Löytöretki- yhteisöteatterihanke ikäihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseen

Löytöretki-yhteisöteatterihankkeen tavoitteet:

- edistää kotona ja palvelutaloissa asuvien ikäihmisten ja heidän iäkkäiden omaistensa kulttuuri- ja taidetoimintaa

- lisätä kulttuuri- ja taidesisältöjä elävässä kontaktissa sekä digitaalisesti toteutettuina

Toimintaympäristö **

Löytöretki-yhteisöteatterihankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuville ikäihmisille mielekkäitä kulttuuri- ja taidesisältöjä elävässä kontaktissa ja etälaitteiden avulla toteutettuina.

Etsivän vanhustyön avulla toimintamalli tavoittaa yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia kotona asuvia ikäihmisiä kulttuurin ja taiteen pariin.

Löytöretki mahdollistaa taiteen keinoin palvelukeskusten muistisairaiden asiakkaiden ja heidän omaistensa uudenlaista yhteistä toimintaa ja uusien muistojen sekä kokemusten syntymistä.

Lisäksi Löytöretki vahvistaa jokaisen osallistujan aktiivista toimijuutta; ikäihmiset ovat sekä tekijöitä että kokijoita. Osallistumisen ja yhdessä tekemisen myötä  ikäihmisen hyvinvointi lisääntyy, toimintakykyä kasvaa ja yhteisöllisyyden kokemus tuo lisää merkityksellisyyden tunnetta.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Otamme ikäihmiset ja yhteistyökumppanit mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminnan lähtökohtana ovat ikäihmisten toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Työpajoissa syntyy kiireettömiä kohtaamisia, ikäihmiset tulevat kuulluiksi ja osallisiksi kulttuuritoimintaan. Etälaitteisiin tuotettua kulttuuri- ja taidesisältöä kehitetään yhteistyökumppaneiden ja ikäihmisten kanssa etälaitteiden tekniset mahdollisuudet huomioiden. Toiminnan kehittämiseksi keräämme palautetta ikäihmisiltä, yhteistyökumppaneilta ja omaisilta. Teemme yhteistyötä kotihoidon ammattilaisten ja palvelukeskusten henkilökunnan kanssa kartoittaen sopivimmat ikäihmiset hankkeen osallistujiksi. Järjestämme yksityisiä työpajavierailuja ikäihmisten koteihin, ryhmätyöpajoja palvelukeskuksissa ja asukastilassa sekä kaikille yhteisiä Löytöretki- lehden julkistamisjuhlia. Järjestämme myös etälaitteilla toteutettavat työpajat ja julkistamisjuhlat. Osallistuminen työpajatoimintaan tuo uutta sisältöä kotona aikaansa paljon viettäville ikäihmisille sekä palvelutalojen muistisairaille asukkaille ja heidän ikääntyneille omaisilleen. Osallisuuden kokemus voimaannuttaa ja lisää hyvinvointia. Yhteisöllisyyttä lisää yhteiset esitykselliset Löytöretki- lehden julkistamisjuhlat