Sosiaalihuollon osaamisen ja kirjaamisen vahvistaminen ikääntyneiden palveluissa

Kirjaamisen laadun ja yhdenmukaisuuden  edistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa ja kotiutusyksiköissä TulKoti -hankkeen tuella.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue on sitoutunut valtakunnalliseen Kanta-palveluiden rakenteeseen. Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden kokonaisuuden rakentumisen kannalta on tärkeää varmistaa eri vaiheiden toiminnallisuuksien käyttöönottaminen iäkkäiden palvelutehtävässä samanaikaisesti muiden palvelutehtävien kanssa. Tavoitteessa onnistuminen vaatii sosiaalihuollon osaajien mukana oloa myös kaikessa kotiin vietävien palveluiden kehittämistoiminnassa. Keskeinen osa palvelujen laatua on varmistaa kirjaamismallien kehittyminen sosiaalihuollon Kanta-rakenteen mukaisesti. Rakenteisen kirjaamisen edellytys on, että toimintamallit, prosessit, johtamiskäytännöt sekä henkilöstön osaaminen on kehitetty vastaamaan tarvetta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Keskeinen kohderyhmä on Kymenlaakson hyvinvointialueen  kotihoidon ja kotiutusyksiköiden ammattilaiset. 

Toiminnalla on pyritty vahvistamaan kirjaamisen laatua ja yhteisiä toimintamalleja. Asiakastiedon yhdenmukaisuus ja luotettavuus takaavat palveluiden järjestelmällisen seurannan, jolla voidaan vaikuttaa laadunhallintaan

Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon ja kotiutusyksiköiden sosiaalihuollon osaamista ja kirjaamista on pyritty vahvistamaan yhteistyössä henkilöstön kanssa kotihoidon rinkitapaamisin ja kotiutusyksiköissä toteutetuin työpajoin. Kotihoidon rinkitapaamiset on toteutettu syksyn 2022 aikana ja kotiutusyksiköiden työpajat kevään ja kesän 2023 aikana. Toimintaa on pyritty kohdistamaan erityisesti ikääntyneiden palveluissa tunnistettuihin kirjaamisen haasteisiin ja erityispiirteisiin.

Kirjaaminen on yksi osa sosiaalihuollon kokonaisvaltaista ammattiosaamista ja ikääntyneiden palveluissa on tunnistettu tarve siirtyä palvelukeskeisyydestä kohti asiakaslähtöisyyttä. Ajattelutavan muutosta haastavat toiminnan perinteinen terveydenhuoltopainotteisuus ja henkilöstön vahva terveydenhuollon ammatti-identiteetti. Yhteisissä tapaamisissa ja työpajoissa on yhdessä vuorovaikutuksen kautta pyritty vahvistamaan asiakastyön dokumentoinnin yhdenmukaisuutta ja laatua. 

Ikääntyneiden palveluissa asiakastyön kirjaamisessa tunnistettuja kehittämiskohteita ovat mm. asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja kirjausten hyödynnettävyys.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämistyössä on käytetty TulKoti-hankkeen henkilöstöresurssia. Kahden projektikoordinaattorin tehtävänä on ollut luoda alustava runko tapaamisten ja työpajojen sisällöstä, aikatauluttaa tapahtumat ja tiedottaa henkilöstöä ja lähiesimiehiä toiminnan tavoitteista ja sisällöstä. Sisällön laatimiseksi on tehty yhteistyötä palveluiden johdon kanssa henkilöstöltä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta. Tapaamisten sisältö pohjautuu Kansa-koulu -hankkeen koulutusmateriaaleihin. Toimintaa tavoitteineen on esitelty palveluiden esihenkilöille korostaen sitoutumisen merkitystä kehittämistyön juurruttamiseksi.

Kehittämistyön käynnistäminen ei ole vaatinut palveluilta ylimääräistä henkilöstöresurssia, vaan ainoastaan henkilöstölle varattua aikaa osallistua tapaamisiin ja työpajoihin.  Riittävän ajoissa sovitut tapaamisajat ovat mahdollistaneet palvelun sisällä tarvittavan resurssoinnin ja henkilöstön osallistumisen.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisen kehittäminen on vahvasti palvelun laatua edistävää työtä, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista koko palvelun henkilöstöltä. Hankkeen tuella toteutetut tapaamiset ovat mahdollistaneet vuorovaikutuksen kautta syntyvän yhteisen kehittämisen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sosiaalihuollon osaamisen, sekä kirjaamisen laadun ja yhdenmukaisuuden vahvistuminen ei näy hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteistä yhdessä kehittämistä, johon koko henkilöstö on sitoutunut. 

Palveluissa toteutettujen palautekyselyjen perusteella henkilöstön kanssa yhdessä toteutettu laadun ja yhdenmukaisuuden vahvistuminen ja tapaamisissa käsitellyt teemat on koettu tarpeelliseksi, ja ne ovat herättäneet kiinnostusta ja keskustelua työyhteisöissä. Erityisen tärkeäksi ja jatkuvasti huomioitavaksi teemaksi palveluiden toteutuksessa on tunnistettu asiakasnäkökulman korostaminen arjen työn dokumentoinnissa.