Monialaisen yhteistyön vahvistaminen rikostaustaisten palveluiden järjestämisessä

Toimintamallissa on kuvattu monialainen yhteistyö rikostaustaisen henkilön palvelujen järjestämiseksi, rikosseuraamuslaitoksen ja hyvinvointialueen aikuissosiaalityön kanssa. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan palveluiden jatkumo ja sovittaa asiakassuunnitelmat yhteen. 

Toimintaympäristö **

Pohjanmaan ja Keski-Suomen rikosseuraamuskeskuksen sekä Etelä Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyön käynnistäminen. Molemmissa organisaatioissa on tapahtunut suuret rakenteelliset muutokset ja uudelleen organisoituminen. Palveluiden ja tehtäväalueiden uudelleen järjestäminen on entisestään lisännyt yhteisten käytäntöjen ja yhteistyön sujuvuuden sopimiseksi kehittämisen tarvetta.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Rikosseuraamuslaitoksen ja hyvinvointialueen aikuissosiaalityön palvelut pyritään yhteensovittamaan asiakassuunnitelmayhteistyön toimintamallin mukaisesti jo ennen rangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille valmisteltavat
rangaistusajan suunnitelmat ja aikuissosiaalityössä laadittavat asiakassuunnitelmat pyritään laatimaan yhteistyössä. 

Yhteistyön mallintamisessa huomioidaan rikosseuraamuslaitoksen sidosryhmätyöskentelyn linjaukset. Erityisesti oikeusministeriön työryhmän suositukset 3 ja 11 (ks liite).

Yhteistyön mallintamiseksi on syksyllä 2022 tutustuttu toisten toimijoiden palveluihin ja työskentely- ja arviointitapoihin. Yhteistyö prosessia on laadittu keväällä 2023 ja sen käyttöönottoa, juurruttamista ja jatkokehittämistä jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka.
 

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

ks lähtötilanteen kuvaus

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Hyvinvointialueelta on perustettu eri alueiden toimijoista kostuva työryhmä joka on kokoontui aloituspalaveriin 13.10.2022. Palaverissa oli kutsuttuna Rikosseuraamuslaitoksen edustajia. 

Työskentely jatkui 9.12.2022 Asiakassuunnitelma yhteistyön KickOff tilaisuudella.

Tilaisuudessa esiteltiin yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaaksi tulon prosessi ja aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin prosessia. Tavoitteena tämän myötä mahdollinen arviointien yhteensovittaminen ja madaltaa kynnystä palvelutarpeen arviointien pyytämiseen/yhteiseen arviointiin.

Työryhmä kokoontui 24.1.2023, jolloin aloitettiin mallinnusta suunnitelmien yhteensovittamiseksi käytännössä. 

24.1.2023 työryhmässä työstettiin yksityiskohtaisempi prosessi, jota oli tarkoitus testata yhteisasiakascasella kevään 2023 aikana.

12.4.2023 työryhmässä kuultiin Ohjauspyörä -ohjelmasta alueen päihdetyöntekijän ja rikosseuraamustyöntekijän toimivasta yhteistyöstä päihde - ja rikoskäyttäytymiseen vaikuttavan ohjelman toteuttamisesta. Lisäksi yhteistyörosessin soveltuvuutta käytännön työssä asiakastilanteissa tarkasteltiin aiempiin yhteistyökokemuksiin peilaten. Prosessia viimeisteltiin tarvittavin osin jonka pohjalta kehitettiin liitteenä oleva yhteisasiakkaan prosessi. 

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on arviointien yhteensovittaminen ja palvelutarpeen arviointien pyytämisen/yhteisen arvioinnin kynnyksen madaltaminen.

Vapautuvien vankien palveluihin ja niiden jatkumoihin kiinnitetään enemmän huomiota ja palvelupolkua sujuvoitetaan ja parannetaan. Esimerkiksi jo vankilassa hyödynnetyt palvelut, kuten päihdekuntoutus, jatkuisi vangilla myös hänen vapauduttuaan. Yhteistyön tiivistämisellä pyritään suunnitelmallisempaan palvelujen järjestämiseen ja varmistetaan asiakassuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen käytännössä.

Palveluiden jatkumoa pyritään turvaamaan.

 

Muutoksen mittaaminen

Syksyllä 2023 työpajassa tarkastellaan miten laadittu yhteistyön prosessi on otettu käyttöön alueella:

Kuinka monta työparia on hyödyntänyt laadittua prosessia?

Onko prosessi palvellut käytännön konkretian tilanteita?

Onko prosessin kuvaaminen selkiyttänyt työnjakoa ja siten toteutuessaan sujuvoittanut asiakkaan palvelupolkua ja palveluihin pääsyä?

Millaista palautetta asiakkaalta on saatu jonka palveluiden järjestämisessä on edetty prosessikuvauksen mukaisesti yhteistyötä tehden ja asiakassuunnitelmia yhteensovittaen?

 

Toteutussuunnitelma

ks kohta "Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen"

 

Tapaamiset 12.10.2022, 9.12.2022, 24.1.2023, 12.4.2023, tulossa syyskuu 2023

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Rikosseuraamuslaitoksen ja aikuissosiaalityön yhteiset asiakkaat.