Aikuispsykiatrian aluepoliklinikoilla käyttöön otettu Akuuttihoitaja -toimintamalli, jossa sairaanhoitajat päivittäin katsovat poliklinikalle tulleet lähetteet ja soittavat potilaille, potilaan ajankohtaisen tilanteen ja hoidon kiireellisyyden arvioimiseksi.

 

Toimintaympäristö **

Yksi Kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 painopisteistä on "Ihmisten tarpeiden mukaiset, laajat palvelut". Tämä pitää sisällään mm. sen, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä, oikea-aikaisia, saavutettavia, laadukkaita ja vaikuttavia.

Ajanvaraus-periaatteella toimivilla aikuispsykiatrian poliklinikoilla Akuuttihoitaja-toimintamallin käyttöön otolla pyritään varmistamaan, että potilaat saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti, jokaisen potilaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeet huomioiden.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ajanvarauspoliklinikoille tulleet lähetteet käytiin läpi työryhmissä 1-2 x viikossa. Jo tuolloin huomioitiin lähetteiden kiireellisyysaste, sekä huolta herättävät esitiedot potilaasta, ja tarvittaessa potilaaseen oltiin puhelimitse yhteydessä. Näin ei kuitenkaan toimittu jokaisen lähetteen kohdalla, vaan potilaalle lähetettiin ajanvaraus ensikäynnille, joka saattoi mennä viikon, kahden päähän.

Akuuttihoitaja-toimintamallissa akuuttihoitajat käyvät päivittäin läpi saapuneet lähetteet ja soittavat jokaiselle potilaalle. Puheluiden tarkoituksena on seuloa potilaista ne, jotka

- tarvitsevat akuuttiajan,

- eivät tarvitse akuuttiaikaa, mutta joita rauhoittaa jo pelkkä puhelu ja tieto, että aika poliklinikalle on tulossa,

- eivät ole tulossa poliklinikalle, koska eivät koe tarvetta.

Lisäksi akuuttihoitajan potilaalle soittama puhelu antaa lähetettä kattavammin tietoa potilaan tilanteesta.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakas saa palvelua, joka on oikea-aikaista, kohdennettua, laadukasta, yksilöllistä sekä vaikuttavaa.

Ammattilaisten, ja siten organisaation, työskentely tehostuu ja myös potilaiden hoitoonpääsy nopeutuu, kun mm. peruuttamattomat ajanvaraukset vähenevät ja henkilökunnan resurssit kohdentuvat potilaisiin, joiden oirekuva on vaikea ja jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa.

Tavoiteltu muutos

Akuuttihoitaja-toimintamallin myötä tavoitteena on, että

- jokainen potilas saa tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti,

- kaikilla aikuispsykiatrian polikinikoilla toimitaan saman käytännön mukaisesti, jolloin potilas saa asuinpaikkakunnasta riippumatta tasalaatuista ja oikea-aikaista hoitoa,

- turhilta ajanvarauksilta ja moniammatillisten resurssien tuhlaamiselta vältytään, mikäli potilas ei ole tulossa hoitoon,

- hoito on tehokasta ja vaikuttavaa jokaisella poliklinikalla, ja hoitoon ohjautuvat vaikeasti oireilevat, erikoissairaanhoidon tarpeessa olevat potilaat.

 

Muutoksen mittaaminen

Muutosta mitataan akuuttihoitajien pitämällä kirjanpidolla, johon merkitään päivittäin

- soitetut puhelut,

- potilaat, jotka tarvitsivat akuuttiajan,

- potilaat, jotka eivät tarvinneet akuuttiaikaa,

- potilaat, jotka eivät olleet tulossa poliklinikalle,

- potilaat, joita ei tavoitettu.

Lisäksi akuuttihoitajille, heidän lähiesihenkilöilleen ja poliklinikoiden lääkäreille toteutettiin webropol-kysely, jolla arvioitiin toimintamallin vaikuttavuutta. Enemmistö vastanneista oli muun muassa sitä mieltä, että Akuuttihoitaja-toimintamalli on nopeuttanut ja tehostanut potilaiden hoitoon pääsyä, ja toimintamalli on koettu positiivisena asiana niin potilaiden kuin henkilökunnan mielestä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joista on tehty lähete psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Akuuttihoitaja-toimintamallissa perehdytään entistä paremmin potilaiden ajankohtaiseen tilanteeseen ja vointiin, jotta voidaan arvioida, kuuluuko kyseinen potilas erikoissairaanhoitoon vai riittävätkö perustason palvelut.

Toimintamallin myötä perustason toimijoita, esim. terveyskeskus- ja työterveyslääkärit, on informoitu entistä aktiivisemmin siitä, millaisilla kriteereillä ja millaisissa tilanteissa potilaita tulee lähettää erikoissairaanhoitoon, ja mitä perustasolla tulisi tarjota potilaalle (keskustelukäynnit, lääkehoidon aloittaminen) ennen erikoissairaanhoitoon lähettämistä.

Toimintamallin myötä konsultaatiomahdollisuus perus- ja erikoistason yksiköiden välillä on lisääntynyt, mikä osaltaan vähentää erikoissairaanhoitoon kuulumattomien lähetteiden tekemistä.

Ratkaisun perusidea **

Ajanvaraus-periaatteella toimivilla aikuispsykiatrian poliklinikoilla Akuuttihoitaja-toimintamallin käyttöön otolla pyritään varmistamaan, että potilaat saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti, jokaisen potilaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeet huomioiden. Akuuttihoitaja-toimintamallissa akuuttihoitajat käyvät päivittäin läpi saapuneet lähetteet ja soittavat jokaiselle potilaalle. Puheluiden tarkoituksena on seuloa potilaista ne, jotka

- tarvitsevat akuuttiajan,

- eivät tarvitse akuuttiaikaa, mutta joita jo pelkkä puhelu rauhoittaa ja antaa tiedon, että aika poliklinikalle on tulossa,

- eivät ole tulossa poliklinikalle, koska eivät koe tarvetta.

Lisäksi akuuttihoitajan potilaalle soittama puhelu antaa lähetettä kattavammin tietoa potilaan tilanteesta.

Toimintamallissa asiakas saa palvelua, joka on oikea-aikaista, kohdennettua, laadukasta, yksilöllistä sekä vaikuttavaa. Ammattilaisten, ja siten organisaation, työskentely tehostuu ja myös potilaiden hoitoonpääsy nopeutuu, kun mm. peruuttamattomat ajanvaraukset vähenevät ja henkilökunnan resurssit kohdentuvat potilaisiin, joiden oirekuva on vaikea ja jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia kehitettiin ja juurrutettiin käytäntöön alusta alkaen yhdessä poliklinikoiden sairaanhoitajien, lähiesihenkilöiden ja lääkäreiden kanssa. Suunnittelua tehtiin yhteisissä suunnittelupalavereissa ja lisäksi järjestettiin kehittämisaamupäivä toimintamalliin liittyen. Se, että toimintamallin suunnitteluun osallistuvat kaikki asianosaiset, varmistaa sen, että osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja siten toimintamalliin sitoutuminen lisääntyy.

Akuuttihoitajana toimivan tulee olla suhteellisen kokenut psykiatrian ammattilainen, jotta hän osaa arvioida kunkin potilaan yksilöllisen tilanteen ja hoidon kiireellisyyden. Akuuttihoitajille laadittiin kirjalliset ohjeet aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoidon kriteereistä, lähetteiden käsittelystä sekä kirjaamisesta, tilastoinnista ja laskuttamisesta. Lähetekäsittelystä laadittiin myös IMS-prosessikuvaus. Lääkäri tekee kuitenkin lopullisen päätöksen siitä, ohjautuuko potilas takaisin lähettävään yksikköön vai aloitetaanko hoitojakso erikoissairaanhoidossa.

Akuuttihoitaja-toimintamalli vaatii esihenkilöiden tuen, jotta toimintaan on käytettävissä riittävästi henkilöstöä ja aikaa. Esimerkiksi hyvänä tapana on koettu, että nimetyt akuuttihoitajat vuoroviikoin vastaavat lähetteiden käsittelystä ja potilaille soitettavista puheluista. Toimintaan on hyvä varata oma aikansa kalenterista sen sijaan, että lukee lähetteet ja soittaa potilaille muun työn lomassa. Tällöin akuuttihoitajana toimimista ei koeta ylimääräisenä työnä, vaan osana poliklinikan sairaanhoitajan perustyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin suunnitteluun ja juurruttamiseen kannattaa heti alusta lähtien ottaa mukaan kaikki toimijat, joita toimintamalli tulee koskemaan. Näin osallisuuden kokemus ja sitoutuminen toimintamallin käyttöön lisääntyy.

Toimintamallia suunnitellessa kannattaa huomioida, että toimintaan varataan riittävästi henkilöstö- ja aikaresurssia, mihin liittyen esihenkilöiden tuki on tärkeää. Toimijoiden riittävästä ohjeistuksesta ja tuesta, erityisesti toimintamallin käyttöön oton alkuvaiheessa, on syytä huolehtia. Mitä paremmat eväät toimijoilla on ryhtyä toimintamallia toteuttamaan, sen paremmin he sitoutuvat ja onnistuvat työssään.

Toimintamallia pystyy soveltamaan moneen eri kohderyhmään ja toimintaympäristöön.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Akuuttihoitaja-toimintamallin myötä vaikeasti oireilevien potilaiden hoitoon pääsy on nopeutunut ja siten mahdollistanut potilaiden tehokkaamman hoidon. Toimintamallin myötä on myös seulottu lähetteiden joukosta potilaat, jotka kuuluvat erikoissairaanhoitoon, mutta eivät tarvitse akuuttiaikaa poliklinikalle. Usein kiireettömän hoidon potilaita on helpottanut jo akuuttihoitajan yhteydenotto ja tieto siitä, että aika poliklinikalle on tulossa.

Toimintamalli on vähentänyt erikoissairaanhoitoon kuulumattomia käyntejä ja peruuttamattomia ajanvarauksia. Lähetettävien potilaiden joukossa on myös henkilöitä, jotka eivät ole tulossa psykiatrian poliklinikalle, vaikka esim. terveyskeskuslääkäri on tehnyt heistä lähetteen.

Toimintamalli on myös tehostanut ja parantanut perus- ja erikoistason välistä yhteistyötä, mm. konsultaatio toimijoiden välillä on lisääntynyt.