SenioriVerkko - hyvinvointia mobiilisti (2014-2017) projektin päätavoitteena on edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.

Toimintaympäristö **

Päämäärä: 

Ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääntyminen hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa.

Päätavoite: 

Edistetään toimintakykyä ja osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.

Osatavoite: 

Edistetään toimintakykyä tukevia toimintatapoja tieto- ja viestintätekniikan kautta.

Osatavoite: 

Vahvistetaan ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä ja osallisuutta.

Osatavoite: 

Lisätään ammattilaisten tietotaitoa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista ikääntyneiden hyvinvoinnin tukena.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pääkohderyhmänä ovat yli 70-vuotiaat ikääntyneet, joille iän myötä ilmaantuu samoja käytön esteellisyyksiä kuin erityisryhmille ja joiden toimintakykyä ja osallisuutta voidaan edistää tieto- ja viestintätekniikan kautta. Projektista hyötyvät myös muut ikääntyneet, ammattilaiset, ikääntyneiden läheiset, omaishoitajat ja ystävät.

Ratkaisun perusidea **

Tulokset ja opit -dokumentissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tulokset ja opit -dokumentissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tulokset ja opit -dokumentissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan tuloksia

Toiminnan tuloksena tavoitetaan myös ei-aktiivisia iäkkäitä (heitä, jotka eivät pääse fyysisesti mukaan tapahtumiin) virtuaalitoimintojen sekä sote-ammattilaisten  kautta. Opastuksiin, tietoiskuihin ja tapahtumiin osallistujat saavat uutta tietoa tietokoneista, mobiililaitteista, niiden hyödyistä, hankinnasta sekä hyvinvointia tukevista peleistä ja sovelluksista. Ikääntyneet rohkaistuvat hankkimaan itselleen mobiililaitteita sekä käyttämään internetin sähköisiä palveluja. Iäkkäät saavat uutta tietoa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista hyvvinvoinnin tukena. Kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan kasvaa ja sovellukset motivoivat ihmisiä tekemään pieniä elämäntapamuutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset oppivat uudenlaisia työtapoja sekä saavat uutta tietoa kuinka teknologiaa voi hyödyntää tehokkaasti sekä monipuolisesti iäkkäiden hyvinvoinnin kohdalla. He voivat tarjota asiakkailleen monipuolisempaa ja osallistavampaa toimintaa. Etävalmennukset hyvinvointiin yleistyvät myös iäkkäiden kohdalla. Toiminta ei ole rajattua aikaan eikä paikkaan ja palveluista hyötyvät myös huonosti liikkuvat iäkkäät. Toteutetun toiminnan, avoimen viestinnän, asioiden jakamisen sekä verkostotoiminnan tuloksena saadaan tietoa tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä iäkkäiden toimintakyvyn ja osallisuuden tukena levitettyä tehokkaasti eteenpäin.

Projektin toiminnan pidempiaikaisena vaikutuksena voidaan nähdä se, että digitaaliset välineet, taidot ja toimintakulttuuri yleistyvät ikääntyneiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden välineinä. Digitaaliset välineet, taidot, toimintakulttuuri sekä verkostomainen työ yleistyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten parissa. Ikääntyneiden itsenäinen selviytyminen helpottuu tieto- ja viestintätekniikan kautta. Ikääntyneiden itsenäisyydentunne ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset ymmärtävät, että hyvinvointia voidaan luoda myös tieto- ja viestintätekniikan kautta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle kehittyy uudenlaisia toimintatapoja. Ikääntyneet kokevat, että digitaaliset välineet tuovat heille hyvinvointia. Esteettömyyden huomioonottaminen lisääntyy (kuulo- ja näkövammaiset sekä ikääntyvä väestö ja maahanmuuttajat) 

Hankkeen tuottamat tuotokset ja uudet asiat: 

Projektin avulla tuotetaan sote-alan ammattilaisille mm. uudenlaisia mobiiliteknologiaan liittyviä työ- ja toimintatapoja. Näistä hyötyvät välillisesti nekin iäkkäät jotka muuten jäisivät tästä paitsi. Mobiiliteknologia tuo mukanaan uutta digitaalista ajattelutapaa ja imua sote-alalle.