Kokemustiedon systemaattinen hyödyntäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Kehittämistyön tavoitteena on osallistaa Pohjois-Pohjanmaan yli 65-vuotiaita asukkaita ja hyödyntää ikäihmisten kokemustietoa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Toimintaympäristö **

Ikä on POP-hanke on osa valtakunnallista Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankekokonaisuutta. Hankkeen rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö (STM)​. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.1.2022-31.12.2023​. 

Hanketyön tavoitteena on tukea ikäihmistä asumaan omassa kodissaan turvattujen ja tarvittavien palvelujen avulla​. Ikä on POP-hanke auttaa osaltaan ikäihmisten tuki- ja palvelumuotojen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelle

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Pohjanmaan asukkaille ja hyvinvointialueen kumppanitoimijoille tulee varmistaa hyvät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen.​

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tärkeää, että ikäihminen tullee arvostetuksi ja ymmärretyksi, sekä löytää mahdollisuuden päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa. Osallisuus on tärkeää asiakaslähtöisten palvelujen sekä yksilön hyvinvoinnin ja yhteisön sosiaalisen pääoman näkökulmista. ​

Pohteen strategian yhtenä pääpainopisteenä on Ihmisiä varten. Strategisena periaatteena on, että osallisuus, varhainen tuki ja omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen painottuvat.

Lähteet: Osallistu alueen kehittämiseen ja anna palautetta – Pohde & Strategia - Pohde

Tavoiteltu muutos

Kehittämistyön päätavoitteena on ollut ikäihmisten kokemustiedon monipuolinen hyödyntäminen ikäihmisten palveluiden kehittämisessä.

Kehittämistyön  alatavoitteet

 1. Suunnitella ja ottaa käyttöön yhtenäinen ja osallistava asiakaspalautejärjestelmä ikäihmisten palveluiden toimialueelle

 2. Ikäihmisten, järjestöjen ja vapaaehtoisten osallisuuden vahvistaminen ​

 3. Hyödyntää systemaattisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamia kokemus- ja vertaistoimijoita ikäihmisten palvelujen kehittämisessä. 

Ratkaisun perusidea **

Kokemustiedon systemaattinen hyödyntäminen kehittämiskokonaisuuden kolme kehittämistoimenpidettä ovat asiakas- ja henkilöstöpalautepilotit, ikäihmisten osallistaminen ja kokemustoimijoiden hyödyntäminen. 

1. Asiakas- ja henkilöstöpalautepilotit 11/2022-9/2023

Pilotin tausta

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole yhtenäistä asiakaspalautejärjestelmää, eikä toimintamallia sen ympärille​. Pilotin taustalla on Pohjois-Pohjanmaan alueen ikäihmisten palveluiden esihenkilöille 3/2022 toteutettu kysely (n=58), jonka tarkoituksena oli selvittää missä ja millaisiin asioihin ikäihmisten palveluissa koetaan tarvittavan palautetta sekä millainen tarve on työntekijöille suunnattuun säännölliseen palautteenkeruuseen.​ Yhteistyötä lähdettiin tekemään Roidu Oy:n kanssa (Roidu-sovellus, tablettilaitteet + jalallinen laite, suoraviestit henkilöstöpalautteen keräämiseen, tuki ja ohjaus pilotin aikana) 

Pilotin tarkoitus ja tavoite 

Pilotin tarkoituksena oli pilotoida ketterää palautejärjestelmää, jonka avulla saadaan kerättyä palautetta ikäihmisten palveluiden toimialueen asiakkailta ja henkilökunnalta. Tarkoituksena oli, että pilotin vastuuhenkilöt (pilottiyksiköiden vastuuyksikköpäälliköt) seuraavat oman yksikkönsä palautteita ja käyvät niitä itse hyväksi katsomallaan tavalla läpi yksiköissään.​ Pilotin tavoitteena oli, että palautteita hyödynnetään yksikön ja henkilöstön työssäjaksamisen edistämisen kehittämiseen.​ Palautekyselyissä kysytään valtakunnallisesti sovittuja väittämiä ja kohdennettuja kysymyksiä pilottiyksiköiden toiminnasta. ​Palautteita oli tarkoituksena kerätä pilottiyksiköittäin kunnes on saatu luotettavaa NPS (nettosuositusindeksi) arvoa vastaava palautemäärä (=minimissään 100 palautetta)​​.

2. Ikäihmisten tilaisuudet 

Tavoitteena oli kuulla ikäihmisiä ja osallistaa heitä kehittämistyöhön järjestämällä ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia eri puolilla Pohdetta​. Tilaisuuksia järjestämisessä olivat mukana Ikä on POP -hanke, Pohde, Pohteen vanhusneuvosto, kunnat, järjestöt ja seurakunnat​. Tilaisuuksissa ikäihmiset ja heidän läheisensä pääsivät pohtimaan mistä ikäihmisten hyvinvointi muodostuu ja miten jokainen voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa​. Ikäihmisten tilaisuus järjestettiin vuoden 2023 aikana kahdeksassa eri kunnassa. Tilaisuuksiin olivat tervetulleita myös lähikuntien asukkaat. Ikäihmisten tilaisuuksien tuloksena on kuvaus pohjois-pohjalaisen ikäihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä vuonna 2023​. Ikäihmisten tilaisuuksen yhteinen loppuseminaari järjestettiin etänä Teams-yhteydellä  1.12.2023. 

 • Ryhmätyöskentely (kevät 2023)​

  • 5-8 henkilön ryhmät, joilla oli ennalta sovitut ja nimetyt ryhmänvetäjät

  • Ryhmätyöskentelylle oli varattu aika n. 30 min ​

  • Ryhmänvetäjä johti keskustelua annetuilla keskusteluteemoilla ja teki samalla muistiinpanoja keskusteluista sekä kertoi tilaisuuden lopuksi yhteevedossa tiivistetysti oman ryhmän keskusteluista

 • Paneelikeskustelu (syksy 2023)

  • 4-6 vapaaehtoista panelistia tilaisuuteen osallistujista​, jotka tulivat tilan eteen käymään keskustelua panelistin vetäjän johdolla annetuista keskusteluteemoista

  • Keskustelun yhteenveto -paneeliin tulivat tilaisuutta järjestämässä olleet toimijat ja he kertoivat mitä kuulivat ensimmäiseen paneeliin osallistuneiden ikäihmisten kertovan 

  • Muut tilaisuuteen osallistujat saivat mahdollisuuden vastata keskusteluteemoihin paperilla ​​

Ryhmätyöskentelyssä ja paneelikeskustelussa käytetyt keskusteluteemat

 • Miten asukkaamme voivat?

 • ​Mitä voin tehdä itse hyvinvointini edistämiseksi?​

 • Mitä hyvinvointialue tekee asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi?​

 • Mitä kunnat, järjestöt, seurakunnat ja hyvinvointialue voivat tehdä yhteistyössä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi?​

3. Kokemustoimijoiden hyödyntäminen 

Kokemustoimijoita on hyödynnettä Ikä on POP-hankkeen aikana projektisuunnittelijoiden vetämissä työryhmissä.​ Kokemustoimijat ovat olleet erityisesti mukana oppisopimuspilotissa sekä ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelupolun sekä muistisairaan hoito- ja palvelupolun kehittämisessä. Kokemustoimijoiden hyödyntämisessä on käytetty Pohteen yhtenäistä toimintamallia.​ 

Liitteet
Kuva
Kokemustiedon systemaattinen hyödyntäminen - Ikä on POP-hanke
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

1. Asiakas- ja henkilöstöpalautepilottien arviointi

Pilottiin osallistuneiden pilottiyksiköiden vastuuhenkilöitä pyydettiin vastaamaan anonyymisti pilotteihin liittyvään palautekyselyyn​. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia pilottien onnistumisesta, haasteista, miten työyksiköissä hyödynnettiin kerättyjä palautteita ja jatkokehitysehdotuksia​. Palaute kysely oli avoinna 27.9.-1.12.2023 ja siihen tuli yksi vastaus (n=1)​. 

Pilotin aikaisia onnistumisia​

 • Etukäteen sovitut kohdennetut palautteenkeruu jaksot helpottivat palautteen keräämistä​

Pilotin aikaisia haasteita​

 • Palautteidenkeruu hidastui selvästi vuoden 2023 aikana (muutokset organisaatiossa ja yksiköissä)​
 • Palautteen kerääminen oli sidottua, jonka vuoksi tiettyinä ajankohtina palautteita ei saatu ollenkaan (RAI-arviointi, palvelutarpeen arviointi)​
 • Pilotin aikana oli epäselvyyttä siitä miten yksiköt hyödynsivät palautteita ​
 • Muutokset henkilöstössä ja henkilöstöresurssit haastoivat viestintää yksiköiden sisällä​

2. Ikäihmisten tilaisuudet

Ikäihmisten tilaisuuksiin osallistuneita pyydettiin vastaamaan Ikä on POP-hankkeen projektisuunnittelijoiden muodostamaan ikäihmisten kyselyyn. Kysely toteutettiin Roidu-sovelluksen kautta jalallisella Roidu-laitteella.​

Tilaisuuksien onnistumisesta kysyttiin kahdella kysymyksellä: 

 • Koetko tärkeäksi tämänpäiväisen kaltaiset tilaisuudet? (n=103):  Kyllä 100,0%, En 0,0%

 • Mikä tapa olisi sinulle mieluisin osallistua tämän kaltaisiin tapahtumiin? (n=106): Paikanpäällä osallistuminen 94,3%, Etänä osallistuminen 5,7%

Ikäihmisten tilaisuudet saivat kiitosta sekä tilaisuuksien järjestäjiltä että tilaisuuksiin osallistuneilta​. Jatkoon toivottiin ikäihmisten pariin tehtävän jalkautuvan työn jatkamista sekä niihin osallistamisen mahdollistamista (saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiminen)​. Tilaisuuksien viestintää tulee tehostaa jatkossa ja painottaa erityisesti paikallista viestintää (kauppojen mainostaulut, paikallislehdet, kirjastot, terveyskeskukset)​. Ikäihmisten tilaisuuksien yhteyteen toivottiin jatkossa entistä vahvemmin tiedottamisen ja osallistamisen yhdistämistä, jotta ikäihmiset saavat ajantasaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä Pohteella​

3. Kokemustoimjoiden hyödyntäminen

Ikä on POP-hankkeen projektisuunnittelijan mukaan kokemustoimijoilla oli tärkeä merkitys erityisesti puheeksioton kehittämisessä. Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan opiskelijat kokivat kokemustoimijan puheenvuoron todella hyödyllisesti, sillä  käytännön tietoa siitä, mitä oppisopimusopiskelu lähihoitajaksi on, ei ole helposti saatavilla.