Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen omaishoitajille järjestetään etäkuntoutusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, noin kahden viikon jaksoissa. Kuntoutukseen osallistutaan etäyhteydellä omaishoitajille lainatulla tablettilaitteella.

Toimintaympäristö **

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella etäpalvelut on tuotu vakiintuneeksi osaksi ikääntyneiden palveluita. Etäyhteydellä toteutetaan säännöllisen kotihoidon käyntejä ja kotihoidon lääkärin vastaanottoja, sekä omaishoitajien ja kotihoidon asiakkaiden kuntoutuspalveluita. Etäpalveluilla pyritään vastaamaan väestön ikääntymiseen ja lisääntyvään palveluntarpeeseen.

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa ja samalla väestön huoltosuhde heikkenee (THL). Sosiaali- ja terveysministeriön Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 -julkaisussa tuodaan esiin digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ja niiden synnyttämät mahdollisuudet osana ikääntyneille tarjottavia palveluja. Etäkäynneillä voidaan vähentää kotikäyntien määrää ja samalla tehostaa hoitajien ajankäyttöä ja kotihoidon toimintaa. Laatusuosituksen mukaisesti teknologioita käytetään tukemaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä luoden käytänteitä siitä, kuinka ne saadaan tuotua osaksi ikääntyneiden arkea.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etäkuntoutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti ne omaishoitajat, joiden pääsy lähikuntoutusryhmiin on haastavaa esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai omaishoidettavan hoidon järjestämisen vuoksi.

Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon kuntohoitaja tai fysioterapeutti kartoittaa alueensa omaishoitajien kuntoutustarpeen huomioiden etäkuntoutuksen kriteerit. Etäkuntoutukseen osallistuville omaishoitajille lainataan kuntoutusjakson ajaksi kotihoidolta tablettitietokoneet. Tabletit käydään asentamassa kotiin. Niille valitaan yhdessä omaishoitajan kanssa sopiva paikka kuntoutustoiminta ja tietoliikenneyhteydet silmällä pitäen. Samalla käynnillä ohjataan laitteiden käyttö ja ryhmäpuheluihin vastaaminen. Jokaisessa kuntoutusryhmässä on 4-8 osallistujaa. Yksi kuntoutusjakso kestää noin kahden kuukauden ajan (8-10 kertaa). 

Kuntohoitaja tai fysioterapeutti ottaa omaishoitajien tabletteihin kuva- ja puheyhteyden omalta tietokoneeltaan viikoittain sovittuna ajankohtana. Toiminnan sisältö suunnitellaan osallistujien toimintakyky ja tarpeet huomioiden. Etäkuntoutuksesta peritään omaishoitajilta pienimuotoinen kertamaksu.

Etäkuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa omaishoitajille kuntouttavaan toimintaan osallistuminen ja tarjota arkeen sosiaalista sisältöä. Etäkuntoutustoiminnalla pyritään ylläpitämään omaishoitajien toimintakykyä ja parantamaan jaksamista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yleiset vaatimukset

Kotihoidolla on oltava tablettilaitteita, joita lainataan omaishoitajien käyttöön. Kuntohoitajalla tai fysioterapeutilla tulee olla käytössään kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone, sekä kuntoutusryhmän ohjaamiseen soveltuva työtila. Tietoturvan tulee olla kunnossa. Laitteiden tulee olla toimintavarmoja ja niiden käytettävyyden on oltava hyvä. Laitetoimittajalta vaaditaan helposti tavoitettavat ja nopeasti reagoivat tukipalvelut.

Etäkuntoutuksen ohjaajat

Toiminnan järjestämiseksi etäkuntoutusta ohjaavilla kuntohoitajilla ja fysioterapeuteilla tulee olla käyttäjätunnukset etähoivapalveluun, mikrofonilla ja kameralla varustettu tietokone, riittävä osaaminen palvelualustan käyttöön, ymmärrys siitä, millaista kuntoutustoimintaa etäyhteydellä voidaan järjestää, sekä kyky arvioida omaishoitajien soveltuvuus etäyhteydellä kuntoutukseen osallistumiseen. Heiltä vaaditaan myös kykyä arvioida kuntoutuksen turvallista toteutumista etäyhteyden kautta, sekä tietoa siitä, kuinka mahdollisissa vikatilanteissa toimitaan. Avoin ja positiivinen suhtautuminen teknologian käyttöön on tarpeen.

Omaishoitajat

Omaishoitajalla tulee olla riittävä toimintakyky ja ymmärrys etäkuntoutukseen osallistumiseen.

Esteenä etäyhteydellä kuntoutukseen osallistumiseen voi olla esimerkiksi huono kuulo, toimintakyvyn ongelmat, jotka joko estävät etähoivalaitteen käytön/laitteelle pääsyn tai edellyttävät lähikuntoutusta.

Omaishoitajan kotiympäristössä tulee olla riittävät matkapuhelinverkkoyhteydet ja tarvittaessa tablettitietokone tulee sijoittaa niin, että se on mahdollisimman lähellä ikkunoita yhteyden tehostamiseksi. Laite tulee pystyä sijoittamaan niin, että sen ympärillä on riittävästi tilaa liikkua.

Koulutus

Niille etäkuntoutusta ohjaaville työntekijöille, joille etäkuntoutusryhmien järjestäminen ei ole tuttua, on tarjottava koulutusta tai ohjausta etäpalvelun käytöstä. Kertausta järjestetään tarvittaessa. Soittokäytännöistä on oltava helposti saatavilla myös kirjalliset ohjeet. Omaishoitajien kanssa on harjoiteltava etähoivasoittoihin vastaamista ja laitteiden käyttöä ennen kuntoutusjakson alkua.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Omaishoitajien etäkuntoutusryhmillä on tavoitettu kohderyhmä, eli omaishoitajat, joiden pääsy lähiryhmiin on estynyt omaishoidettavan kotona pärjäämisen vuoksi tai pitkien välimatkojen takia. Teknologian avulla omaishoitajat pystyvät osallistumaan kuntouttavaan toimintaan ilman huolta omaishoidettavan hoivan järjestämistä. Omaishoitajat ovat kokeneet etäkuntoutukseen osallistumisen parantaneen heidän fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään.

Omaishoitajien etäkuntoutustoiminta jatkuu Kangasalla pysyvänä käytäntönä.