Hankkeen lähtökohtana ovat maaseudun palvelu- ja väestökehityksen luomat haasteet ikääntyvien asumiselle sekä hallituksen kärkihankkeessaan asettamat tavoitteet.

Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  EU, Kotimaiset säätiöt ja rahastot

Päämäärä: 

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää perhehoidon kehittämisen edellytyksiä asiakkaiden tarpeiden, maaseutupalvelujen nykyisen tarjonnan ja maaseudulla asuvien perheiden näkökulmista. Kyseessä on esiselvityshanke, joka luo pohjaa alueelliselle ikääntyneiden ja kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishankkeelle. Hankkeessa selvitetään, miten perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla, palvella erilaisia asiakkaita lähipalveluina ja siten ylläpitää elämisen mahdollisuuksia maaseudulla.

Päätavoite: 

Hankkeessa selvitetään:

  • lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon kysyntää ja tämänhetkistä tarjontaa ikääntyneiden ja aikuisten kehitysvammaisten kohderyhmien osalta Kaakkois-Suomen maaseudulla
  • kohderyhmiä asiakassegmentit profiloimalla
  • palvelutarjonnan toiminnan edellytyksiä yksityisesti tai julkisesti tuotettuna
  • eri elinkeinojen (kuten maaseutumatkailun) harjoittajien mahdollisuuksia perhehoidon toteutukseen ja Green Care -hoidon hyödyntämiseen

Keinot: 

Esiselvityshankkeessa laaditaan ja toteutetaan kysely, joka kohdennetaan ikääntyneille, maaseudun elinkeinonharjoittajille ja julkiselle sekä kolmannelle sektorille maaseudulla. Hankkeen tuotoksena on edellä mainitut sisällöt tuottava raportti. Keskeisemmät tekijät hankkeen arvioinnissa liittyvät sen hyödynnettävyyden ja perhehoitoa koskevan tietoisuuden kasvuun. Esiselvityshankkeen tulosten perusteella voidaan suunnitella maaseudun elinkeinoelämää ja yrittäjiä tukeva kehittämishanke Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ikääntyneiden perhehoitopalvelujen osalta. Hankkeessa täsmentyneet asiakas- ja tuottajaprofiilit mahdollistavat kehittämishankkeen, jossa perhehoitoa voidaan kehittää eri asiakasryhmien ja tuottajien palvelumuotoiluna toimivaksi kokonaisuudeksi.