Innokylä sote-keskusten kehittämisen tukena

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten käytännön kehittämistyö on parhaillaan käynnistymässä. Innokylä on mukana tukemassa tätä työtä tarjoamalla sparrausta yhteiskehittämiseen ja kokoamalla kehittämisen tulokset yhteen paikkaan.

Innokylän toimitus: Sari Eskelinen, Merja Lyytikäinen ja Hanne Savolainen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on ottaa käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, joka rakentuu ihmisten tarpeiden mukaisesti. Alueellisissa hankkeissa keskitytään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. Innokylästä hankkeet saavat tukea toimivien ratkaisujen kehittämiseen, kokeiluun, arviointiin ja julkaisuun.

Innokylä kokoaa tiedon ja tukee yhteiskehittämistä

Innokylän verkkopalvelusta löytyy kootusti tietoa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävästä kehittämistyöstä. Alueelliset hankkeet ovat palvelussa omina kokonaisuuksinaan, joihin kootaan kehittämistyö, toimintamallit ja arviointitieto.

Yhteen paikkaan koottu tieto kehitetyistä ja kehitteillä olevista ratkaisuista helpottaa tiedon jakamista sekä tukee alueiden välistä vertaiskehittämistä.  Innokylän kautta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata sote-keskusten toiminnan kehittämistä ja syntyneitä tuloksia. Samalla voi tunnistaa myös yhteistyön ja yhteiskehittämisen paikkoja.

Kehittämistiedon kokoamisen ja jakamisen lisäksi Innokylä tukee aluehankkeita myös yhteiskehittämisessä. Hankkeet saavat Innokylän verkkopalvelun helppokäyttöiset työkalut käyttöönsä, tietoa yhteiskehittämisestä sekä sparrausta kehittämismenetelmien käyttöön. Innokylä on myös mukana toteuttamassa erillistä muutosjohtamisen valmennusta hanketoimijoille.

Mitä on aito yhteiskehittäminen?

Yhteistoiminnallisessa palvelun kehittämisessä asiakas tai potilas on aktiivinen toimija, joka suunnittelee ja toteuttaa palvelun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Aidossa yhteiskehittämisessä palveluita ei siis kehitetä asiakkaille valmiiksi, vaan he osallistuvat kehittämiseen yhdessä ammattilaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. 
Kun kehittäminen on heti alusta alkaen avointa, osallistavaa ja moniäänistä, saadaan kaikki palvelun kannalta oleelliset näkökulmat ja tarpeet huomioitua. Asiakasosallisuus myös syventää kaikkien yhteiskehittämiseen osallistuvien osaamista ja tietoperustaa sekä eritoten parantaa palveluja.

Asiakkaat mukaan alusta alkaen

Myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa peräänkuulutetaan asiakasosallisuutta: ”Jotta ohjelman tavoitteet saavutetaan, on varmistettava asiakkaiden ja potilaiden osallistuminen ja vaikuttaminen oman palvelunsa ohella palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. Siksi olemassa olevien asiakasosallisuuden menetelmien käyttöönottoon on panostettava. Tämä on erityisen tärkeää, jotta palveluiden yhdenvertainen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus parantuvat.”

Juuri nyt on oikea hetki koota asiakkaat ja kaikki muut oleelliset toimijatahot mukaan kehittämistyöhön. Liikkeelle voi lähteä kysymällä: Kenelle suunniteltua palvelua tehdään, ketkä palvelua toteuttavat ja kuka resursoi ja johtaa palvelutoimintaa? Vastaamalla näihin kysymyksiin löytyvät ne keskeiset toimijat, joiden tulisi olla mukana kehittämisessä. Heiltä löytyy palveluiden kannalta tärkeä asiantuntemus, Innokylästä taas paikka kehittämistyön näkyväksi tekemiselle ja osallistumiselle. Tervetuloa siis hyödyntämään Innokylän kehittämisen polkua ja työvälineitä!

Blogi on julkaistu alunperin soteuudistus.fi -sivustolla 28.9.2020