Paluumuuttajabongarit – Jyväskylän kaupungin ja yritysten osaajarekrytointikampanja

Jyväskyläläiset yritykset ja organisaatiot tarvitsevat kasvunsa tueksi jatkuvasti uusia eri alojen osaajia. Kampanjan tavoitteena oli houkutella erityisesti korkeasti koulutettuja osaajia ja paluumuuttajia takaisin Jyväskylään ja tuoda esiin Jyväskylässä avoinna olevat työpaikat.

Toimintaympäristö **

Paluumuuttajabongarit-kampanjan taustalla vaikuttavat Jyväskylän kaupungin kaupunkistrategia ja siitä johdetut kaupungin elinvoiman kasvattamiseen ja vahvistamiseen tähtäävät tavoitteet. Kampanjan taustalla on vaikuttanut lisäksi vuonna 2021 valmistunut elinkeinomarkkinoinnin viestinnällinen identiteetti, jossa on määritelty kaupungin elinkeinomarkkinoinnin tavoitteet, tehtävät, pääviestit ja keskeiset kohderyhmät.   

Jyväskylästä valmistuu vuosittain tuhansia korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Näistä suurin osa muuttaa työn perässä tai muista syistä pois valmistumisen jälkeen. Kärsimme merkittävästä osaamisvuodosta. Jyväskyläläiset yritykset ja organisaatiot tarvitsevat kasvunsa tueksi jatkuvasti uusia, eri alojen osaajia. Joillain toimialoilla osaajapula ja rekrytointihaasteet ovat jo merkittävä kasvun hidaste ja/tai este. 

Pandemia-aika on mahdollistanut erilaiset hybridimallit työn tekemisessä. Toisille se on tarkoittanut seikkailua maailmalla, toisille paluuta omille juurille.

Muuton esteenä on toisinaan vääristynyt mielikuva siitä, ettei Jyväskylässä olisi kiinnostavia töitä tarjolla. Mielikuvaan vaikuttaa myös se, että Jyväskylässä monet yritykset rekrytoivat joko suorahakujen tai verkostojen kautta, jolloin kaikki avoimet työpaikat eivät tule koskaan julkiseen hakuun ja näin ollen alueen todellinen työpaikkatilanne ei tule näkyviin todenmukaisesti. Näiden mielikuvien muuttamiseksi oli tärkeää saada yritykset mukaan kampanjointiin ja mahdolliset piilotyöpaikat esiin.

Näiden lähtökohtien ja tarpeiden pohjalta suunnittelimme yhdessä Keski-Suomen kauppakamarin ja alueen yritysten kanssa toteutettavan valtakunnallisen kampanjan, jonka tavoitteena oli houkutella osaavaa työvoimaa takaisin Jyväskylään ja tarjota samalla näkyvyyttä paikallisille yrityksille ja tukea heitä osaajien rekrytoinnissa. Kampanjaan kutsuttiin mukaan alueen organisaatiot ja yritykset, joilla on pysyvä toimipiste tai kotipaikka Jyväskylässä sekä vähintään yksi, määritelty avoin työpaikka Jyväskylässä kampanjan aikana. Kampanja oli toimialarajaton, mutta kohdennettu ensisijaisesti korkeakoulutetuille asiantuntijatyötä tekeville henkilöille. 

Kampanjan kohderyhmäksi valittiin potentiaaliset paluumuuttajat, eli henkilöt, jotka ovat aikaisemmin asuneet ja/tai opiskelleet Jyväskylässä, sillä heillä on valmiiksi olemassa oleva tunneside kaupunkiin. Kampanjalla pyrittiin tavoittamaan erityisesti ne, jotka ovat pohtineet paluuta pidempään ja joiden elämäntilanne muuttoa ajatellen on sopiva juuri nyt.

Kampanjan mielikuvallisesta ja bränditasoisesta luonteesta sekä sen soveltuvuudesta elinkeinomarkkinoinnin ja kaupunkistrategian tavoitteisiin johtuen, vetovastuun toteutuksesta ja kustannuksista otti Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Taustatutkimus, kohderyhmäymmärrys,  ja yritysten osallistaminen

Kampanjasuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin insight-osuus, jonka pohjalta tehtiin päätökset esimerkiksi kohderyhmän valinnasta ja kampanjaviestinnän demografisesta ja maantieteellisestä kohdentamisesta.

Kampanjan taustatutkimuksessa tunnistettiin, että muuttaminen maakuntaan on hyvin pitkälle tunne- ja arvomaailmakysymys: halutaan panostaa ihmissuhteisiin ja elämänlaatuun. Tästä syystä kampanjan kohderyhmäksi valittiin paluumuuttoa harkitsevat, sillä heillä on olemassa oleva tunneside Jyväskylään.

Kampanjan työryhmä käytti asiakasymmärryksen kerryttämiseen ja kampanjan kohdentamiseen erilaisia tilastotietoja liittyen kaupungin väestökehitykseen ja muuttoliikenteeseen (esim. muuttoliikenneanalyysi/MDI, tilastokeskuksen aineistot). Näistä tilastoista käy ilmi, että merkittävää aivovuotoa kaupungista tapahtuu vuosittain erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaan alueelle. Toisaalta myös erityisesti pääkaupunkiseudulta on viime vuosina muutettu tasaisesti takaisin Jyväskylään. Kampanjavalintoihin vaikutti lisäksi Business Jyväskylän syksyllä 2021 teettämä pito- ja vetovoimatutkimus, jonka tuloksien avulla pystyttiin tarkentamaan kohderyhmää, aluevalintoja ja kampanjan tyyliä.

Yritysten rekrytointitarpeista ja osaamisvajeesta saimme tietoa Keski-Suomen Kauppakamarilta ja alueen yritysaktiiveilta. Tämän lisäksi ennen kampanjan käynnistämistä teimme pienellä otannalla kyselyn alueen yrityksille rekrytointitarpeista, jonka avulla pystyimme tekemään päätöksen kampanjan tarpeellisuudesta ja käynnistämisestä. Yrityksiltä myös kysyttiin samalla alustavasti halukkuutta olla mukana valtakunnallisessa yhteiskampanjassa.

Kampanjan kohderyhmä

Kohderyhmäksi tarkentui Jyväskylässä asuneet 25-45 vuotiaat, korkeakoulutetut asiantuntijat Helsingin, Tampereen ja Espoon alueilla. Kampanjan toisessa vaiheessa kampanja kohdennettiin myös Kuopion seudulle. 

 • Alue: Helsinki, Espoo, Tampere (myöhemmin lisäksi Kuopio)
 • Koulutus ja ala: Korkeakoulutetut asiantuntijat (mm. markkinointi, myynti, talous, ICT, HR)
 • Elämäntilanne: Perheelliset, perheellistyvät, miettivät jo muuttoa, 25-45-vuotiaat
 • Suhde Jyväskylään: Tunneside: koti-/opiskelukaupunki, sukulaisia Jyväskylässä tai Keski-Suomessa

Kanavavalintojen asiakasymmärrys

Kanavalinnat tehtiin kohderyhmän viikkotavoittavuustilastoihin ja sosiaalisen median kanavien käyttötilastojen perusteella. (lähteet TNS Mind ja Statista). 
 

Yritysten osallistaminen kampanjaan

Kampanjan suunnitteluvaiheessa teimme laajan otannan alueen yritysrekisteristä ja lähetimme yrityksille kaksi suorakirjettä, joilla rekrytoimme halukkaat mukaan kampanjaan. Osallistuminen oli maksutonta. Osallistumisen kriteereinä oli, että yrityksen tai organisaaation kotipaikka tai toimipiste sijaitsee Jyväskylässä ja että yrityksellä on kampanja-aikana vähintään yksi avoin työpaikka Jyväskylässä. Lisäksi yrityksiltä toivottiin omaa aktiivisuutta esimerkiksi some-markkinoinnin suhteen tarjottuja kampanjamateriaaleja hyödyntäen.

Suorakirjeen lisäksi tiedotimme asiasta alueen medioissa, vierailimme alueradion Yrittäjäradio-ohjelmassa ja markkinoimme kampanjan alkamista Business Jyväskylän sosiaalisen median kanavissa, verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Kampanjaan liittyminen tehtiin mahdollisimman helpoksi luomalla Business Jyväskylän etusivulle näkymä ja painike ilmoittautumislomakkeeseen, jolla pääsi ilmoittautumaan kampanjaan mukaan ja samalla sai jätettyä kampanjaan tarvittavat tiedot kampanjasivuille. Tavoitteena oli saada levitettyä tietoa kampanjasta mahdollisimman monelle alueen yritykselle ja organisaatiolle ja tehdä osallistuminen mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi, jotta kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan kampanjaan. Kampanjaan sai liittyä mukaan koko kampanjan ajan. 

Ratkaisun perusidea **

Kampanjakonsepti

Kampanjakonseptiksi valittiin humoristinen, lintubongaamista mukaileva paluumuuttajabongarit. Paluumuuttajabongarit ovat joukko jyväskyläläisiä, jotka seuraavat aktiivisesti Jyväskylään suuntautuvaa paluumuuttovirtaa ja raportoivat havainnoista.

Kampanjan toteutus oli 100%:sti digitaalinen. Se sisälsi kampanjavideoita, some- ja alueellisesti kohdennettua digimainontaa sekä kampanjasivuston. Kampanjasivustolla kävijä sai tehdä paluumuuttajalajitestin, tutustua alueen yrityksiin ja heidän työpaikkoihinsa, lukea lisää paluumuuttomahdollisuuksista ja paluumuuttajatarinoita. Paluumuuttoa harkitseville perustettiin myös oma suljettu FB-ryhmä. Kampanjasivusto: https://www.paluumuutto.fi. Kampanjasta haluttiin tehdä kohderyhmälle tunnistettava, samaistuttava ja “Jyväskylän näköinen”. Tästä syystä esimerkiksi kaikki kampanjaan osallistuvat avustajat ja näyttelijät olivat Jyväskylän seudulta. Kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Avidly Oyj.

Kampanjan tavoitteet

Kampanjasuunnittelussa tunnistettiin, että muutto toiselle paikkakunnalle – kuten Jyväskylään – on yleensä iso mullistus, vaikka sitä olisikin harkittu pidempään. Muuton esteitä voi olla useita, kuten senhetkinen omistusasunto, oman tai puolison työn luonne (ei mahdollisuutta etätyöhön) ja lasten harrastukset ja kaverisuhteet. Harva muuttaa hetken mielijohteesta. Tästä syystä ei ollut realistista odottaa, että ihmiset muuttaisivat pelkästään lyhyen kampanjan perusteella takaisin Jyväskylään.

Muuttopäätös ja mieleen jääminen sekä Jyväskylän nouseminen yhdeksi mahdolliseksi muuttopaikkakunnaksi oli kuitenkin se mihin tähdättiin, ja tästä syystä esimerkiksi paikallisten yritysten mukanaolo avoimine työpaikkoineen oli erittäin tärkeä osa kampanjan toteutusta.

Kampanjan tavoitteena olikin ennen kaikkea

 • luoda kohderyhmälle oivallus paluumuuton hyvistä puolista (esimerkiksi parantunut elämänlaatu, työn ja vapaa-ajan parempi yhteensovittaminen, mahdollisuus asua lähellä tukiverkostoja).
 • tarjota positiivinen ja todellinen kuva Jyväskylän hyvistä työllistymismahdollisuuksista (yritysten avoimet työpaikat).
 • tarjota tukea ja lisätietoa kaikille, jotka tosissaan tai puolivakavissaan jo harkitsevat paluumuuttoa Jyväskylään.
 • nostaa Jyväskylä yhdeksi potentiaaliseksi vaihtoehdoksi jo muuttoa miettivien henkilöiden mielissä.

Strategiset tavoitteet

 • saada potentiaalisia muuttajia kiinnostumaan Jyväskylästä.
 • nostaa valtakunnallisesti mielikuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena kaupunkina.
 • saada osaajia paikallisille yrityksille.
 • saada jyväskyläläisille yrityksille ja niiden avoimille työpaikoille valtakunnallista näkyvyyttä.
 • vahvistaa julkisen sektorin ja yritysten välistä hyvää yhteistyötä ja “Jyväskylän henkeä”.

Taktiset tavoitteet

Saada…

 • näkyvyyttä videoille ja testille.
 • runsaasti liikennettä kampanjasivustolle ja yritysten rekrytointisivustoille.
 • kampanjasivulla kävijöitä tutustumaan myös muihin muuttoa edistäviin linkkeihin.
 • kampanjasivulla kävijöitä liittymään FB-ryhmään.
 • Business Jyväskylän ja kampanjaan osallistuvien yritysten somekanaviin lisää potentiaalista kohderyhmää ja seuraajia.

Ennen kampanjaa

 • järjestettiin kaksi online-yritysinfoa kampanjasta kiinnostuneille yrityksille
 • koostettiin kattava tieto- ja materiaalipaketti yrityksille (mm. kuvat, videot, somesaatteet, hästägit, vinkit, kampanjatiedot)
 • suunniteltiin maineenhallintakokonaisuus mahdollisten kysymysten ennakoimiseksi

Kampanja-aika

Kampanja aloitettiin elokuun loppupuolella, jolloin yritykset muutenkin rekrytoivat paljon ja toisaalta ihmiset ovat ehtineet kesälomien aikana miettiä mahdollisia uusia työkuvioita ja/tai muita elämänmuutoksia. Kampanja päätettiin toteuttaa kahdessa jaksossa, jotta kampanjaan saataisiin myös sellaiset yritykset mukana, joilla ei heti kesälomien jälkeen ollut mahdollisuutta aloittaa rekrytointeja. Kampanjan ensimmäinen vaihe oli 15.8.-15.9.2021 ja toinen vaihe 15.10.-15.11.2021. Markkinoinnin ja mainonnan näkökulmasta toteutettiin kaksi kampanjalähtöä, joista ensimmäiselle allokoitiin hieman enemmän budjettia (monikanavaisempi näkyvyys) ja toinen kampanjalähtö toimii enemmän muistuttavana, mielikuvaa vahvistavana ja aktivoivana toimenpiteenä (paluumuuttajatesti). 

Kampanjan kanavat

 • Kampanjasivusto (www.paluumuutto.fi) & paluumuuttajalajitesti
 • Business Jyväskylän some-kanavat: Facebook, LinkedIn, Twitter
 • Osallistuvien yritysten ja henkilöiden some-kanavat
 • Paikallinen ja valtakunnallinen ansaittu medianäkyvyys
 • Mainonnan ostetut kanavat: Facebook, Instagram, YouTube, Oikotie.
 • Lisäksi (Adform display) mainontaa suomalaisilla sivustoilla kuten Sanoma, Alma Media (Iltalehti) ja MTV-media.
 • Jyväskylän Parvi suljettu FB-ryhmä, joka on tarkoitettu Jyväskylään muuttamisesta kiinnostuneille, tänne vasta muuttaneille sekä paikallisille muuttajia hyvässä hengessä sparraaville ja auttaville ihmisille. Business Jyväskylän ja Jyväskylän kaupungin henkilöstön moderoima. 

Kanavavalintojen perusteet

Maksetun mainonnan tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman laaja näkyvyys sekä toisto kampanjaviestille, ohjata verkkosivuille lisätiedon pariin sekä tekemään paluumuuttajatesti. Facebook & Instagram on kustannustehokas peiton rakentaja ja siellä on hyvät kohdennusmahdollisuudet. YouTube: kustannustehokas kanava & hyvät kohdennusmahdollisuudet. Alustana se soveltuu hyvin videomainontaan (etenkin pitkät videosisällöt). Oikotie display: Tavoitettiin hyvin Jyväskylästä asuntoa etsivät potentiaaliset paluumuuttajat. Ohjelmallinen display: Tavoitettiin kohderyhmää (korkeakoulutetut asiantuntijat) kustannustehokkaasti (online-ympäristöissä mm. iltapäivälehdissä, uutismedioissa yms) siellä missä he ovat. SEM (search engine marketing) kotiutti Business Jyväskylään liittyvät haut ja toi liikennettä sivustolle. 

Kampanjan jälkeen

 • kampanjan tulosten kerääminen ja analysointi
 • palautekysely yrityksille
 • raportointi

Kampanjan budjetti

Kampanjan kokonaisbudjetti oli 50 000 €. Budjetti jakaantui seuraaviin toimenpiteisiin: taustatyö (insight), kampanjan suunnittelu ja konseptointi, kampanjan elementtien toteutus (esim. kampanjasivu, videotuotanto, lajitesti, valokuvaus), sisällöntuotanto (paluumuuttajatarinat, yritysten markkinointiin tukimateriaali), mediaostot, seuranta ja raportointi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Taustatiedoksi vastaavaa projektia varten olisi hyvä saada tai hoitaa seuraavat asiat:

Osaajien houkutteluun tähtäävä yhteiskampanja vaatii todella paljon taustatyötä, suunnittelua ja valmistelua eli työllistää paljon jo ennen kampanjaa. Lisäksi kampanja-aikana piti varata resursseja yritysten asiakaspalveluun, tietojen nostamiseen (ja tarkastamiseen) kampanjasivustolle, seurantaan ja väliraportointiin. Kampanjan aikana muut työt eivät kuitenkaan pysähdy, joten riittävä resurssointi kampanjan ajaksi on erittäin tärkeää. 

 • Tilaajan ja toteuttajan on tärkeää muodostaa kampanjan alussa yhteinen käsitys kampanjan lähtötilanteesta ja tiedoista, joita on saatavilla. 
 • Selkeät tavoitteet kattotasolla, sekä mitattavat tavoitteet, joille asetetaan projektin alussa realistinen tavoite
 • Yhteistyölle on hyvä nimetä kaikilta osapuolilta ja kumppaneilta yksi pääyhteyshenkilö
 • Tilaajan ja toteuttajan työnjako on hyvä sopia selkeästi jo ennakkoon, esim. maineenhallinta ja negatiivisiin viesteihin vastaamisesta on hyvä sopia. Yleensä tilaaja on paras taho hoitamaan ns. hankalat tilanteet. Hyvä ja nopea vuorovaikutus osapuolten välillä on tärkeää. 
 • Pitkässä kampanja-ajassa on kaikista paras ja toimivin malli sellainen, jossa toimistolla ja tilaajalla on joustava yhteistyö, jossa myös matkan varrella mahdolliset muutokset pystytään ottamaan huomioon ja kampanjaa voidaan muokata myös "lennosta". Kaikkea ei aina ole mahdollista ennakoida ja sen vuoksi on hyvä, jos kampanjassa on muokkausvaraa.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kampanja sujui kaikkien osapuolten mielestä erittäin hyvin ja suurempia sudenkuoppia ei tullut vastaan. Jokainen kampanja kuitenkin opettaa aina jotain ja tässäkin kampanjassa oli muutama oppi, jonka otamme talteen tulevia kampanjointeja varten:

 • Humoristinen ote mainonnassa toimi erinomaisesti ja kampanja tavoitti halutun kohderyhmän hyvin.
 • Laskeutumissivun suurin liikenteen lähde oli suoraan tullut liikenne. Myös Facebookista tullut liikenne oli isossa roolissa.
 • Adform display-mainonta toimi hyvin, kun tavoitteena oli saada näkyvyyttä ja herättää tietoisuutta. Näyttökertoja mainonnalle saatiin 934 409, edullisella n. 7 € CPM-hinnalla ja klikkausprosentti oli hyvällä tasolla 0,32%.
 • YouTube-videomainonnassa olisi voinut testata vielä eri mainosmuotoja ja eri pituisia videoita sekä tarkentaa valittavissa olevia mainospaikkoja.
 • Some-mainosten kommenteissa nousi kampanjan loppuvaiheessa kuitenkin osittain esiin, että viesti paluumuutosta ei ollut osunut täysin kohderyhmään joka mainoksessa.
 • Kampanja yhdisti jyväskyläläisiä ja lähes kaikki yritykset haluavat olla jatkossakin mukana vastaavissa kampanjoissa.
 • Yritysten odotusten hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska näin laajassa yhteiskampanjoinnissa ei ole mahdollista nostaa yksittäisiä yrityksiä kovinkaan paljon esiin. Toisaalta yritysten oma panos ja osallistuminen kampanjaan on erittäin tärkeässä roolissa näkyvyyttä tavoiteltaessa. 
 • Osaajien houkuttelu paikkakunnalle vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä paluumuuttopäätös vaatii usein kypsyttelyä ja oikean hetken. Pääkampanjan lisäksi tarvitaan johdonmukaista ja pitkäjänteistä jatkuvaa markkinointia, jotta asia pysyy kohderyhmän mielessä. 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Strategisten tavoitteiden osalta kampanja onnistui pääosin erittäin hyvin.

Paluumuuttajabongarit synnytti kohderyhmässä ja myös kaupunkilaisten kesken paljon ihastusta ja positiivisia kommentteja. Kampanja synnytti positiivisen Jyväskylä-ilmiön, jollaista on erittäin harvinaista saavuttaa markkinointiviestinnän kampanjoilla.

Kampanja huomioitiin kaupungin johtotasoa ja poliittisia päättäjiä myöten. Kampanjaa voitiin hyödyntää myös yli yksikkörajojen koko kaupungin kampanjana. Paluumuuttajabongareiden voi sanoa yhdistäneen jyväskyläläisiä. Kampanjavideota jaettiin ahkerasti useissa kanavissa. Kampanjan numeeriset tulokset on esitelty myöhemmin tässä raportissa.

Tavoite saada osaajia paikallisille yrityksille oli jo etukäteen tunnistettu kunnianhimoiseksi. Yritykset ovat rekrytoineet kampanjan aikana osaajia myös Jyväskylän ulkopuolelta, mutta kampanjan roolia ja muuttaneiden päätöksenteossa on luonnollisesti vaikea todentaa. Yksittäisten perheiden tiedetään tehneen paluumuuttopäätös kampanjan aikana. On mahdollista, että kampanja on ollut yksi päätökseen myötävaikuttanut tekijä.

Taktiset tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Taktisten tavoitteiden luvut on esitelty raportin seuraavassa osassa. Tavoitteeksi asetettu yli 10 000 kampanjasivustokäyntimäärä ylitettiin kirkkaasti, kampanjasivuilla käytiin lähes 16 000 kertaa. Sivuilla vietettiin aikaa keskimäärin 2 minuuttia, mikä kertoo sisällön kiinnostavuudesta.

Myös kampanjan kohdennus toimi hyvin, sillä sivuston suurin kävijäliikenne tuli Helsingistä 43 % ja Tampereelta 17 %. Sivuvierailijoita kävi paljon myös Jyväskylästä 14 %. Lisäksi vierailijoita oli Turusta, Espoosta, Oulusta, Vantaalta, Kuopiosta, Lahdesta ja Lappeenrannasta.

Paluumuuttajalajitestiä tehtiin yli 1000 kertaa, ja kampanjasivuston lisämateriaalia luettiin myös ahkerasti. Kampanja tavoitti työikäisen kohderyhmän hyvin. Sivustolla kävi eniten 25–34-vuotiaita (33,5 %), 18-24-vuotiaita (27,5 %) ja 35-44-vuotiaita (15,5 %). Kävijöistä naisten osuus oli 45,58 % ja miesten 54,15 %.

Paluumuuttoa tukeva FB-ryhmä ei onnistunut keräämään tavoiteltua kohderyhmää. Ryhmään liittyi suuri joukko paikallisia henkilöitä, mutta kaupungin ulkopuolisia ryhmään ei juuri liittynyt tai keskustelua ei syntynyt. Ehkä muuttosuunnitelmista ei haluta keskustella julkisesti edes suljetussa ryhmässä. Toisaalta ryhmän ylläpitäminen vaatii sellaisen resurssoinnin ja aktivoinnin, jota ei ollut tässä kampanjassa mahdollista toteuttaa. Tämä opiksi tulevia kampanjoita varten.

Mukana olevien yritysten oma someaktiivisuus vaikutti pääkampanjaa enemmän siihen, saiko yritys uusia seuraajia tai somenäkyvyyttä.

Kampanjalla saavutettiin laaja näkyvyys. Näyttökertoja monikanavainen mainonta sai yhteensä yli 3,2 miljoonaa.

Näyttökerrat kanavittain:

 • Some 1 036 587
 • YouTube 1 164 004, joista video katsottiin loppuun saakka 124 098 kertaa
 • Display 934 409 (sivustot kuten is.fi, iltalehti.fi ym.)
 • Display Oikotie 150 004
 • Paluumuutto-sivun katseluja kertyi yhteensä lähes 16 000.

Koko Business Jyväskylän sivuston kävijämäärä nousi viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna 134 %. Kampanja-aika näkyi selkeinä piikkeinä sivustoliikenteen määrässä. Paluumuuttaja-lajitesti tehtiin kampanja-aikana 1 621 kertaa.

Yritysten palaute

Yrityksille suunnatussa palautekyselyssä Business Jyväskylä sai kiitosta omasta roolistaan alueen yritykset yhteen kokoavana ja yritysyhteistyötä aktiivisesti kehittävänä organisaationa. Vastaajat kiittelivät kampanjakonseptia hauskaksi, onnistuneeksi ja kampanjan toteutusta ammattimaiseksi. Kampanjalle on toivottu jatkoa. Palautekyselyn vastausprosentti oli 26,15 %.

Palautekyselyn mukaan

 • 59 % yrityksistä oli rekrytoinut uusia työntekijöitä kampanja-aikana
 • 88 % yrityksistä haluaa olla mukana myös mahdollisissa jatkokampanjoissa
 • kampanjan kokonaisarvosana oli 7,47 (asteikko 1-10)

Saimme myös kriittistä palautetta. Mukana olleille yrityksille olisi toivottu enemmän yksilöllistä näkyvyyttä ja tukea heidän oman markkinointinsa tekemiseen. Kun mukana oli yli 60 yritystä, tämän toiveen toteuttaminen olisi ollut käytännössä mahdotonta ja vaatinut merkittäviä lisäresursseja.

Palautteessa ihmeteltiin lisäksi kampanjan vähäistä näkyvyyttä Jyväskylän seudulla. Vähäinen näkyvyys Jyväskylän alueella selittyy sillä, että kampanjan kohderyhmä asui pk-seudulla ja Pirkanmaalla, joten maksettu näkyvyys kohdennettiin näille alueille, ei Jyväskylään.