Selviämisasema Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Ouluun avattiin syyskuussa 2023 selviämisasema. Selviämisasema tarjoaa turvallisen paikan humalatilan vuoksi seurantaa tarvitseville potilaille. 5- paikkainen selviämisasema on avoinna viikonloppuisin.

Toimintaympäristö **

Oulun kaupungilla tai yhteispäivystyksen sopimuskunnilla ei ole aikaisemmin ollut erillistä selviämisasemaa päihtyneille potilaille. Päihtyneet potilaat on hoidettu virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OSYP). Osa päihdepotilaista on tullut toistuvasti päivystykseen hakemaan apua. Päihdepotilaiden hoidon on nähty OSYP:ssa olevan riittämätöntä ja pirstaleista. Heitä ei ole pystytty olemassa olevilla resursseilla hoitamaan, seuraamaan ja ohjaamaan jatkohoitoon riittävän hyvin.

Selviämisasema pilottia lähdettiin suunnittelemaan niin, että toiminta sijoittuu siihen ajankohtaan, kun päihdepotilaita on tilastoitu menevän eniten päivystykseen. Viikonloppuöinä suuri määrä potilaista on saapunut päivystykseen päihteidenkäytön vuoksi. Heistä valtaosalla on ollut kompiloitumaton humalatila. Selviämisasema tarjoaa tilat komplisoitumattomasta humalatilasta selviämiselle. 

Potilaat ohjautuvat selviämisasemalle viranomaisten: poliisin, ensihoidon tai yhteispäivystyksen kautta. Selviämisasemalla hoidetaan ne potilaat, joiden päihtymystila on sen kaltainen, että hän tarvitsee seurantaa, mutta ei muuta päivystyksellistä terveydenhoitoa. Muuta akuuttia lääketieteellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan edelleen  yhteispäivystyksessä. 

Selviämisasema on osa katkaisu- ja vieroitushoito osastona toimivan Päihdeklinikan toimintaa. Selviämisasemalla on 5 potilaspaikkaa ja tila on erillään muusta päihdeklinikan toiminnasta. Selviämisasemalla on kaksi yhden hengen huonetta sekä kolmen hengen seurantatila.  Tilojen osalta on huomioitu mm. viranomaisvaatimukset sekä potilas- ja henkilökunnan turvallisuus.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Selviämisaseman toimintakonseptia on ollut kehittämässä laaja moniammatillinen - ja alainen asiantuntijajoukko. Kehittämisyhteistyötä on toteutettu seuraavien tahojen kanssa:

 • Tulevaisuuden sote-keskus hanke
 • Hyvinvointialueen kehittämisasiantuntijat 
 • Päihdeklinikka
 • Oulun seudun yhteispäivystys
 •  Poliisi
 • Ensihoito
 • Muut sidosryhmät(kuten muut alueelliset päihdepalvelut, OYS psykiatria, potilaskuljetus, vartiointi)
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päihtymystila voidaan jakaa komplisoituneeseen ja komplisoitumattomaan päihtymykseen. Jaottelu on merkittävä päihdepotilaiden hoidon kannalta. Selviämisasemapalvelun avulla pyritään varmistamaan, että raskaasti päihtynyt, mutta fyysisesti ja psyykkisesti terve potilas selviää päihtymystilasta turvallisesti. Potilas ei tällöin tarvitse lääketieteellistä hoitoa, vaan voinnin seurantaa, päihteiden käytön riskien puheeksi ottoa ja ohjausta oikean avun piiriin. Mikäli henkilö tarvitsee selviämisen lisäksi lääketieteellistä hoitoa ja tarkkailua tai hänelle on kehittynyt voimakkaita psyykkisiä oireita humalatilan rinnalle, toteutetaan hänen hoitonsa muualla terveydenhuollossa, kuten yhteispäivystyksessä.

Ratkaisun perusidea **

Perustetaan Selviämisasema Ouluun. Toimintaa pilotoidaan viikonlopputoimintana 9-12/2023. 

 1. Ohjataan selviämisasemalle päihtyneet henkilöt joilla ei päihtymyksen lisäksi ole muuta hoidon tarvetta --> oikea hoito ja resurssien kohdennettu käyttö
 2. Lisätään päihdeongelmiin puuttumista, interventioita ja hoitoon-ohjausta (päihdekysymyksiin perehtynyt henkilökunta)
 3. Vähennetään päivystyksen ruuhkautumista viikonloppuisin 
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Selviämisasema on avoinna perjantaista klo 21.30 maanantaihin klo 14. Ohjautuminen tapahtuu viranomaisreittiä pitkin (ensihoito, poliisi, päivystys). Kriteerit on suunniteltu yhteistyössä päivystyksen, ensihoidon ja poliisin kanssa.  

Henkilöstö: Toiminta on integroitu osaksi Päihdeklinikan toimintaa. Työvuorossa työskentelee kaksi hoitajaa siten, että vähintään toinen hoitajista on sairaanhoitaja. Selviämisasemalla ei ole lääkäriä, konsultointi Oulun seudun yhteispäivystyksestä. Pilotointivaiheessa konsultoidaan päivystyksen lääkäriä jokaisesta selviämisasemalle suunnitellusta potilaasta.

Osaaminen: Selviämisasemalla työskenteleviltä ammattilaisilta edellytetään osaamista somaattisen ja psyykkisen voinnin tarkkailuun, muiden komplikaatioiden tunnistamista, päihdeosaamista, kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja, mini-intervention ja motivoivan haastattelun osaamista sekä tietoa jatkohoitomahdollisuuksista. 

Potilaille tarjotaan keskustelutukea ja tehdään jatkohoitoon ohjausta mm. päihde- ja sosiaalipalveluihin. Lisäksi käytössä on jälkisoitto; jokaiselle viikonloppuna selviämisasemalla olleelle potilaalle soitetaan vielä maanantaina. Puhelunaikana voidaan vielä tarkistaa vointia, tarjota tukea ja ohjausta. 

Tilat: Tiloissa on 5-potilaspaikkaa. Kaksi yhden hengen huonetta ja yksi kolmen hengen seurantatila. Tilat mahdollistavat potilaiden sijoittelun tarpeen mukaisesti. Tilanteen mukaan voidaan käyttää sänky- tai patjapaikkoja. Tilojen suunnittelussa on huomioitu erilaisia turvallisuustekijöitä, kuten kameravalvonta sekä mahdollisuus lisäavun hälyttämiselle. Toimitilojen osalta huomiota on kiinnitetty infektioiden torjuntaan ja infektioiden torjuntayksikön edustus on käynyt katsomassa tilat.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Kaikki oleelliset toimijat mukaan jo kehittämisen alkuvaiheessa 
 • Johdon ja päättäjien tuki on keskeistä kehittämistyön onnistumisen kannalta (yhteinen näkemys)
 • Tutustuminen jo olemassa oleviin toimintoihin ja valmiin tiedon hyödyntäminen 
 • Toimintatapojen jatkuva tarkastelu ja valmius joustaviin muutoksiin tilanteen niin vaatiessa 
 • Sinnikkyyttä, päättäväisyyttä ja uskoa tekemiseen 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Päihtyneet seurantaa tarvitsevat henkilöt ohjautuvat tarpeen mukaiseen palveluun. Samalla on mahdollistunut interventio ja jatkohoitoon ohjaus aikaisempaa paremmin. 
 • Käytössä on anonyymi potilaspalaute. Palaute on ollut positiivista. Koettu tärkeäksi että saa rauhassa levähtää. 
 • Yhteispäivystyksen viikonloput ovat rauhallisempia ja henkilökunnalla on ollut enemmän aikaa keskittyä muiden lääketieteellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon. 
 • Päihtyneet henkilöiden ohjautuessa selviämisasemalle putkan sijaan, heidän terveydentilansa seuranta on tarkempaa ja näin voidaan ehkäistä jopa putkakuolemia. Samalla poliisin resurssia on vapautunut paremmin vastaamaan muuhun hälytys- ja valvontatoimintaan.

   

 • Vuoden 2024 aikana pilotointi jatkuu viikonloppuisin erillisrahoituksella. Pilotin jälkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa 24/7.