Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Toiminta on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Toimintaa toteutuu yhteistyössä Innokylän ja kaikkien verkostoon osallistuvien toimijoiden kanssa. 

-> Ilmoittaudu mukaan verkostoon. Saat automaattisesti kutsun tapaamisiin. 
-> Innovaatio- ja strategiaverkoston tilaisuuksien materiaalit

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Innovaatio- ja strategiaverkosto
Lyhyt kuvaus

Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Toiminta on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Toimintaa toteutuu yhteistyössä Innokylän ja kaikkien verkostoon osallistuvien toimijoiden kanssa. 

-> Ilmoittaudu mukaan verkostoon. Saat automaattisesti kutsun tapaamisiin. 
-> Innovaatio- ja strategiaverkoston tilaisuuksien materiaalit

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toiminta perustuu verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen verkostoaktiviteettien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkoston tavoitteena on saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittävään keskusteluun.

Tapaamisia toteutetaan 4 krt/ vuosi. Tapaamiset järjestetään virtuaalisesti. 

Toimiaika

Verkoston toiminta kehittyy kokeillen: 
-> Verkoston toiminnan suunnittelua kevät 2021 
-> Verkoston toiminnan aloitus syksy 2021 
-> Toimintojen ja työskentelyn kokeilua ja alustavia tuloksia 2022 
->  Päätös toiminnan jatkamisesta loppuvuosi 2022. 
-> Toimintakonseptin kuvaaminen alustavasti ja arviointia kevät 2023
->  Sisarverkostojen linkittyminen toimintaa ja verkostotoiminnan ja kansallisen yhteiskehittämisen mallin tutkimuksellinen kehittäminen yhteistutkijuuden keinoin. Vuosi 2023-2025

OSALLISTU VERKOSTON TOIMINNAN SUUNNITTELUUN

Haluatko ehdottaa verkoston yhteiskehittävään keskusteluun kehitysteeman tai -haasteen tai tuoda verkoston tietoon hyvän käytännön, jota voitaisiin hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa laajemmin?  -> Ehdota teemaa tai jaa ideasi
Ehdotuksia ja ideoita kootaan Innokylän Ideapankkiin ja hyödynnetään verkoston tilaisuuksien suunnittelussa ja sisällöissä.

Toimijat

Suunnitteluvaihe (kevät 2021): Hyrkäs Pauliina (Pohde, 3.4.2023 alkaen Innovaatio- ja strategiaverkosto/ Oulun yliopisto), Sari Eskelinen (THL/ Innokylä), Merja Ikäheimo (THL/ Innokylä), Hanne Savolainen (THL/Innokylä). Verkoston käynnistyessä em. henkilöt muodostavat verkoston nk. koordinoivan tiimin. Koordinointitiimin tehtäviä on mm. toiminnan koordinointi, viestintä, arviointi, yhteiskehittämisen kansallisen mallin kehittäminen.

Verkoston toimintaa suunnittelevaa laajennettuun ryhmään kuuluvat lisäksi: Raisa Saraniemi (Helsingin kaupunki), Hanna Pellikka (KEUSOTE), Siiri Jalo (Laurea AMK), Petri Sipilä (SOTE -osuuskunta Suomi), Sami Makkula (LAB AMK), Veera Paara (OMA Häme), Laura Tahvanainen (Laurea AMK), Anna Nurmela (Hyvä EP), Meri-Tuuli Lehmuskallio (HUS), Miia Juntunen (Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry), Sari Ojamo (VAKE)
Laajennetun ryhmän tehtäviä on mm. sisältöjen ja osallistavien toimintatapojen suunnittelu, verkoston tuottaminen ideoiden testaaminen käytännössä ja testauspaikkojen "haistelu". 

Verkoston TKI-toiminnan yhteyshenkilöt hyvinvointialueilla (muotoutumassa)
Verkoston toiminnan kokeilu (syksy 2021 ->): toiminta on avointa 
Verkoston toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu (Kevät 2023 ->)

Sisarverkostotoiminta
Syksyllä 2024

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Merja Ikäheimo (THL), Pauliina Hyrkäs (Innovaatio -ja strategiaverkosto/Oulun yliopisto)
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.ikaheimo@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

07.01.2023

Viimeksi muokattu

18.04.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hyvinvointialueiden sisäinen TKI-toiminta voi rakentua alueella olemassa olevien toimivien rakenteiden ja käytäntöjen pohjalta ja niitä muunnellen ja uudistaen. Lisäksi nykyään kunnissa olevien kasvupalvelujen sekä kuntien, yritysten ja järjestöjen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympärille on rakentunut yhteistyön käytäntöjä, joita voidaan muuntaa ja hyödyntää maakunnan TKI-toimintaa kehitettäessä.

Innovaatiotoiminnan yleisenä suuntana on uudenlainen, avoin yhteistoiminnallisuus ja yhteiskehittämisen toimintakulttuuri, jota tulisi edistää kaikilla sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan tasoilla riippumatta siitä, millainen sote-järjestelmä Suomeen luodaa

Päämäärä ja päätavoite

Ratkaisemme yhdessä verkostona julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaan liittyviä haasteita ja jaamme toisillemme hyviä käytäntöjä. Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali-ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston tavoitteet

  • Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä
  • Vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita.
  • Saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun.
  • Toimia ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä
  • Tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston periaatteet

• Toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
• Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi.
• Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa
voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia
ideoita.
• Verkoston toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Sitä mukaa kun opimme yhdessä, niin verkostolle
syntyy yhteisiä toimintatapoja. 

Muuta

-> Tavoitteena: kansallinen TKIO-toiminnan ja -yhteistoiminnan kehittäminen (linkki ekosysteemitoimintoihin!)
->  Ihan uudenlaiset ratkaisut esiin - verkoston aktiivisuudesta riippuen esim TKIO-yhtymäkohdat, tutkimusverkosto, TKIO-yhteistyömalli/-verkosto​​​​​​​
->  Ei linkitetä liian tiiviisti yksittäisiin hankkeisiin – toiminnan jatkuvuus!
-> Viedään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön aktiivista osallistumista kehittämistoimintaan (ja innovaatiolähettilästoimintaa) eteenpäin
-> Verkostossa sekä nimettyjä jäseniä (koordinaatiotiimi/laajennettu ryhmä) että vapaa pääsy

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Alueiden välinen yhteiskehittäminen käytännössä?

Alueiden kehittäjien yhteiset tilaisuudet, joissa jaetaan tietoa ja osaamista, kuvataan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja (tukee myös Innokylän toimintaa – ratkaisujen käyttöönottoa)

Yhteiset ideahaasteet, soveltuvien ratkaisujen kartoitus kumppaniorganisaatioista ym.

Tuloksia

- Jaettu selkeitä käytäntöjä innovaatiotoimintaan
- Vertaiskehittämisen foorumi tarjoaa tukea 
- Verkoston toiminnasta ja sen aikaansaamista tuloksista viestitään 

 

Tuotokset ja tulokset

Väliarviointikysely verkoston jäsenille oli avoinna 15.2.-30.4.2023. Väliarvioinnin avulla haluttiin saada tietoa verkoston jäseniltä verkostolle asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen toteutumisesta reilun vuoden jälkeen toiminnan aloittamisesta. Lisäksi haluttiin saada kokemuksia ja ideoita verkoston toiminnan kehittämiseen. Väliarvioinnin laatimiseen osallistui koordinaatiotiimin lisäksi verkoston laajennettu ryhmä. Kaikille verkoston jäsenille lähetettiin sähköpostitse väliarviointikysely viikon sisällä helmikuun 2023 tapaamisesta. Lisäksi kyselyn linkki oli avoinna verkoston kokonaisuudessa Innokylässä. Kyselyyn vastasi 35 henkilöä.

Yhteenvetoa kyselystä 

“Kauan kaivattu työskentelymuoto, joka vahvistaa soten kehittämistyötä kansallisesti”

Verkostoon liittyminen kiinnosti, koska se tarjoaa mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja kansalliseen verkostoitumiseen. Yhteiskehittelyn koettiin olevan innostavaa ja ajankohtaista. Toimintaan osallistumisen koettiin olevan myös hyvä tapa seurata sote-alan kehittämistä. Monille vastaajalle verkoston toiminta miellettiin osaksi omaa työtä.    

Osallistumisen kimmokkeena oli mm. oman alueellisen verkoston kokeminen liian kapeaksi. Verkoston tulevaisuusorientaatio oli mainittu muutamassa vastauksessa asiaksi, joka edisti verkoston vetovoimaa. Verkoston nähtiin madaltavan kynnystä jakaa omaa osaamista ja hyviä käytäntöjä. Mukaan innosti myös tapaamisten mielenkiintoiset sisällöt ja itse verkostossa käytetyt uudenlaiset yhteiskehittämistä edistävät menetelmät, joita voi soveltaa omassa työssä. Eräs näkökulma verkostoon osallistumiseen on opetustyöhön liittyvän ajantasaisen tiedon välittäminen AMK/ Sote-alan opiskelijoille.

“Avoin ja keskusteleva yhteisö”

Verkoston tapaamisten kuvattiin olevan hyviä ja mielekkäitä. Erityisesti hyvistä alustuksista, kokemuksista ja  esimerkeistä sekä ryhmäkeskusteluista pidettiin. Tapaamisia pidettiin innostavina ja uutta ajattelua synnyttävinä. Tapaamisten mainittiin olevan hyvin suunniteltuja olematta kuivakoita tai yksitotisia. Verkoston vetäjillä todettiin olevan innostava ja sopivasti rento asenne, joka madaltaa kynnystä osallistua verkostoon.

”Enemmän vaan viestintää, teemme hienoa työtä”

Verkoston viestintä vaatii huomioimista. Avovastauksissa nostettiin esiin kysymys siitä, kuinka verkoston jäsenet voisivat ”hypettää” toimintaa omissa organisaatioissaan.  Ehdotettiin myös yhteistyötä hyvinvointialueiden viestijöiden kanssa sekä esim. kansallisille ohjelmille suunnatuissa tilaisuuksissa. Hyvinvointialueilta toivottiin myös kriittisempiä strategisia kysymyksiä verkostoon pohdittavaksi. Verkostossa tehtyjä havaintoja toivottiin vietävän myös päättäjille tiedoksi.

Huomioita viestinnästä ja toimenpiteitä

Vastausten pohjalta verkoston laajennettu ryhmä pohtii viestintää erityisenä kehityskohteena 6/2023. Tavoitteena on, että viestintätoimet kirjattaisiin erillisenä tehtävänä verkoston koordinaation vuosikelloon.  Lisäksi THLn sotepalvelujen johtaminen sivustolle on kirjoitettu artikkeli verkoston hyödyistä 6/2023.  Lue: Innovaatio-ja strategiaverkosto tuottaa yhteistä hyvää hyvinvointialueiden TKI-toimintaan

 

Liitetiedostot ja linkit