Raskauden ehkäisyn digihoitopolun kehittäminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetyllä raskauden ehkäisyn digihoitopolulla hyödynnetään yhtenäistä sähköistä esitietolomaketta ehkäisyn aloitusta ja seurantaa varten, jonka avulla sujuvoitetaan raskauden ehkäisyyn liittyviä yhteydenottoja.

Toimintaympäristö **

Asiointia sujuvoittavien digiratkaisuiden käyttöönoton edistäminen on osa hyvinvointialueen strategisia tavoitteita ja nykypäivän sekä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä digipalveluita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sähköinen esitietolomake palvelee asiakkaita sekä ammattilaisia. Asiakaspalautteissa (eri aiheissa) on yleisesti toivottu digipalveluiden mahdollisuuksia, joten sähköisellä esitietolomakkeella vastataan myös tähän kysyntään. 

Osalle ammattilaisista sähköisten esitietolomakkeiden käyttäminen on jo tuttua ja käyttäjiltä saadun palautteen perusteella  etukäteen sähköisesti saadut esitiedot ovat sujuvoittaneet varsinaisen asiakaskontaktin toteutumista ja aikaa on säästynyt, kun ajan käyttöä on voitu kohdentaa hoidon kannalta olennaisiin tarkentaviin kysymyksiin esitietojen pohjalta sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Ratkaisun perusidea **

Raskauden ehkäisyn digihoitopolun perusidea on sujuvoittaa raskauden ehkäisyyn liittyviä yhteydenottoja ammattilaisen sekä asiakkaan näkökulmista käsin. Asiakas käynnistää asiointinsa hyödyntämällä yhtenäistä sähköistä esitietolomaketta ehkäisyn aloitusta ja seurantaa varten, jonka avulla asiakas saa välitettyä raskauden ehkäisyä koskevat esitiedot ammattilaiselle etukäteen. Asiakas voi rauhassa myös selvittää tarvittavat esitiedot etukäteen, kun hänellä on tiedossa, mitä esitietoja tarvitaan ehkäisyyn liittyvän asian hoitamiseksi. Esitietolomakkeen täyttämisen jälkeen asiakas ottaa yhteyttä omaan ehkäisypalveluun. Sähköisen esitietolomakkeen käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen, joten jos asiakas ei voi tunnistautua vahvasti hänen on mahdollista tulostaa ja täyttää paperinen esitietolomake.

Etukäteen saaduilla esitiedoilla saadaan sujuvoitettua ja nopeutettua ammattilaisen työskentelyä. Aikaa ja resursseja säästyy, kun esitiedot ovat käytettävissä valmiiksi asiakkaan ottaessa yhteyttä (ei tarvita laajaa haastattelua puhelimessa, jolloin ajankäyttö voidaan kohdentaa tehokkaammin itse asiaan ja tarvittaviin täydentäviin/tarkentaviin kysymyksiin). Esitietolomakkeelta on myös mahdollisuus poimia kirjallisesti saadut esitiedot potilastietojärjestelmään yhteenvetona (vrt. paperinen esitietolomake), eikä koko kirjausta tarvitse tehdä pelkästään (esim. puhelimessa tehdyn) haastattelun yhteydessä tehtyjen muistiinpanojen pohjalta.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Kokonaisuuden suunnittelutyöhön ennen palvelun käyttöönottoa on käytetty hanketyöpanosta
  • Huomioitu paikalliset käytännöt sekä hyvinvointialuetasoisuus
  • Linjajohdon tuki ja yhteistyö tavoitteiden laatimisessa
  • Käytännön prosessin hahmottelu ja varmistaminen ammattilaisyhteistyössä
  • Teknisen esitietolomakkeen toiminnallisuuksiin tutustuminen, esitietolomakkeen sisällön siirtäminen sähköiselle alustalle ja vastausten perusteella tapahtuvien ohjautumisten ja ohjeiden laatiminen
  • Esitietolomakkeen käsittelijöiden kartoitus
  • Varmistettu paikallisten asiakkaan yhteydenotto-ohjeiden ajantasaisuus kotisivuilla
 • Ammattilaisten, jotka käsittelevät esitietolomaketta työssään, osaamisen varmistamiseksi järjestetään koulutukset esitietolomakkeen käytön opastamiseksi
 • Asiakkaalle on selkeät ohjeet hyvinvointialueen kotisivuilla
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sähköisen esitietolomakkeen käyttöönotto on ajoitettu alkuvuoteen 2024. Käyttöönoton yhteydessä/jälkeen seurataan sen käytöstä saatavia hyötyjä (ajan käytön edut ja kohdentaminen sekä resurssien säästö) ammattilaisilta saatavan palautteen avulla.