Innopaja

Mistä työkalussa on kyse?

Innopajatoiminta on työpajatyöskentelyä, jossa eri näkökulmien edustajat kuten ammattilaiset, asiakkaat, organisaation johto sekä poliittis-hallinnolliset toimijat kohtaavat. Innopajatyöskentelyä voidaan hyödyntää monenlaisessa kehittämisessä. Se tarjoaa eri toimijoille väylän osallistua ja tuoda uusia näkökulmia käytäntöjen kehittämiseen terveys- ja hyvinvointialalla.

Innopajatyöskentely perustuu Innokylän innovaatiomalliin, joka jäsentää koko innovaatioprosessin tarpeiden tunnistamisesta ideointiin, konseptointiin ja käytäntöön viemiseen. Samalla se tarjoaa viitekehyksen kehittämistyön toteuttamiseen. Mallin mukainen kehittäminen on avointa, tarvelähtöistä ja moniäänistä. Innopajassa kehitettävän asian kannalta keskeiset toimijat voivat osallistua kehittämiseen tuomalla keskusteluun omia näkökulmiaan. Työskentely vahvistaa kehittämistä, jossa erilaiset näkökulmat huomioidaan läpi kehittämisprosessin. 

Mihin työkalua käytetään?

Innopajoissa voidaan esimerkiksi

 • Ideoida kehittämiskohdetta ja kartoittaa tarpeita
 • Suunnitella kehittämisen sisältöjä ja prosesseja
 • Jäsentää ja mallintaa käytäntöjä
 • Tuottaa tai työstää sisältöjä
 • Suunnitella käytännön käyttöönottoa omalla alueella
 • Arvioida kehittämistyötä tai kehitettyjä käytäntöjä
 • Pohtia kehittämistyön tulosten juurruttamista tai markkinointia
   

Miten työkalua käytetään?

Innopajatyöskentelyn periaatteet

 • Innopajassa työskentelyllä on yhteinen kohde eli jokin yhdessä kehitettävä asia. Yhteisen työstämisen ja keskustelun avulla luodaan jaettu näkemys kehitettävästä asiasta ja sen toiminnan edellytyksistä.
 • Innopajatyöskentely on moniäänistä, avointa yhteiskehittämistä. Työskentelyssä keskeistä on erilaisten näkökulmien ja tarpeiden esiintuominen ja kuuleminen sekä niiden yhteensovittaminen. Kaikki eri näkökulmat, osallistujat sekä heidän Innopajassa edustamansa asiantuntijuus ovat samanarvoisia.
 • Innopajan ohjaaja varmistaa, että työskentelyssä noudatetaan Innopajan periaatteita. Pajan ohjaajan ei tarvitse olla pajan aihepiirin asiantuntija, mutta hänen tulee ymmärtää Innopajan ohjaamisen periaatteet. Ohjaaja voi olla esimerkiksi pajan järjestävän tahon edustaja, ulkopuolinen fasilitoija tai Innotuutori.

Innopajan järjestämisen tueksi on kehitetty käytännöllisiä työkaluja, jotka auttavat pajatyöskentelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Innopajaopas kehittäjälle (2013) sisältää tarkempaa tietoa Innopajatyöskentelystä ja antaa vinkkejä muun muassa pajatyöskentelyn ohjaamiseen.


Vinkkejä

Hyödynnä Innopajatyöskentelyä omassa kehittämistyössäsi. Tutustu ohessa oleviin Innopajan järjestäjän avuksi kehitettyihin työkaluihin.

Innopajatyöskentelyä voit opiskella Innotuutori-koulutuksessa. Tuutorit hallitsevat pajatyöskentelyn ja osaavat toimia pajan järjestäjinä, ohjaajina tai suunnittelun tukihenkilöinä. 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Moniäänisyys, avoimuus. Työkalu mahdollistaa erilaisten näkökulmien ja tarpeiden esiintuominen ja kuulemisen sekä niiden yhteensovittamisen.

Kesto

Kesto riippuu käsiteltävästä aiheesta. 

Kuinka monta osallistujaa?

Sopiva määrä riippuu käsiteltävästä asiasta.

Mitä tarvitaan?

Pajan järjestäjä huolehtii pajan järjestämisestä koituvista kustannuksista (esim. työskentelytila, materiaalit). Innopajatyöskentelyn tulee olla osallistujille maksutonta.