Hankkeen tavoite on edistää 45-64-vuotiaiden työttömien, lomautettujen ja kuntoutustuella olevien  oululaisten naisten hyvinvointia ja toimintakykyä yksilö- ja ryhmämuotoisen elintapaohjauksen avulla. Hankkeen kesto 10/2020-8/2023.  

Toimintaympäristö **

Suomalaisten terveydentila on parantunut ja odotettavissa oleva elinikä kasvanut 2000-luvulla, mutta väestöryhmien väliset erot mm. sairastavuudessa, toimintakyvyssä ja koetussa terveydentilassa ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Etenkin pitkittynyt työttömyys vaikuttaa haitallisesti terveydentilaan ja hyvinvointiin.  Yli 45-vuotiaista työttömistä reilulla kahdellakymmenellä prosentilla on heikko työkyky.

On paljon näyttöä siitä, että huono terveys ja varsinkin mielenterveysongelmat sekä sairastumisriskiä lisäävät elintavat kuten liikalihavuus, tupakointi, huono fyysinen toimintakyky ja alkoholin käyttö ovat yhteydessä korkeampaan työttömyysriskiin ja pidempään työttömyyden kestoon. 

Terveyttä edistävä elintapaohjaus on vaikuttavaa. Esimerkiksi suomalaisen Diabeteksen ehkäisytutkimuksen mukaan tehokkaalla elintapaohjauksella voidaan lisätä liikuntaa, pienentää kehonpainoa ja muuttaa ruokavaliota terveellisemmäksi ja siten ehkäistä tyypin 2 diabetesta. Elintapamuutosten onnistumisen edellytyksenä ovat asiakkaan motivoituminen sekä riittävä ja ammattitaitoinen elintapaohjaus. Vaikka elintapaohjauksen tiedetään olevan tehokasta, sen saatavuudessa työttömien ja työllisten välillä on eroja. Työttömät ovat tutkimuksissa saaneet vähemmän ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa kuin työlliset.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työttömillä naisilla työkyky heikkenee iän myötä selvemmin kuin miehillä. Työttömyyden lisäksi koettua hyvinvointia heikentävät monet muut tekijät. Yli 45-vuotiaiden naisten fyysisiin ja psyykkisiin erityispiirteisiin liittyy naishormonin vähenemisestä johtuvia oireita kuten huonoa unen laatua, ärtyisyyttä, saamattomuutta ja alavireisyyttä. Estrogeenin väheneminen vaikuttaa myös kehon koostumukseen, veren kolesterolitasoon sekä luustoon.

Keski-ikäisillä naisilla masennusta diagnosoidaan miehiä enemmän: kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevista on naisia, ja suurin osa heistä keski-ikäisiä naisia. Terveyttä ja hyvinvointia heikentävät elintapatekijät kuten liikalihavuus, vähäinen liikunta sekä epäterveelliset ruokailutottumukset ovat erittäin yleisiä ja niiden yleisyys kasvaa iän myötä. Yli 45-vuotiaista naisista ylipainoisia on yli 60 %, riittämättömästi liikkuvia on n. 70-80 % ja unihäiriöitä on n. 40-60 % vaihdevuosi-ikäisistä naisista.

Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa tuotettiin keski-ikäisiä työttömiä naisia työssään kohtaaville asiantuntijoille ohjausmateriaalia naisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi sekä vinkkejä keski-ikäisille naisille terveyttä edistävien elintapojen toteuttamiseen.  

Hankkeessa kehitetty toimintamalli ja ohjausmateriaalit löytyvät hankkeen nettisivustolta. 

Sivuilta löytyvät hankkeessa tuotettu ryhmäohjausmateriaali, lomakkeet ja kyselyt, tietoiskut ja julkaisut sekä ravitsemukseen, liikkumiseen sekä uneen ja palautumiseen liittyvät vinkit kohderyhmään kuuluvalle naiselle terveyttä edistävien elintapojen toteuttamiseen.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Nainen 45+ hankkeen toimintamallin juurruttamista edistetään yhteistyöllä Oulun kaupungin liikuntaneuvonnan kanssa sekä sosiaalisessa mediassa toteutuvan kampanjan avulla. Toimintamallin jalkautumista edistää myös yhteistyö Työttömien keskusjärjestön  Askelia voimaan-hankkeen kanssa. Nettisivustolle kootusta materiaalista on informoitu myös terveyspalveluja, asukastupia ja työllisyyspalveluja.