Näkökulmataulukko - ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton matriisi

Mistä työkalussa on kyse?

Kehittämisessä ja arvioinnissa on hyvä huomioida toteutusympäristö käytäntöjen keskeisenä osana. Toiminta, sitä tekevät ihmiset ja toteutusympäristö ovat kokonaisuus, joka tekevät käytännön. Käytäntöjen hyvyys tulisi nähdä toteutuksen eikä mallin sisäisenä ominaisuutena. Jokin käytäntö on hyvä silloin, kun se on menestyksekkäästi viety käytäntöön ja sillä saadaan aikaiseksi haluttuja asioita. Näkökulmataulukko auttaa jäsentämään kehitettävää kohdetta moninäkökulmaisesti. 

Mihin työkalua käytetään?

Voit jäsentää kehittämääsi ratkaisua erilaisten näkökulmien ja osatekijöiden avulla hyödyntämällä ratkaisujen kehittämisen matriisia. Älä pyri suunnittelemaan ratkaisua täysin valmiiksi ennen kokeilua, vaan paremminkin kokeile mahdollisimman pian alustavaakin ideaa. 

Matriisia voi hyödyntää myös, kun otatte käyttöön olemassa olevaa ratkaisua ja haluatte jäsentää sitä omaan/ uuteen toimintaympäristöön sopivaksi.

Miten työkalua käytetään?

Voit hyödyntää liitteenä olevaa tyhjää matriisilomaketta kehitettävän ratkaisun jäsentämiseen moninäkökulmaisesti. Lomakkeen voi joko printata tai ladata koneelle ja täyttää sähköisesti.

Vinkkejä

Innokylän verkkopalvelussa voit liittää täyttämäsi matriisin osaksi kehittämisen polkua tai kirjata tuloksia osaksi toimintamallikuvausta. Keskustelkaa ja täyttäkää matriisia yhdessä projektitiimissä, kehittäjäverkossa, työpajoissa asiakkaiden kanssa. Näkevätkö kaikki roolinsa ja tehtävänsä samoin? Onko organisaation johto sitoutunut tekemään oman osansa uuden toimintatavan käyttöönotosta? Mikä on asiakkaiden rooli?

Kirjallisuutta

Systemic innovation model translated into public sector innovation practice
Koivisto, J., Pohjola, P. & Pitkänen, N. (2015) The Public Sector Innovation Journal, 20(1), 2015, article 6