Ilmiökartta

Mistä työkalussa on kyse?

Ilmiökartta on esimerkki palvelumuotoilun työkalusta, jonka avulla voidaan hahmottaa ilmiö- ja tarvepohjaisesti esimerkiksi palvelukokonaisuuden/ketjun palveluja. Tällä sivulla oleva työkalun kuvaus ohjeineen tukee erityisesti palveluketjujen ja kokonaisuuksien jäsentämistä. 

Mihin työkalua käytetään?

Ilmiökartta auttaa hahmottamaan ilmiö-ja tarvepohjaisesti laajempaan kokonaisuuteen liittyvät palvelut, niiden sisällön ja yhdyspinnat. Tällöin on mahdollista tarkastella tarvittavalla tarkkuudella palveluiden tuottajia ja palveluita toteuttavien ammattilaisten rooleja. Ilmiökartan yhtenä tarkoituksena on auttaa määrittelemään palvelujen yhdyspinnat  siten, että asiakas pystyy siirtymään vaivattomasti ja saumattomasti palvelukokonaisuudessa/ketjussa palvelusta toiseen ja että asiakkaan tilannetta koskeva tieto on käytössä toisessa palvelussa.


Miten työkalua käytetään?

Palveluiden hahmottaminen ilmiötyöskentelyn avulla (työskentelypohja liitteenä) 

 • Pohtikaa ryhmässä ilmiöön liittyviä piirteitä.
   
 • Keskustelkaa ryhmässä, mitä ilmiö tarkoittaa eri palveluntarjoajille. Nimetkää palveluntarjoajia ympyrän kehille.
  (1. kehä kuvastaa lyhyen aikavälin perspektiiviä, 2. kehä pidempää aikaväliä).
   
 • Tunnistakaa 3 keskeistä palveluntarvetta ilmiöön liittyen. Kirjatkaa tarpeet ylös tehtäväpaperin alareunaan.
   
 • Pohtikaa tunnistettujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Ovatko ne sisällöltään, laajuudeltaan, laadultaan sellaisia kuin asiakkaan tarve ja paikalliset olosuuhteet edellyttävät 

Ilmiökartta - työskentelyä voi edeltää erilaisista tietolähteistä koottu tilanneanalyysi alueen palveluista ja asiakassegmenteistä. Tiedon pohjalta ilmiö tarkentuu osallistujille.

Voit printata sivun alareunasta liitteenä olevan tyhjän ilmiökartan tai voit piirtää mallin mukaan kartan käyttöösi.
Liitteenä myös esimerkki täytetystä ilmiökartasta. 

Ilmiökartan visualisoinnin on tehnyt palvelumuotoilutoimisto Hellon. Työkalua on testattu osana Palvelukokonaisuuksien - ja ketjujen jatkuvan kehittämisen mallin prosessia työpajassa 18.9.2018. Prosessissa oli mukana THL:n, STM:n ja alueiden SoTe-ammattilaisia: ”Vaarana on että palvelut perustuvat vain asiantuntijatietoon – asiakkaan kokemus palvelutarpeesta voi erota aika paljon asiantuntijatiedosta” (PKPK-työpaja 6.6.2018)

 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet
Lisää yhteistä ymmärrystä palvelutarpeista.
Sopii verkostomaisen työskentelyn pohjaksi. 
Ilmiökartan mukainen palveluiden järjestäminen ja kehittäminen vaatii luovuutta, dialogia toimijoiden välillä ja systemaattisuutta.

Kesto
Riippuu käsiteltävistä ilmiöistä esim. 1 tunti/ ilmiö

Kuinka monta osallistujaa
Osallistujat edustavat laajasti palveluiden järjestäjiä ja tuottajia, jotta vuoropuhelu ja moninäkökulmaisuus toteutuu.  

Mitä tarvitaan
Printattu ilmiökartta A-3, kyniä, post-it lappuja, työskentelyn vetäjä