Mallissa on kehitetty edelleen tarveysaseman tiimimallin toimintatapoja hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi.

Ratkaisun perusidea **

Tampereen terveysasemien toimintamallina on tiimimalli. Terveysasemat ovat siirtyneet tiimimalliin vaiheittain vuosina 2017–2021. Tiimimallissa kaikki yhteydenotot tulevat suoraan terveysasemille. Työtä tehdään itsenäisten vastaanottojen lisäksi yhteisessä työtilassa, tiimihuoneessa. Tiimihuoneessa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu hoitajia ja lääkäreitä sekä kuntoutuksen ja mielenterveystyön ammattilaisia. Kaikki ammattilaiset ovat sujuvasti toistensa konsultoitavissa. Tiimin koko ja rakenne vaihtelee terveysaseman koon ja henkilöstörakenteen mukaan, ja osa ammattilaisista voi olla konsultoitavissa etäyhteydellä. Potilas kontaktissa ammattilaiset toimivat yhteisten ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on, että potilas ohjautuu suoraan soveltuvimmalle ammattilaiselle ja että hänen asiansa hoidetaan kevyimmällä soveltuvalla ratkaisulla. Potilaan tulee tietää, miten hänen asiansa etenee. Tämä ehkäisee häiriökysynnän syntymistä.

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa, pitkäaikaissairauksien seurannassa sekä hoitosuunnitelmien tekemisessä terveysasemilla on apuna Hoituki-ohjelmisto. Vuosien 2021–2022 aikana terveysasemilla on toteutettu yhteensä 12 Hoituki-koulutusta ja kirjaamisen, puhelintyön sekä hoidon tarpeen arvion ohjeiden käyttöönotontuen jalkautumisia 29.  Näiden lisäksi vuonna 2022 pilottiasemilla on toteutettu yhteensä 20 koulutusta tai työpajaa sekä 20 jalkautumista. Elokuussa 2022 otettiin käyttöön hoitovastaavakäytäntö ja puhelinohjausjärjestelmä vaihtui. Hoitovastaavuuksien ja Hoituen käytön määrää seurataan.  

Toimintamallin tarkoituksena on parantaa hoidon saatavuutta sekä selkeyttää toimintaa. Tämä tapahtuu toimintatapoja yhtenäistämällä ja laatimalla suoremmin käytännön työtä ohjeistavat pelisäännöt hoidontarpeen arvioon, puhelintyöhön, kirjaamiseen, tilastointiin ja konsultointiin. Hoidon jatkuvuutta edistetään osoittamalla jokaiselle potilaalle hoitovastaava. Tavoitteena on, että potilas ohjautuu heti oikealle polulle ja hoito alkaa ensimmäisestä kontaktista.

Terveysasemien toimintamalli: Tiimimalli 

Hoidon tarpeen arviointi palvelupisteellä - ohje

Keskeisiä asioita puhelinkontaktissa - ohje

Fraaseja puhelintyön tueksi - ohje

Puhelintyön ohjeet - Puhelintyön vaiheet pähkinänkuoressa

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tiimimalli 2.0 on rakentunut yhteistyössä terveysasemien henkilöstön kanssa. Hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi sekä toimintatapojen yhtenäistämiseksi tarvitaan yhteisiä työpajoja, säännöllistä jalkautumista toimintaympäristöön sekä systemaattista koulutusta ja ohjausta käytännön ohjeiden käyttöönoton tueksi. Tavoitteiden toteumista seurataan seurantakyselyn avulla

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Henkilöstön ja erityisesti esihenkilöiden tulee olla mukana toimintamallin kehittämisessä alusta asti. Kehittämisen kohteiden ja mittareiden valitsemisen kannattaa olla henkilöstölähtöistä. Pidämme tärkeänä, että kehitystyötä hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi jatketaan sekä koulutuksia toteutetaan keskitetysti hyvinvointialueella. Yhtenäisten toimintatapojen vakiinnuttaminen edistää saatavuutta ja palveluiden yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja: Vastaanottotoiminnan toimialue (Kivipelto, Keränen, Ruotsi)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Malli on kehitetty Tampereen vastaanottotoiminnassa vuonna 2021, ja sitä on kehitetty eteenpäin osana Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus-hanketta.

Mallin edelleen kehittämistä ja juurruttamista tarvitaan.