Yhdistysten palkkatukityöllistämisen tukipalvelu

Yhdistyksiä neuvotaan työnantajana toimimisessa sekä hoidetaan sovittuja työnantajavelvoitteita yhdistysten puolesta niiden työllistäessä pitkään työttöminä olleita henkilöitä. Yhdistyksiin työllistyneille tarjotaan työhönvalmennusta sekä koulutusta. Toimitussiirto 6/2020

Toimintaympäristö **

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima KAJO-keskus on työllisyyspoliittinen hanke ja yksi Pohjois-Karjalan maakunnan välityömarkkinatoimijoista. Jelli-järjestötietopalvelun mukaan Pohjois-Karjalan maakunnassa toimii vuonna 2011 yhteensä 16 kansallisella rahoituksella toimivaa työllisyyspoliittista hanketta. Tämän lisäksi Pohjois-Karjalassa on seitsemän ESR -hanketta, joissa palkkatukityöllistäminen on mukana. (Jelli-järjestötietopalvelu 2011.) (kts. kehittämisen polku- välilehti Opinnäytetyö: yhdistys vaikeasti työllistettävien työnantajana: Yhdistysten yhteisen perehdyttämismallin kehittäminen, Helena Juvonen, Karealia AMK, 2011)
 

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kehittämistyön taustalla oli järjestöjen työnantajana toimimisen vahvistaminen. Painopisteenä on pitkään työttömänä olleiden työntekijöiden perehdyttämiseen liittyvän osaamisen kehittäminen.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamalli on hioutunut nykyiseen muotoonsa kehittävän ja yhteistyöhakuisen työotteen periaatteella. Malli on kehittynyt useiden muutosten puristuksessa siten, että kulloinkin esiintyneeseen haasteeseen on tartuttu yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Keskeisimpään yhteistyöverkostoon kuuluvat asiakasyhdistykset, alueen työllisyyshankkeet, kunnat, TE-toimisto ja ELY-keskus. Keskusteluissa syntyneisiin ideoihin on tartuttu ja niitä on lähdetty pilottiluonteisesti kokeilemaan. Yhdessä hyviksi arvioidut pilotoidut toiminnot on otettu osaksi toimintamallia.

Tavoiteltu muutos

Toimintamallissa päätavoitteena on se, että yhdistykseen palkkatuella työllistynyt, jo pitkään työttömänä ollut henkilö löytää yhdistystyön aikana tai sen jälkeen työpaikan joko suoraan tai kouluttautumisen kautta avoimilta työmarkkinoilta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vaikeasti työllistettävien työnantajana toimiva yhdistys 
Toimintamallin kehittämiseksi on pyydetty palautetta säännöllisesti yhdistysasiakkailta sekä kartoitettu työhönvalmennuksen asiakkaiden kokemuksia palvelusta. Saadun palautteen perusteella toimintaa on arvioitu ja toimintamallia kehitetty. Toimintamallin kehittämistyö jatkuu edelleen. (Tilanne v. 2013)

Ratkaisun perusidea **

Tukipalvelu mahdollistaa pientenkin yhdistysten palkkatukityöllistämisen. Vapaaehtoisvoimin toimivilla yhdistyksillä ei ole osaamista tai aikaa hoitaa itse kaikkia työnantajavelvoitteita eikä tarjota palkkatuen edellytyksenä olevaa työhönvalmennusta. Yhdistysten toimijoita koulutetaan työnantajuudessa ja kehitetään heidän työllistämiskäytäntöjään yhdessä, jotta työllistäminen olisi laadukasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työnantajuuden tuki yhdistyksille, jotka työllistävät palkkatuella
Yhdistys toimii työnantajana ja kantaa työnantajalle kuuluvat vastuut. Tukipalvelun tarjoaja hoitaa sovittuja työnantajavelvoitteita yhdistyksen puolesta valtakirjalla. Palvelut ovat olleet yhdistyksille maksuttomia. Ohjaus ja neuvonta palkkatukityöllistämisen aloittamisessa: a) Yhdistykselle kerrotaan palkkatukityöllistämisen periaatteista b) Palkkatukipaikka avataan TE-toimistoon c) Palkkatukihakemus valmistellaan sopivan työntekijän löydyttyä d) Työsopimus valmistellaan Palvelut työsuhteen aikana: a) Palkanlaskenta ja sovittaessa maksaminen yhdistyksen tililtä b) Palkanlaskentaan liittyvät ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöön c) Palkkatukitilitysten tekeminen d) Neuvonta työsuhdeasioissa e) Tiedottaminen ajankohtaisista asioista

Työhönvalmennus yhdistysten palkkatukityöntekijöille
Palkkatukityön tarkoituksena on toimia ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille suoraan tai kouluttautumisen kautta. Yhdistyksissä ei ole useinkaan resursseja ohjata työntekijää eteenpäin työllistymisen polulla ja siksi tukipalveluun on sisällytetty yhdistysten palkkatukityöntekijöille tarjottava työhönvalmennuspalvelu. Palkkatukityöntekijän aloitettua työnsä yhdistyksessä työhönvalmentaja ottaa työntekijään yhteyttä ja sopii tapaamisen, jossa kartoitetaan työntekijän työhistoria, muu osaaminen ja tulevaisuuden toiveet ja niitä lähdetään työstämään yhdessä eteenpäin. Etsitään myös mahdollisuuksia kehittää työntekijän osaamista ammatillisen koulutuksen avulla jo palkkatukityön aikana. Työhönvalmennustapaamisten määrä vaihtelee yksilöllisesti. Tapaamiset ovat osa työaikaa. Yhdistysten palkkatukityöntekijöille tarjotaan lyhyitä koulutuspäiviä neljästi vuodessa. Koulutusten teemat liittyvät työnhakuun, koulutusvaihtoehtojen esittelyyn, työturvallisuuteen ja työsuhdeasioihin.

Yhdistysten kehittyminen työllistymispalvelujen tarjoajina
Työhallinto edellyttää, että palkkatuella työllistävä yhdistys antaa työntekijälle riittävästi ohjausta ja että yhdistys arvioi palkkatukityöjakson sujumista. Yhdistysten palkkatukityöllistämisen tukipalveluun kuuluvat säännölliset tapaamiset työllistävien yhdistysten kanssa. Tapaamisissa käydään läpi työllistämiseen liittyviä käytännön asioita kuten työtehtävät, työsuhdeasiat, ohjaus- ja perehdyttämiskäytännöt jne. Tapaamisissa kirjataan ylös myös hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää muihinkin yhdistyksiin. Tapaamisten kautta ajankohtainen tieto leviää yhdistystyönantajien ja palveluntarjoajan välillä ja voidaan sopia uusien toimintamallien käyttöönottamisesta. Yhdistyksille järjestetään säännöllisesti koulutuksia, joissa teemoina voivat olla mm. työsuhdeasiat, työllistymisen tukeminen ja työturvallisuus. Vuosittain järjestetään myös yhdistysten ja TE-hallinnon tapaaminen. Yhdistyksille laaditaan tukimateriaaleja esim. perehdytysopas ja työnantajan kansio.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli osallistui vuonna 2013 Innokylän järjestämään innopalkintokilpailuun ja oli yksi finalisteista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on uusi ratkaisu, koska siinä tarjotaan yhdistyksille kokonaisvaltainen palvelu palkkatukityöllistämiseen liittyen. Yhdistysten puolesta ei pelkästään hoideta paperiasioita vaan heidät sitoutetaan työskentelemään palkkatukityöntekijänsä jatkotyöllistymisen hyväksi. Yhdistyksille tarjotaan tukea ja ohjausta tähän työhön toimintamalliin kuuluvan työhönvalmennuspalvelun, teemakoulutusten sekä yhdistyskohtaisen työskentelyn kautta. 

Liitteenä Innokylässä julkaistu "Palkkatukityön avulla kiinni työ- ja opiskelupaikkaan"- artikkeli. (Liite löytyy kehittämisen polku -välilehdeltä)