli kotihoidolle maksullista. 

  • Kertamaksu ryhmätoimintapalvelun käyttöönotosta
  • ammattilaistunnuksista kuukausimaksu
  • Asiakkaista kuukausimaksu
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa kaikkiin ryhmätoimintoihin soveltuvin osin. Samaa toimintamallia sovellettu  Kymen hva:lla mm. kotikuntoutuksen etäryhmiin sekä kotihoidon virkistysryhmään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kirjastokeskiviikkoon osallistunut säännöllisesti keskimäärin 4-6 kotihoidon asiakasta kerran viikossa. Yhteensä tilastoituja kirjastokeskiviikko-käyntejä toukokuusta 2022- Marraskuun loppuun 2022 oli 91 kappaletta.

iRAI tehty kaikkiaan viidelle (5) mukaan tulleelle asiakkaalle. Yksi asiakas ollut mukana niin vähän aikaa, että arviota ei ehditty tehdä. Neljälle asiakkaalle tehty varsinaisen arvion lisäksi myös väliarvio, jossa arvioitu iRAI seuraavat osiot: 

  • Itsearvioitu mieliala 
  • Sosiaalinen vetäytyminen 
  • Masennuksen oiremittari 
  • Sosiaaliset suhteet heräte (F2 ja F3 seurataan) 

Tavoite: päästään toimintakykymittarissa (iRAI) matalammalle tasolle tai matalin taso pysyy ennallaan. 

Tulos: Neljästä asiakkaasta kolmella mikään osioista ei antanut herätettä missään kohtaan arvioita, yhdellä asiakkaalla neljästä arvot pysyivät ennallaan.

Kirjaston työntekijöiden (lukijoiden) palaute: Työtehtävänä mieluinen, vaikkakin työllistävä. Kirjastokeskiviikon asiakkaat ovat hyviä kuuntelijoita. Kirjastolta palautetta, että moderaattorit olleet hyvin hereillä, antamassa puheenvuoroja ja huolehtimassa teknisestä sujuvuudesta.

Kotihoidon moderaattorit: Keskustelut olleet kotihoidon asiakkaille todella tärkeää ja vuorovaikutteisuus tärkeää. Moderaattoreille kirjastokeskiviikon ylläpito ollut myös mieluisa työ. 

Muuta: Monilla osallistuneista asiakkaista ongelmia muistin kanssa. Todettu, että moderaattorilla ollut myös tärkeä tehtävä  tarkistaa, että asiakkaat mm. pukeutuneet ennen asiakkaan lisäämistä mukaan ryhmään.

Kouvolan kirjasto hakenut omaa hankerahaa ja jatkanut mallin laajentamista palvelutaloihin tammikuusta toukokuuhun 2023 ja kotihoidon asiakkaat päässet myös tällöin etälukuhetkiin mukaan jatkuvana toimintana. Toukokuussa 2023 Kouvolan kirjasto siirtynyt käyttämään toista järjestelmää, jolloin hyvinvointialueen kotihoidon  asiakkailta palvelu on päättynyt. Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoito kuitenkin jatkanut elokuusta 2023 alkaen kerran viikossa maksutonta virkistystoimintaa etänä kotihoidon kuvapuhelinasiakkaille toisella järjestelmällä.