Kiusaamisväkivaltaa (koulussa) kokeneiden hoito-ohjelma /-ryhmä sekä progressiivinen serkkosovellus

Vakava ja pitkään kestänyt kiusaaminen voi olla este suoriutua ja pärjätä elämässä. Hoito-ohjelma/ryhmän ja sovellustyökalun avulla kokemusta pääsee käsittelemään. Hoito-ohjelmia on toteutettu osana nuorten aikuisten mielenterveyshoitoa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kiusatuksi tulledien ongelmat ovat sitä vakavampia, mitä pidempään kiusaaminen on kestänyt. Kiusaamiskokemukset hoidetaan usien mielenterveyteen liittyvinä sairauksina ja häiriöinä, eikä varsinaiseen syyhyn paneuduta. Kiusaamisväkivallan käsittelyllä ja kokemusten purkamisella (interventiolla) on oma paikkansa nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjät: Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluista: Katri Pihlaja, YTM, Kehittäjäsosiaalityöntekijä, Anna Walinen, Sairaanhoitaja (alaikäisten menetelmän osalta), Suvi Reiman, Nuorisopsykiatrien erikoislääkäri (alaikäisten menetelmän osalta)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kiusaamisväkivaltaa kokeneet nuoret ja nuoret aikuiset

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoito-ohjelma /-menetelmä nuorille aikuisille

Toiminta käynnistynyt 2014 ja jatkuu edelleen. Yhdyspintatyötä tehdään runsaasti mm. muun julkisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Menetelmään on työkirja sekä kiusaamisväkivallan laadulliset arviointimittarit.

Koulutukset

Sosiaali-, terveys-, kasvatus-, koulutus- ja ohjausalojen ammattilaisille suunnattuja menetelmäkoulutuksia järjestettiin vuosina 2016-2018. Tavoitteena oli vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista, jotta kiusaamisväkivaltaa kokeneita osattaisiin auttaa ja tukea.

Peli, terveysteknologinen progressiivinen verkkosovellus

Menetelmästä luodaan progressiivinen verkkosovellus, jonka avulla kiusaamisen kokemuksia voidaan käsitellä esim. mobiililaitteella. Sovellus ohjaa käyttäjää tutkimaan omia kokemuksiaan ja tarjoaa menetelmiä, joiden avulla kokemuksia pääsee turvallisesti jäsentämään. Sovellus luo tasa-arvoa ja myös sellaiset ihmiset, jotka eivät tahdo kertoa kiusaamisväkivallasta saavat apua. Sovellusta on myös mahdollista käyttää koulutustyökaluna ammattilaisille sekä psykoedukaation välineenä kaikille.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Menetelmää pilotoitiin Tampereella syksystä 2018 koskemaan nuoria (13-17v), joilla ei vielä välttämättä ole mielenterveysongelmia. Tavoitteena puuttua ongelmiin ja tarjota kokemuksen käsittelyyn apua ja tukea varhain. Menetelmään on työkirja sekä sekä kiusaamisväkivallan laadulliset arviointimittarit.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Menetelmä on ollut Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytössä 4 vuotta ja ammattilaisia ko. menetelmään on koulutettu reilut 300. Hoito-ohjelman läpikäyneitä nuoria on ollut lähes 150 ja palaute on ollut erinomaista.

Tarkensimme hoito-ohjelmaa edeltävien kyselymittareiden sekä hoito-ohjelman aikana ja jälkeen käytettävien mittareiden soveltuvuutta. Tavoitteena oli saada yhteismitallisia arvioinnin työkaluja