Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista artiklassa 12 todetaan, että jokainen henkilö on yhdenvertainen lain edessä. Tästä voidaan johtaa jokaisen henkilön yleinen oikeustoimikelpoisuus ja oikeus päättää omista asioistaan 

Artiklassa 12 mainitaan lisäksi, että oikeutta varten tulee järjestää myös vammaisille henkilöille tuki, jota he mahdollisesti tarvitsevat oikeustoimikelpoisuuttaan käyttäessään. Yhtenä tällaisena tukimuotona voidaan nähdä päätöksenteossa tukeminen. Kun ihmisiltä kielletään heidän oikeutensa tehdä päätöksiä tai oikeutta päätöksentekoon perusteettomasti rajoitetaan, rikotaan ihmisoikeuksia. 

Jokainen henkilö on oman elämänsä paras asiantuntija. Jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä sekä oikeus viettää omannäköistään elämää. Oikeus tehdä valintoja edellyttää, että henkilö on saanut riittävästi tietoa vaihtoehdoista ja niiden seurauksista, että hän voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan. Itsemääräämisoikeus on henkilökohtaisen avun keskeinen tavoite ja edellytys. Vammaisen henkilön tulee voida päättää itse mitä hän haluaa tehdä, milloin hän haluaa tehdä, missä hän haluaa tehdä ja miten haluaa asiat tehtävän. Tarvittaessa itsemääräämisoikeutta, päätöksentekoa ja valinnanvapautta voi tukea myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen avulla. 

Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Henkilö voi tarvita tukea päätöksentekoon, jos hänellä on vaikeuksia käsitellä tai muistaa tietoa, vaikeuksia kommunikoida tai soveltaa oppimiaan asioita uusissa tilanteissa tai erilaisissa ympäristöissä.  

Päätöksenteon tukemisella on tarkoitus antaa avun saajalle tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden seurauksista ja tätä kautta vahvistaa henkilön omia käsityksiä. Tältä pohjalta avun saaja voi tehdä itse harkitut päätöksensä ja toteuttaa parhaiten itsemääräämisoikeuttaan. Päätöksenteon tukija tukee henkilöä tekemään itsenäisiä päätöksiä antamalla lisätietoa tai ohjaamalla tiedon ääreen, kannustamalla ja rohkaisemalla. Tukija ei ohjaa päätöksentekoa oman mielipiteensä mukaan. 

Suomessa ei ole käytössä virallista ohjeistusta tuetusta päätöksenteosta. Ilman virallista ohjeistustakin voidaan tuoda esiin niitä tapoja, joilla henkilö voi tehdä omia päätöksiä ja saada tukea päätöksentekoon. Lisäksi voidaan tuoda esiin tapoja, joilla avustaja voi tukea päätöksenteossa. Tuetun päätöksenteon hyviä malleja ja käytäntöjä on tuotava esiin, koska ne voivat pitkässä juoksussa tuoda myös uudistuksia lainsäädäntöön. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa kehittämään myös Suomessa tuetun päätöksenteon muotoja.