Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin.

Toimintaympäristö **

Asiakasmaksulain muutos tuli voimaan 1.7.2021 koskien sosiaali- ja terveydenhuoltolakien perusteella myönnettäviä palveluja. Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmisteleva työskentely etenee vaiheittain. Tuotoksena on yhteinen asiakasmaksuohjekirja. Valmistelutyö nojaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin, hallituksen esityksiin sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallisiin määritelmiin ja palvelutehtäväluokituksiin. 

Asiakasmaksuohjekirja on uudistuvan lain mukainen sekä käytännön työtä tukeva yhteinen asiakirja, joka vie eteenpäin asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua asuinkunnasta riippumatta. Asiakasmaksuohjekirjan tarkoitus on toimia tukena Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksujen kriteerien yhtenäistämiselle.

Tavoiteltu muutos

Päämääränä vuoden 2023 alussa mahdollisimman yhtenevät koko hyvinvointialuetta koskevat asiakasmaksut ja niiden kriteerit.

Ratkaisun perusidea **

Asiakasmaksuohjekirja käytettävissä – valmistelutyö kohti yhtenäisiä asiakasmaksuja jatkuu

Asiakasmaksuohjekirja on lähetetty hyödynnettäväksi 29.4.2021

  • Kunnat ja kuntayhtymät saavat hyödyntää ohjekirjan rakennetta sekä viittauksia.
  • Ohjekirjaan on lisätty kohdat kunta/kuntayhtymäkohtaisille maksutaulukkoliitteille.
  • Ohjekirja sisältää koonnin tämänhetkisistä terveydenhuollon palvelumaksuista

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakasmaksuohjekirja päivittyy ja valmistelutyö jatkuu

Väliaikainen valmistelutoimielin on perustanut Talousjaostolle alajaoston – ”Maksut & taksat”. Keväällä käynnistynyt valmistelutyö yhtenäisempien asiakasmaksujen osalta sekä alajaoston työ on yhdistetty ja siinä huomioidaan myös pelastusalan taksat.

Alajaostossa on monialainen edustus. Alajaosto muodostaa ydinryhmän ja sen lisäksi on 5 erillistä asiantuntijateemaryhmää:

  • lastensuojelu
  • vammaispalvelu
  • työikäiset
  • ikääntyvien palvelut
  • terveydenhuollon (sis,perusterveydenhuollon & erikoissairaanhoidon) asiakasmaksut.

Jokaisessa teemaryhmässä on alajaoston jäsen/jäseniä tiedonkulun varmistamiseksi. Valmistelutyö on käynnissä asiakasmaksujen nykytilan kuvauksella kunkin teeman osalta.