Vertailukehittäminen

Mistä työkalussa on kyse?

Vertailukehittäminen tarjoaa mahdollisuuden oppia vertailukumppaneilta. Tavoitteena on saada aikaa mitattavissa tai arvioitavissa olevia parannuksia omassa toiminnassa. Vertailukehittäminen mahdollistaa systemaattisen vertailun ja siitä oppimisen toimialasta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Tämä työkalun tarkempi kuvaus löytyy julkaisusta Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineinä (2004): Vertailukehittäminen: Virtuaalikypärä nimeltä benchmarking, Strömmer Päivi s. 55-64 

Mihin työkalua käytetään?

Vertailukehittämisen avulla voidaan esim. tunnistaa, ymmärtää ja soveltaa vaikuttavia toimintatapoja. Vertailukehittäminen on tapa lisätä organisaatio- ja toimintaprosessitasolla tulevaisuuden hallintaa ja parantaa organisaation valmiuksia vastata muuttuviin asiakastarpeisiin. 

Miten työkalua käytetään?

Vertailukehittämisen vaiheet

1) Valitse kehityskohde, määritä tavoitteet ja kuvaa nykytila
2) Tunnista esikuva ja vaihda kokemuksia
3) Analysoi suorituskykyeroon johtaneet syyt
4) Aseta uusi tavoite ja tee toimeenpanosuunnitelma
5) Sovella, arvioi, kehitä

Vinkkejä

Yllä esitettyjä vaiheita varten prosessin aikana järjestetään:

Infotilaisuus  -> Rajataan kohteena oleva toiminto, sovitaan periaatteista, keskustellaan tavoitteista, sovitaan yleisaikataulusta. 

Starttikokous -> Eettiset periaatteet, salassapitosopimus, täsmennetään tavoitteita ja aikataulua, dokumentoinnin käytännöt, kokouksen jälkeen kukin organisaatio kuvaa sovitulla tavalla oman organisaationsa nykyisiä toimintatapoja  - sovitaan kotitehtävät. 

Sisäiset kokemustenvaihtokokoukset -> Kokoukseen tullaan valmistautuneena. Kukin esittää vuorollaan organisaation toimintatavan/ prosessikuvauksen, vahvuudet, käytettävät mittarit, ideat, kokemukset, kehittämistarpeet. Näiden esitysten pohjalta keskustellaan. Kumppaneille voidaan laatia myös kysymyslistat kehityksen vauhdittamiseksi.

Vertailukumppani -/ esikuvavierailut -> Prosessin jälkeen on mahdollista vierailla kumppaniorganisaatiossa hakemassa lisäoppia. Tässä vaiheessa on mahdollista vielä kerran arvioida prosessin tuottamia tuloksia ja sen synnyttämiä hyviä ratkaisuja.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vaatii sitoutumista prosessiin: välitehtävien palautus ja yhteiset palaveriajat.

Organisaatio tukee prosessia ja vertaiskehittämisessä mukana olevat tuntevat aihealueen ja heillä on valtuudet toimia.

Monipuolinen oppimisen ja kehittämisen muoto, jossa jokainen vuorollaan saa ja antaa.

Kesto

4 - 6 kk tai sopimuksen mukaan.

Kuinka monta osallistujaa

Sovitun mukaisesti esim. 5-12 organisaatiota ja 2-3 osallistijaa/organisaatio. Työkalua voidaan hyödyntää  myös kahden organsaation vertaiskehittämisessä. 

Mitä tarvitaan

Ennen prosessin alkua järjestetään orientoiva infotilaisuus, jossa rajataan kehityksen kohteena oleva prosessi tai toiminto tehdään sopimus yhteistyöstä.