SMART - tavoitteiden asettamiseen

Mistä työkalussa on kyse?

SMART lyhenne  joka englanninkielisistä sanoista Specific (spesifinen), Measurable (mitattava), Achievable (saavutettavissa oleva), Relevant (relevantti) ja Time-bound (aikarajallinen). Se on työkalu tai periaate, jota käytetään tavoitteiden asettamiseen.
 

Mihin työkalua käytetään?

SMART auttaa määrittelemään tavoitteet selkeästi, mikä tekee niiden seurannasta, arvioinnista ja saavuttamisesta helpompaa.
 

Miten työkalua käytetään?

Olennaiset kysymykset ovat:

Spesific : Onko tavoite tarkka? Selkeästi määritelty tavoite on helpompi saavuttaa.

Measurable: Onko tavoite mitattava? Mittarit määrittävät onnistumisen tason ja tekevät
etenemisen näkyväksi.

Attainable: Onko tavoite saavutettava? Motivaation ylläpitämisen kannalta onnistumiseen pitää
olla realistiset mahdollisuudet.

Relevant: Onko tavoite relevantti? Tavoitteen saavuttamisen pitää viedä kehitystä oikeaan
suuntaan.

Time-bound: Onko tavoite aikataulutettu? Tavoitteilla pitää olla takarajat tai vähintäänkin
tarkistuspäivät.

Rajaamisessa ja tarkentamisessa käytetään 5W 2H -kysymyksiä.

Why? Miksi?
What? Mitä? 
Where? Missä?
When? Milloin? 
Who? Kuka? 
How? Kuinka? 
How much? Kuinka paljon?

Tavoitteeksi asetetaan se, mitä  tulee tavoiella tulevaisuudessa asiakkaiden näkökulmasta eikä se, mihin tällä hetkellä toiminnassa pystymme.

Vinkkejä

Nykytilan tutkiminen auttaa rajaamaan, tarkentamaan ja visualisoimaan ongelman, jolloin on helpompi löytää sen juurisyyt ja ratkaista ne.

"Ongelmaksi ei tule määrittää toimenpiteitä, ratkaisuja tai aikeita tehdä jotain. Muuten ongelmanratkaisu muuttuu pelkäksi selvitystyöksi ilman aitoa pyrkimystä ratkaista ongelma tai valmiin ratkaisun toimeenpanosuunnitelmaksi"  (HUS, Lean sosiaali ja terveydenhuollossa taskukirja, 20)

Lue lisää: Lean sosiaali- ja terveydenhuollossa taskukirja (HUS, 2020), PDF

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

+ Ongelma että tavoite voidaan ilmaista samassa lauseessa SMART-muodossa

+ Ongelma poistuu vain, jos ei oleteta ratkaisua, vaan tutkitaan miten asiat oikeasti tapahtuvat ja mitkä ovat todelliset juurisyyt. 

Kesto

Hyödynnettävissä jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti

Kuinka monta osallistujaa

Ei rajoitusta

Mitä tarvitaan

Perehtyneisyyttä Lean-ajatteluun