Valta käyttää meitä, kunnes alamme käyttää sitä. Jokainen voi vallata yhteiskunnallisen tilansa takaisin. Valtaajissa tehdään pieni vaikuttamisteko ja jätetään myönteinen jälki ympäristöön. Valtaajakummit jeesaavat.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 30.9.2013, viimeiseksi muokattu 19.4.2018)

Toimintaympäristö **

Ajatus Valtaajista kehkeytyi kuuntelemalla työttömiä nuoria ja pienituloisia sekä sosiaalitieteelliseen tutkimukseen tutustumalla.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjät: Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys - Tatsi ry: Tuomas Rouvila, Mikael Isoaho, Jouni Gustafsson.

Valtaajat-toimintatavan ovat panneet alulle Anna-Maria Isola (amitsu77@gmail.com) Tatsi ry:ssä ja Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:ssä.

Valtaajat-ajattelutapa on hyvää vauhtia leviämässä osaksi sosiaalialan työtä ja yhteisöllisiä toimintatapoja. Se herättää laajaa kiinnostusta. Toimintamallia on arvioitu ja sitä kehitetään edelleen arviointiin perustuen Tatsi ry:n ESR-rahoitteisessa Avoin työhuone -hankkeessa. 

Toimintamallin kehittämiseen innostamisesta ja inspiraatiosta lämpimät kiitokset kuuluvat muun muassa seuraaville:

Kuka kuuntelee köyhää? (www.kukakuunteleekoyhaa.fi)
Anarkistimartat (www.anarkistimartat.fi)
Osallistuvat nuoret (https://www.facebook.com/OsallistuvatNuoret2013Ry)
Vauvakassi  (www.vaaka.org), Sivarisukkakeräys (http://sivarisukka.blogspot.fi/)
Kallio-liike  (https://www.facebook.com/kallioliike)
Lähiöprinsessat (www.facebook.com/lahioprinsessat)
Poliittisen valokuvan festivaali (www.pvf.fi)
Better Prints (www.facebook.com/betterprints)
Tatsi ry, toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson (www.tatsi.org)

Tavoiteltu muutos

Tähtäämme siihen, että ihmiset oppivat käyttämään valtaa ja vaikuttamaan itselleen tärkeissä asioissa. Haluamme avata näkymiä siihen, että jokainen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, läheistensä elämään ja laajemminkin. Haluamme tarjota edellytyksiä, että ihmiset voivat tulla tunnustetuiksi yhteiseen hyvään panostavina ihmisinä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valtaajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, mutta erityisesti rohkaisemme toimeentulotuella ja kuntoutustuella eläviä ryhtymään valtaajiksi. Valtaajat ei ole palvelu vaan pikemminkin tasavertaista aktivismia. Toteutamme yhteiskunnallisia ja sosiaalisia projekteja erilaisten ihmisten (duunarit, asiantuntijat, johtajat, ikääntyneet, lapset, opiskelijat) kanssa.  

Malli on tarkoitettu erityisesti niille, jotka eivät usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa.

Valtaajakummiksi voi ryhtyä kuka tahansa ihminen, joka haluaa kohdata ihmiset tasavertaisesti. Kaikenlaista tieto ja taitoa tarvitaan. Kummit ja valtaajat yhdistetään, kun valtaajien projektit alkavat hahmottua.

Ratkaisun perusidea **

Valtaaminen on tekemisen tapa, jossa nuoret tekevät itse. Tarjoamme edellytyksiä sille, että ihmiset oppivat käyttämään valtaa ja vaikuttamaan itselleen tärkeissä asioissa. Haluamme avata näkymiä siihen, että jokainen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, läheistensä elämään ja laajemminkin. Haluamme tarjota edellytyksiä, että ihmiset voivat tulla tunnustetuiksi yhteiseen hyvään panostavina ihmisinä.

Viime kädessä kysymys on siitä, että jokaisella on oikeus olla arvostettu ja tunnustettu yksilö yhteiskunnassa.

Valtaajien keskeisin periaate on se se, että valtaajat ovat toimijoita, eivät toiminnan kohteita. Ihmisiin ei suhtauduta pelastettavina, ei mielellään edes autettavina, vaikka erilaisissa asioissa autetaan ja ohjataan. Valtaaminen on toimimista yhdessä, rinnakkain, tasaveroisena - toimintaa, jossa puretaan hierarkioita ja jaetaan valtaa ja vastuuta uudelleen. Tarkoituksena ei myöskään ole myllyttää ihmistä työkokeilusta ja palkkatukityöstä toiseen vaan etsiä pitkäjänteisemmin ihmisille tilaisuuksia kiinnittyä hyvinvoinnin resursseihin. Siirtymävaiheissa ihmistä ei jätetä yksin, vaan kuljetaan rinnalla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Oman vaikuttamisen ideointi: Entiset valtaajat ja muut ennalta pyydetyt ihmiset kertovat, mitä kaikkea ja miten ovat tehneet (esimerkiksi Neulekahvila, Fattapooli, EriMingle-keskustelutilaisuus SuomiAreenassa). Sen lisäksi innostusta ja ideoita haetaan esimerkiksi näyttelyistä, havainnoimalla kaupunkia. Yhdessä muiden ja valtaajakummien kanssa työstetään oma idea alustavaksi suunnitelmaksi ja valitaan vaikuttamiskeino, joka voi olla esimerkiksi kraftivismi, blogi, vlogi, valokuva, musiikki, tanssi tapahtuma tai mikä tahansa muu. Osallistumisen kynnys pidetään matalana ja sessiot lyhyinä. Tänä aikana luodaan yhteisyyttä - tärkeää on kokemus siitä, että ihminen rakentaa omalla olemisellaan yhteisöä. Ollaan yhdessä, jutellaan, tehdään ruokaa, retkeillään näyttelyissä ym.

Oman vaikuttamisteon toteuttaminen: Jokainen valtaaja saa oman kummin, jonka löytämisestä ohjaaja on vastuussa. Sen jälkeen valtaajakummin kanssa työstetään omaa projektia omaan tahtiin. Valtaajakummit tarjoavat konkreettista apua muun muassa seuraavissa asioissa: konkreettinen suunnittelu, riittävän pienin askelin eteneminen, mahdollisten lupien hankkiminen, viestiminen, rohkaiseminen. Valtaajat-toimintaa järjestävä taho voi ylläpitää valtaajakummi / vaikuttamiskummipankkia, jolloin osallistujien ja kummien yhteensaattaminen sujuu vaivattomasti.

Oman vaikuttamisteon esittely: Jokainen esittelee vapaamuotoisesti oman vaikuttamistekonsa. Tärkeintä, että teosta jää jokin jälki ja muisto, esimerkiksi teksti tai valokuva.

Valtaajat voivat tehdä arkeaan ja yhteiskunnallisia epäkohtia näkyväksi pitämällä vlogia, kirjoittamlla blogia tai painamalla sanomansa kierrätysvaatteeseen. Voi kierrättää. Tehdä vastamainoksia. Kokeilla poliittista valokuvaa. Tai voi kerätä lahjoituksia löytökissoille ja ottaa kantaa eläinten oikeuksien puolesta. Pitää seuraa vanhuksille. Perustaa kaupunkiviljelmän. Ripustaa neulegraffiteja sillankaiteeseen. Katutaiteilla. Mitä ikinä pientäkään tulee mieleen. Tärkeintä on, että tekee, kokeilee ja vaikuttaa. Epäonnistumisista ei sakoteta eikä aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kaikessa jeesataan.

Valtaajakummit

  • auttavat suunnittelussa, tiedottamisessa, dokumentoinnissa, valokuvaamisessa, nettisivuissa, taiteilussa, byrokratiassa, käsitöissä, ihan missä vaan
  • kulkevat rinnalla
  • kutsuvat työpaikkavierailuille, järjestävät työkokeilupaikan, opastavat opintojen ja koulutuksen alkuun tai tekevät osuuskuntatoimintaa tutuksi
Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valtaajat-ajattelutavan avulla lisääntyy osallisuus erityisesti vaikuttamisen prosesseissa. Valtaajat vaikuttavat valtaajakummiensa kanssa itselleen tärkeilleen asioihin.Vaikuttamiskokemus synnyttää merkityksellisyyden kokemusta, joka puolestaan motivoi uusiin tavoitteisiin. 

Valtaajat-toimintamalli lisää myös osallisuutta paikallisen elinympäristön vuorovaikutussuhteissa. Erään valtaajan projektina oli esimerkiksi Neulekahvilan järjestäminen useamman kerran. Se on oivallinen esimerkki siitä, että toiminta on luonut paikallista arvoa. Se on myös esimerkki siitä, että toimijoiden roolit ovat sekoittuneet: kuntoutujasta on tullut palvelun tarjoaja. Valtaajien kautta ihmiset ovat saaneet äänensä kuuluville.

Viime kädessä Valtaajat-ajattelutapa lisää myös osallisuutta omassa elämässä, koska paikalliset ja yhteiskunnalliset projektit valtauttavat, voimauttavat ja lisäävät erilaisia toimintavalmiuksia.

Liitteet