Päihteet raskaus- ja vauvaperheaikana – perheen palvelukokonaisuus Pohjois-Suomessa (PÄKÄ-hanke)

Päkä-hankkeen tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien sekä vauvaperheiden palvelukokonaisuutta Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeessa luotu palvelukokonaisuus on julkaistu oys.fi-sivustolla 2/2024.

Toimintaympäristö **

Noin kuudella prosentilla Suomessa asuvista lapsista joko molemmilla tai toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma (Raitasalo ym. 2016). Vanhempien päihdeongelma tulisi tunnistaa varhain ja perhettä tulee tukea monialaisesti jo raskausaikana. THL:n laatimassa työpaperissa painotetaan, että päihteitä käyttävillä raskaana olevilla sekä vauvaperheillä on oikeus oikea-aikaisiin, saavutettaviin palveluihin, joiden tulee muodostaa selkeä palveluketju. 

Liitteet
Kuva
 Päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen palveluketju palvelujen ajoittumisen näkökulmasta
THL:n työpaperissa 23/2021 esitetty päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen palveluketju palveluiden ajoittumisen näkökulmasta.
Toteutussuunnitelma

Päkä-hankkeen aikana (v. 2022-2024) luodaan palvelukokonaisuus, jota käytetään Pohjois-Suomen YTA:n hyvinvointialueilla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päihteitä käyttävät raskaana olevat sekä vauvaperheet käyttävät useita palveluita: perheet asioivat neuvolassa, raskautta ja mahdollisesti vauvan vointia ja kehitystä seurataan erikoissairaanhoidossa, perhe tarvitsee sosiaalipalveluita sekä lastensuojelun palveluilta ja vanhemmat päihdehoitoa ja -kuntoutusta. Asiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat kertoneet, että he joutuvat itse luovimaan näiden palveluiden välillä ja viemään tietoa tilanteestaan palvelusta toiseen.

Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa on kuvattu Pohjois-Suomen yhteistyöalueelle (Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet) Päihteet raskaus- ja vauvaperheaikana - perheen palvelukokonaisuus. Kuvattu palvelukokonaisuus osaltaan varmistaa, että tämän kohderyhmän palvelut ovat saatavilla ja palvelut toimivat yhteistyössä. Palvelukokonaisuudessa kuvataan erityisesti ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä eri ammattiryhmien roolia palvelukokonaisuuden osana.

Päihteitä käyttävän henkilön raskaus on aina riskiraskaus. Päihteitä käyttävällä odottajalla on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelukokonaisuuden tarkoitus on tukea Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueilla toimivia ammattilaisia päihteitä käyttävien odottajien, heidän puolisoidensa tai vauvaperheen palveluiden järjestämisessä sekä varmistaa riittävät palvelut tälle asiakasryhmälle.

Palvelukokonaisuus koskee päihteitä käyttäviä raskaana olevan henkilön, hänen puolisonsa sekä vauvaperheen palveluiden järjestämistä hyvinvointialueilla. Lisäksi palvelukokonaisuus koskee niitä vanhempia, joiden päihteidenkäytöstä herää huoli raskaus- ja vauvaperheaikana. Moniammatillisen työskentelyn tarvetta tulee arvioida myös, kun vanhemmilla tai toisella vanhemmalla on aiemmin ollut päihdehäiriö. Päihteillä tässä yhteydessä tarkoitetaan alkoholin riskikäyttöä, huumausaineiden käyttöä sekä lääkkeiden väärinkäyttöä. 

Erityistä huomiota palvelukokonaisuuden kehittämistyössä on kiinnitetty siihen, että päihde- ja riippuvuuspalvelut otetaan osaksi asiakkaan palveluita mahdollisimman nopeasti heti päihdehäiriön tunnistamisen jälkeen.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelukokonaisuus on kuvattu yleisellä tasolla koko Pohjois-Suomen yhteistyöalueelle ja jokaisella alueen hyvinvointialueella tulee sopia tarkempi prosessi hyvinvointialueen sisälle. Tämä juurruttaa palvelukokonaisuuden käytäntöön.

PÄKÄ-hankkeen aikana Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueilla on laadittu/päivitetty yksikkökohtaisia työohjeita ammattilaisten käyttöön. Lisäksi Lapin hyvinvointialueelle on luotu moniammatillinen työohje työntekijöille ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu ehdotus raskausajan toimintamallista hankkeen aikana. Työohjeet noudattavat Päihteet raskaus- ja vauvaperheaikana - perheen palvelukokonaisuudessa esitettyjä yhteistyön ja työnjaon malleja. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Päihteitä käyttävien odottajien ja perheiden palvelut ovat usean eri toimialueen toimintaa. Palveluiden kehittäminen ja palvelukokonaisuuteen liittyvä erityisosaaminen vaatii monialaista ymmärrystä, minkä vuoksi PÄKÄ-hankkeen aikana on perustettu pysyvät kehittäjäryhmät hyvinvointialueille sekä YTA-tasolle. Ideaalitilanne olisi, että palveluihin liittyvää osaamista tuettaisiin jatkuvasti.

Palvelukokonaisuuteen koottu perusmalli siitä, miten asiakkaan päihdehäiriöön reagoidaan neuvolassa ja miten moniammatillinen yhteistyö prosessimaisesti etenee, on toteutettavissa myös muualla Suomessa, koska palveluiden kokonaisuus on pääosin kansallisesti sama. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Päihteitä käyttävien odottajien, tulevan toisen vanhemman sekä vauvaperheen vanhempien moniammatillista palvelukokonaisuutta ei ole Pohjois-Suomessa aiemmin kuvattu. Aiemmin kyseessä olevan asiakasryhmän palveluketjuja on kuvattu esimerkiksi kuntatasolla suppeammin. 

Palvelukokonaisuuden yhteistyöaluetasoinen kuvaus mahdollistaa toiminnan kehittämisen jatkossa. Palvelukokonaisuuden päivittämisestä vastaa jatkossa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella toimiva moniammatillinen kehittäjäryhmä, jota Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue koordinoi.