Tavoitteellinen Luustokurssi osteoporoosia sairastaville (julkisen sektorin ja järjestön yhteistyö)

Maksuton, tavoitteellinen ja tuloksellinen työväline julkisen sektorin käyttöön. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla on osteoporoosi/osteopenia. Yhteistyötoimipaikka saa mm. ohjaajakoulutuksen, toimintamallin ja materiaalit. 

Tavoiteltu muutos

Luustokurssille osallistuvat aikuiset, joilla on todettu osteoporoosi tai osteopenia. Kurssin on tavoitteena on vahvistaa osteoporoosia sairastavien omia voimavaroja ja pystyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on kurssin osallistujat tekevät omien kurssin aikana omien tavoitteidensa mukaisia arjen muutoksia, jotka jäävät pysyväksi osaksi heidän arkeansa.

Jotta osteoporoosia sairastava voi osallistua Luustokurssille tarvitaan julkisen sektorin yhteistyökumppani ja 1-2 sosiaali- ja terveydenhuollon tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaista. Heille Luustoliito tarjoaa maksutta ohjaajakoulutuksen, kurssin toimintamallin (totutustavan ja -suunnitelman) sekä ohjaajien ja osallistujien materiaalit. 

Muutoksen mittaaminen

Kursseilla arvioidaan osallistujissa kurssin aikana tapahtunutta muutosta. Osallistujat arvioivat kurssin alussa ja lopussa janalla (asteikko 0–10) omaa tietotaitoaan, liikkumisrohkeuttaan, kokemustaan fyysisestä toimintakyvystä, voimavarojaan ja luottamusta omiin kykyihinsä. Lisäksi osallistujilta mitataan kurssin alussa ja lopussa fyysistä toimintakykyä lihasvoiman ja tasapainon osalta. Kurssin lopussa osallistujat arvioivat myös oman tavoitteensa asettamista ja saavuttamista, tekemiään konkreettisista
muutoksista, motivaatiotaan ja sitoutumistaan omahoitoonsa sekä vertaistukea. Osallistuja-arviointi toistetaan 4-6 kk kurssin päättymisestä. Toiminnassa on käytössä myös prosessimittarit, joita ovat kurssien ja osallistujien määrät.

Ratkaisun perusidea **

Osteoporoosia sairastaa arviolta 336 000 suomalaista. Yli 65-vuotiaista 44 % on pienentynyt luuntiheys. Osteoporoosista aiheutuvia luunmurtumia tulee vuosittain jopa 40 000, joista lonkkamurtumia on noin 7 000. Tunnistamalla ja hoitamalla osteoporoosia voidaan ehkäistä yhteiskunnalle kalliita ja yksilölle kohtalokkaita luunmurtumia. Keskeistä on osteoporoosin tavoitteellinen omahoidon ohjaus ja tuki, joilla voidaan saavuttaa pysyviä jokaisen oman arjen näköisiä muutoksia ja ylläpitää toimintakykyä. 

Luustoliiton ja julkisen sektorin toimipaikan kanssa yhteistyössä järjestettävä Luustokurssi on tavoitteellinen kokonaisuus. Se on suunnattu henkilöille, joilla on osteoporoosi tai osteopenia. Luustokurssi antaa osteoporoosia sairastavalle eväitä arkeen pitkäaikaissairauden kanssa sekä tietoa ja tukea osteoporoosin omahoitoon. Kurssin toimintatavat, kesto ja vertaistuki auttavat yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa, toimivien keinojen löytämisessä tavoitteen saavuttamiseen ja siten pysyvään muutokseen omassa arjessa. Kurssin avulla säästetään kustannuksia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimipaikka saa Luustokurssiyhteistyössä maksuttoman ja tuloksellisen työvälineen. Luustoliito tarjoaa maksutta ohjaajakoulutuksen, kurssin toimintamallin (totutustavan ja -suunnitelman) sekä ohjaajien ja osallistujien materiaalit. Luustoliitto myös koostaa kurssilla kerätyn arvioinnin. Luustokurssi voidaan toteuttaa joko lähi- tai etätapaamisin. Luustokurssin järjestäminen edellyttää, että järjestävä toimipaikka varaa kurssille ohjaajaresurssin (1-2 sosiaali- ja terveydenhuollon tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaista) ja tilat tai videoneuvottelualustan.

Yhteistyötoimipaikan kurssiohjaaja huolehtii Luustoliiton tuella koko kurssiprosessista kurssin markkinoinnista arviointitiedon keräämiseen. Luustoliitto tekee jatkuvaa tiivistä yhteistyötä kurssiohjaajien kanssa ja tarjoaa heille myös ohjaajien verkoston.

Liitteet
Kuva
Luustokurssin ohjaajan koutus 7 h, valmistautuminen ohjaamiseen 5 h ja kurssin ohjaaminen 15 h.
Arvio Luustokurssin ohjaamiseen käytettävästä ajasta
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Luustokurssi on suunnattu henkilöille, joilla on todettu osteoporoosi tai osteopenia. Luustokurssin toimintamallia voidaan hyödyntää kaikissa julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimipaikoissa. Luustokursseja on pidetty mm. palvelukeskuksessa ja terveyskeskuksessa.

Kurssiohjaaja ei tarvitse aiempaa kokemusta osteoporoosia sairastavien kanssa työskentelystä, sillä tarvittavat asiat käydään läpi kurssiohjaajakoulutuksessa. Luustokurssin ohjaajakoulutus ja kurssin ohjaaminen sopii hyvin esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitajille, toiminta- ja fysioterapeuteille, sosiaaliohjaajille sekä murtuma-, luusto- ja osteoporoosihoitajille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kurssien osallistujista 100 % onnistui asettamaan itselleen tavoitteen. Kurssin aikana tavoitteensa saavutti joko kokonaan tai osittain lähes jokainen osallistujista. Seurannan (4-6 kk kurssin päättymisestä) perusteella kurssilla tavoitteiden avulla tehdyt konkreettiset muutokset olivat jääneet kaikilla osallistujilla pysyväksi osaksi arkea joko kokonaan tai osittain. 

Osallistujat arvioivat kurssin alussa ja lopussa janalla (asteikko 0–10) omaa tietotaitoaan, liikkumisrohkeuttaan, kokemustaan fyysisestä toimintakyvystään, voimavarojaan ja luottamusta omiin kykyihinsä. Muutosta arvioidaan ryhmätasolla. Lähes poikkeuksetta kaikissa edellä mainitussa asioissa tapahtuu kurssin aikana muutos parempaan suuntaan. Seurannan (4-6 kk kurssin päättymisestä) perusteella kurssin jälkeen muutos joko vahvistuu edelleen tai vähintäänkin pysyy kurssin alkua paremmalla tasolla. 

Kurssin alussa ja lopussa mitattu osallistujien lihasvoima (Toimia-mittari: Tuolilta ylösnousu) ja liikehallinta (UKK-instituutti: Staattinen tasapaino) kehittyy tai pysyy samalla tasolla kurssin aikana. 

Lisäksi kurssin lopussa osallistujat arvioivat omia konkreettisia kurssin aikana tekemiään arjen muutoksiaan, motivaatiotaan, sitoutumistaan ja saamaansa vertaistukea. Suurin osa osallistujista oivaltaa kurssin aikana omien pienien arjen tekojensa merkityksen terveytensä, hyvinvointinsa ja pitkäaikaissairauden kanssa elämisen näkökulmasta. Oman arjen voimavarojen tarkastelu, oma tavoite, ammattilaisohjaus ja vertaistuki edistävät motivaatiota ja sitoutumista. 

Liitteet
Kuva
97 % kurssien osallistujista saavuttaa tavoitteensa
Tavoitteiden saavuttaminen
Kuva
Osallistujien tietotaito, voimavarat ja luottamus omiin kykyihin lisääntyivät
Muutokset kurssilla
Kuva
98-100 % osallistujista elämäntapamuutokset jäävät osaksi arkea (kurssin seuranta)
Kurssin tulokset kantavat arjessa kurssin jälkeen