Tulevaisuustarinat

Mistä työkalussa on kyse?

Tulevaisuustarinat auttavat näkemään erilaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Heikot signaalit toimivat tarinoiden pohjana, ne haastavat meitä kysymään kysymyksen "Mitä jos?"

Tämä työkalun käyttökuvaus perustuu SITRAn Tulevaisuustaajuus-työskentelyyn. Tässä kuvattu työskentely on kokeiltu Innokylän innovaatio-ja strategiaverkoston kanssa vuonna 2022. 

Mihin työkalua käytetään?

Tulevaisuustarinoiden avulla eri toimijaryhmien välinen keskustelu toivotuista tulevaisuuksista mahdollistuu. Tarinat kytkevät heikot signaalit osaksi tämän hetken toimintaympäristöä, jolloin on helpompi ottaa signaaleita huomioon suunnitelmissa ja toiminnassa.

Miten työkalua käytetään?

Virittäytyminen

Aluksi voitte katsoa lyhyen videon heikot signaalit minuutissa

Tehkää yhdessä Heikot signaalit - visa 

Heikot signaalit – visa virittää meidät havaitsemaan hiljaisia signaaleita ympäristössämme.
Heikot signaalit – visa 

Virittäytymisen ja visan jälkeen voitte siirtyä kaksivaiheiseen pohdintaan.

VAIHE 1 – Uusia piirteitä tutussa asiassa? 

Pohtikaa, mihin tuttuun yhdistäisit visasta nousseita ajatuksia? Mikä tuntui tutulta ja olisiko siitä löydettävissä jotain uusia piirteitä? Voitte kirjata ajatuksia fläppitaululle tai virtuaaliselle alustalle.

( esim. Mikä tuntuu tutulta?)

VAIHE 2 – Pienet muutokset ja yllättävät asiat?

Pohtikaa, mitä pieniä muutoksia, yllättäviä asioita ja heikkoja signaaleita olet itse havainnut elinympäristössäsi/ yhteiskunnassa/ maailmanlaajuisesti, ihmisten arvomaailmassa  yleisesti (esim. kulutustottumuksissa ja suhteessa työhön, vuorovaikutuksen tapoihin)   omassa työssäsi

(Esim. Mitä heikkoja signaaleita olet havainnut?

Pisteyttäkää ja otsikoikaa kootut signaalit 
Pisteytyksen ajatuksena on antaa sellaisille heikoille signaaleille pisteitä, jotka mahdollisimman moni kokee yhteiseksi. Eniten pisteitä saaneet signaalit "niputetaan".  Lähellä samaa teemaa olevista signaaleista voi luoda yhden jne.  Nämä "niputetut" signaalit kootaan laajempien teemaotsikoiden jatkotyöskentelyä varten.

"Mitä jos?"- työskentely 

Seuraavassa vaiheessa työstetään edellä valittuja ja katergorisoituja heikkoja signaaleita. Ryhmät kuvittelevat tilanteen, jos heikko signaali toteutuisi. 

Työskentely voi edetä esimerkiksi näin:

Lukekaa ryhmänne heikko signaali ja keskustelkaa, miten kukin asian tulkitsee, mitä ajatuksia se herättää

Valitkaa tarinallenne tapahtumapaikka SOTE-kontekstissa (esim. työyksikkö, tiimi, potilastilanne. Hammashoito, päihde- ja mielenterveyspalvelut, KELA:n  toimipiste, kotihoito, terveysasema, lastensuojelu  jne.) Kuvitelkaa ja keskustelkaa, miten signaali voisi tulevaisuudessa näkyä valitsemassanne tapahtumapaikassa,

-Kirjoittakaa yhdessä tarina, jonka runko on ”Aluksi…Sitten…Lopuksi”
 

Jakakaa ja käykää vuoropuhelua tarinoista muiden kanssa erilaisissa verkostoissa

Tulevaisuustarinat toimivat hyvänä pohjana erilaisissa ryhmissä, jossa tehdään suunnitelmia tulevaisuuden palveluista. 

Vinkkejä

Ylläoleva sovellettu prosessi on tehty osana Innokylän Innovaatio - ja startegiaverkoston toimintaa 10.6.- 17.11.2022. Hiljaisten signaalien kokoaminen aloitettiin Yhteiskehittämisen aamupäivässä 10.6.2022. Verkostossa työstettiin koottuja signaaleita ja tarinoita kirjoitettiin verkoston 14.9.2022 tapaamisessa. Koska verkostossa haluttiin edelleen tietää, miten tarinoissa esitettyjen toivottujen tulevaisuusnäkymien kanssa päästäisiin eteenpäin ja kuka voisi tarttua niiden toteutukseen, tarinoita pyritään käsittelemään vielä hyvinvointialueiden TKI- yhteyshenkilöiden kanssa.

Voi olla hyvä, että pienempi ryhmä valmistelee ja kategorisoi suuremmalta verkostolta koottuja heikkoja signaaleita, jotta pääasiaan tulevaisuustarinoille ja siihen liittyviin keskusteluihin jäisi riittävästi aikaa.

Lue myös: 
Heikot signaalit osana yhteiskehittämistä blogi https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/heikot-signaalit-osana-yhteiskehittamista-osa-1

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

+ Hauska ja innostava tapa osallistaa tulevaisuuden ajatteluun
+ Tarinat tuovat tulevaisuusajattelua ja ennakointia lähemmäksi arkea
+ Tarinat mahdollistavat yhteisen keskustelun ja ymmärryksen luomisen toivotusta tulevaisuudesta

- vaatii menetelmään paneutumista ja aikaa työskentelyn valmisteluun

Kesto 
Vaatii 2-3 tapaamiskertaa. Myös valmisteluun kannattaa varata aikaa.

Heikkojen signaailen kerääminen min. 30 minuuttia

Tulevaisuustarinoiden luominen ryhmissä min. 60 minuuttia 

Kuinka monta osallistujaa

Signaalien kokoamisessa voi olla paljonkin osallistujia mukana. Heikkojen signaalien kategorisointiin kannattaa ryhtyä pienemmällä, alle 10 henkilön ryhmällä. 

Sopiva ryhmäkoko tulevaisuustarinoiden tuottamiseen on 2-6 henkilöä, jotta kaikkien ääni tulisi ryhmäkeskustelussa huomoiduksi.

Mitä tarvitaan

Fläppitaulu tai vaihtoehtoisesti virtuaalisesti työskennellessä joku yhteinen kirjaamisalusta. Esim. Miro mahdollistaa monipuolisen ja vaiheittaisesti etenevän rakenteen luomisen ryhmäkohtaisesti.

Osallistujajoukon koosta riippuen 2-3 henkilöä fasilitoimaan työskentelyä. Fasilitoijat tuntevat menetelmän ja ovat tutustuneet siihen.