Vinkkilista järjestämisen ja strategian valmisteluun

Vinkkilista nostaa esiin keskeisiä asioita, joiden tuella muutos etenee suunnitelman tai esimerkiksi tiekartan mukaisesti. Mallia voidaan käyttää apuna pienemmässä ja isommassa muutoksessa. Mallin pohjana ovat risteykset, joiden kohdalla tulee tehdä tietoisia toiminnan valintoja.

Toimintaympäristö **

Strateginen suunnittelu ja strategian toteuttaminen konkretiassa saavat vaikutteita toimintaympäristön tekijöistä, aivan kuten myös palvelujen järjestämisen suunnittelu, seuranta, ohjaus, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Päätöksenteon rakenteet sekä muut osallistumisen ja ohjauksen muodot heijastuvat omalla tavallaan uudistamiseen ja muutosten tekemiseen.

Sote-ympäristössä erityisen merkittävää on pystyä vastaamaan ihmisten palvelun ja hoidon tarpeeseen oikea-aikaisesti ja laadukkaasti, kustannusvaikuttavuutta unohtamatta. Samalla tulee panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja kansalaisten omaan rooliin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lainsäädännön kehittyminen vaikuttaa merkittävästi myös uuden toiminnan onnistumiseen ja näkyy esimerkiksi rahoituksen kohdentumisessa ja riittävyydessä, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan arvottamisessa sekä innovatiivisten ratkaisujen mahdollistamisessa.

Ennakkoluuloton palveluiden integraatio on iso oppimisen haaste kaikille toimijoille. Sote-palvelujen integraatiossa korostuvat mm. yhteistyö, sujuvuus, valinnat, laatu, tiedon siirtyvyys ja ohjaavuus sekä kokonaisvaltainen toiminta. Palveluverkon suunnittelua ja palveluiden sijoittamista tulee pohtia alueen erityispiirteet huomioiden ja etenkin sote-palvelujen näkökulmasta on alueellisesti ratkaistava matkaketjujen toimivuus. Myös esim. yhdyskuntarakenteelliset ratkaisut edistävät sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä.  

Integraatiossa johtaminen on erilaisten asiakkuuksien johtamista, jossa organisaatio on vastavuoroinen toimija, joka tunnistaa asiakkaansa, ymmärtää heitä ja osaa hankkia asiakastietoa palvelujensa ja "jakelukanaviensa" toiminnan perustaksi. Tässä korostuu yhdyspintojen tunnistaminen ja tunnustaminen. Asiakkaiden palvelukokemuksista, palvelupalautteesta ja palvelujen käytöstä on hankittava ajantasaista tietoa, jatkossa entistäkin enemmän.

Sote-alan kulttuurinmuutos vie aikaa: uudistusten virrassa myös organisaatiokulttuurit elävät ja muuntuvat. Siksi on hyvin tärkeää, että toiminnan suunta on kaikilla sama, visio yhteinen ja kokemus osallistumisesta ja vaikuttamisesta oikea.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vinkkilista toimii eri yhteyksissä erilaisten kohderyhmien kanssa tehtäessä kehittämistä ja suunnittelua. Käytännössä Vinkkilista-toimintamalliin sisältyvät risteykset voidaan tulkita oman roolin mukaisesti ja soveltaa niitä sen mukaan. Keskeistä on avoin vuorovaikutus ja keskustelu sekä muutosjohtamiseen liittyvä tavoitteenmukaisuus ja systemaattinen muutoksen edistäminen. 

Vinkkilista pohjautuu isommassa organisaatiossa tehtyyn strategiatyöhön ja strategian konkretisointiin sekä hyvinvointialuevalmistelujen vaiheissa opittuun.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli toimii apuna uudistuksen tai muutoksen valmistelussa esim. strategiatyössä tai toiminnan järjestämisen suunnittelussa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot:

- vastuu johtamisesta ja kehittämisestä on määritelty

- mukana erilaisia ihmisiä erilaisella osaamisella

- viestitään etenemisestä 

- ei jumiuduta, vaan edetään

- aikataulullisesti toimintamallin käyttö on joustava, mutta kuitenkin aikataulusta on syytä sopia suhteessa tavoitteisiin

- ollaan avoimia ratkaisemaan haasteita ja kysytään vaikeitakin kysymyksiä

- ollaan kehittämismyönteisiä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vinkkilista-toimintamallia voidaan soveltaa pienempiin tai suurempiin kehittämisen tai muun uudistamisen muutostilanteisiin. Käyttäjä voi myös laajentaa ajattelua sen pohjalta ja porautua tarkemmin yksittäisiin risteyskohtiin.

Vinkkilista voi olla tuttu ja yksinkertainen työkalu niille käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämisen ja muutoksen eteenpäin viemisestä. Samalla se kuitenkin tarjoaa perustietoa niille, jotka vasta aloittavat uudistamistyötä ja kaipaavat muutamia vinkkejä siihen.

Keskeistä on, että osapuolilla on yhteinen halu kehittää ja varmistaa muutoksen läpivienti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Malli on joustava ja vaihtoehtoisesti sovellettava.