​​​​​​​Yhdessä kehittäen olemme enemmän

Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla 17.11. jatkettiin sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen yhteiskehittämismallin työstämistä. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti tulevien hyvinvointialueiden TKI(O)-rakentaminen ja tulevaisuustarinoiden jatkotyöstäminen.  

Kuva
kuvituskuva

Innovaatio- ja strategiaverkoston marraskuiseen tapaamiseen saapui vieraita hyvinvointialueilta. Verkoston näkökulmasta oli erityisen kiinnostavaa kuulla, missä alueilla tällä hetkellä mennään yhteiskehittämisen ja sen käytäntöjen kehittämisen suhteen. Lisäksi keskustelun kohteena oli, onko alueiden nykyisessä yhteiskehittämisen mallissa tai toimintatavoissa linkityksiä tai mahdollisuuksia linkittää niitä kansallisiin verkostoihin.

Useilla alueilla TKI(O)-strategiat ja -toimintamallit ovat vielä muotoutumassa. Avoimia kysymyksiä tähän liittyen riittää varmasti myös pian toteutuvan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen jälkeen pohdittavaksi. Alueiden kannattaa hyödyntää arvokasta vipuvoimaa, jonka alueuudistus toteutuessaan synnyttää. Nyt jos koskaan on helppo perustella tiedon, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen hyödyllisyyttä, kun kaikilla alueilla ollaan uuden edessä - millään alueella ei ole vankkaa kokemusta hyvinvointialuetasoisen yhteiskehittämisen toteuttamisesta.

Alueellisten yhteiskehittämistoimintamallien ja TKI(O)-strategioiden rakennustyössä kannattaa peilata aktiivisesti osaamista ja sopivia toimintamalleja muiden alueiden asiantuntijoiden kanssa sekä lähteä rohkeasti jakamaan hyviä käytäntöjä myös oman organisaation ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Avoimesti yhteiskehittämällä kaikki lopulta voittavat - ennen kaikkea kehitettävien ratkaisujen loppukäyttäjät. 

Yhteiset kehitysteemat kannustavat jatkamaan kansallista yhteistyötä

Kuten 17.11. Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikassa pidetyissä alustuksissa todettiin, sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeiset kehitysteemat ovat yhteisiä, mikä kannustaa meitä kaikkia jatkamaan kansallisten yhteistyömuotojen vahvistamista yhteiskehittämisessä ja yhdessä oppimisessa. Soten kansalliseen kehittämisyhteistyöhön vuodesta 2020 kehitetty yhteistyöfoorumi, Innovaatio- ja strategiaverkosto, on itsessään yksi näistä yhteistyömuodoista. Verkosto perustuu avoimeen, matalan kynnyksen tiedonvaihtoon, joka täydentää ja tukee myös kansallista yhteiskehittämistä vauhdittavan Innokylän toimintaa.

Verkkoklinikassa pitämässään alustuspuheenvuorossa Pohteen kehitysjohtaja Pasi Parkkila kertoi Pohjois-Pohjanmaan TKIO-toiminnan rakentumisesta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ollaan pidemmällä kuin monella muulla alueella. Kehittämistoiminnan rakenne on kuvattu tarkasti ja palveluvastuualueet jaettu. Koko hyvinvointialueelle on tehty strategia.  Parkkila nosti esityksessään esiin viisi strategista periaatetta, jotka ovat keskeisiä onnistuneen TKIO-toiminnan kannalta 1) Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa, 2) Henkilöstö osallistuu ja kehittää vaikuttavaa toimintaa, 3) Hyvinvointialue on arvostettu työnantaja ja kouluttaja, 4) Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti vaikuttavia toimintamalleja, 5) Uudistaminen kuuluu kaikille.

Alustuksensa lopuksi Pasi Parkkila esitti toiveen aiempaa rohkeammasta osaamisen jakamisesta organisaatioiden ja alueiden välillä. Parkkila nosti myös esille tarpeen alueiden yhteiselle innovaatioalustalle, ”idealaarille”, joka toimisi kansallisen yhteiskehittämistyön edistämisen tukena. Hyvinvointialuetasolla sähköinen innovaatio- ja yhteiskehittämisalusta onkin jo otettu käyttöön ja todettu hyödylliseksi ainakin Pohjois-Pohjanmaalla.

Ehkä pääsemme jossain vaiheessa kehittämään ja kokeilemaan myös vastaavaa kansallista ratkaisua ja ratkomaan sen tukemana soten vielä selvittämättömiä kehityshaasteita eri alueiden osaavimpien asiantuntijoiden kesken.  Innovaatio- ja strategiaverkostossa asiasta innostuttiin. Ehkäpä voisimme kansallisen verkoston puitteissa suunnitella ja kokeilla ”idealaarin” toimivuutta, varsinkin, jos tulevaisuudessa verkostolle löytyy asiasta innostuneita TKI-yhteyshenkilöitä hyvinvointialueilta. Laitetaan muistiin! 

Verkostotapaamisen toinen tunti käytettiin edellisessä tapaamisessa tehtyjen tulevaisuustarinoiden tulevaisuustyöskentelyn loppuunsaattamiseen. Vuoropuhelua tulevaisuustarinoiden pohjalta: Mitä pitäisi tapahtua, että asiat toteutuisivat? Voimmeko edistää jotenkin asioita?  Tulevaisuustarinoista syntyikin jo toteutussuunnitelmia. Voit käydä tutustumassa työskentelyyn Miro-alustalla.

Innovaatio- ja strategiaverkoston ja TKI-yhteyshenkilöiden vuoropuhelu jatkuu

Innovaatio- ja strategiaverkosto kokoontuu seuraavan kerran 15.2.2023, jolloin alustavina teemoina ovat innovaatiot ja osallisuus hyvinvointialueiden strategioissa ja inovaatioiden implementointi käytäntöön. 

Verkoston ja TKI- yhteyshenkilöiden vuoropuhelu jatkuu  myös ensi vuonna. Seuraamme mielenkiinnolla uusien yhteiskehittämistä tukevien rakenteiden syntymistä alueille. Verkostomme toimii mielellään yhteisenä kansallisena foorumina, jotta hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuisivat ja saisimme monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien äänen kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun.

Hyvinvointialueiden uudet yhteyshenkilöt, ottakaa matalalla kynnyksellä yhteyttä Pauliinaan: pauliina.hyrkas@ppshp.fi