Hankkeessa otetaan käyttöön hoidon jatkuvuuden turvaava OmaTiimi-malli, jossa potilaan hoidon tukena on omalääkäri tai OmaTiimin lääkäri ja omahoitaja sekä monialainen tiimi, digitaaliset ratkaisu.  Mallin juurtumista tukee tulevia sosiaali- ja  terveydenhuollon ammattilaisia kouluttava Opetusvastaanotto 2.0. Lisäksi hankkeessa edistetään digitaalisen hyvinvoinnin palvelujen Tarmoa-alustan käyttöön ottoa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
OmaTiimi Pohjois-Savossa (OTSO) -hanke (RRP4)
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa otetaan käyttöön hoidon jatkuvuuden turvaava OmaTiimi-malli, jossa potilaan hoidon tukena on omalääkäri tai OmaTiimin lääkäri ja omahoitaja sekä monialainen tiimi, digitaaliset ratkaisu.  Mallin juurtumista tukee tulevia sosiaali- ja  terveydenhuollon ammattilaisia kouluttava Opetusvastaanotto 2.0. Lisäksi hankkeessa edistetään digitaalisen hyvinvoinnin palvelujen Tarmoa-alustan käyttöön ottoa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuuden toteutumista paljon palveluja tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoidossa sekä parantaa alueen asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä osallisuutta.

Toimiaika

Hanke on käynnissä ja se toteutuu vuosien 2024-2025 aikana.

Toimijat

Toimijoina ovat hyvinvointialueen asiakkaat ja ammattilaiset, Itä-Suomen yliopisto ja sekä Savonia ammattikorkekoulu

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Minna Rytkönen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna.rytkonen@pshyvinvointialue.fi

Tekijä

Minna Rytkönen

Luotu

08.07.2024

Viimeksi muokattu

08.07.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiassa on sitouduttu siihen, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti yhtenä kokonaisuutena hoidon jatkuvuus turvaten. Toimintaa on uudistettu pitkäjänteisesti valtionavustushankkeilla vuodesta 2020. Tällä hetkellä alueella tehdään palvelujärjestelmän uudistusta. RRP4-hanke ajoittuu muutosvaiheeseen tukien ja varmistaen toiminnan uudistamista strategian suunnassa. 

Hoidon jatkuvuuden varmistavat toimenpiteet ovat välttämättömiä. Pohjois-Savossa on maan sairaimmat asukkaat ja ikärakenne vahvasti vanheneva. Seurauksena palvelutarve kasvaa ja kustannukset pysyvät korkealla.  Hoidon jatkuvuudessa on paljon parannettavaa. Kaikissa kontakteissa ja asiakkuuksissa Pohjois-Savon COC-indeksi oli vuosina 2018–2021 hoitajilla 0,17 ja lääkäreillä 0,2–0,15. Alueen sisällä erot terveysasemien välillä vaihtelevat merkittävästi. Tällä hetkellä  2/5 sotekeskusalueesta pohjautuu lääkäri-hoitaja työparityöskentelyyn ja 3/5 toimii erilaisten tiimimallien pohjalta. Toimivia käytäntöjä on, mutta yhtenäistämistä tarvitaan. 

Haasteena ovat henkilöstön vaihtuvuus ja erityisesti lääkäreiden saatavuus. Kesäkuussa 2023 vain neljällä terveysasemalla oli kaikki lääkärivakanssit täynnä, muissa vaje oli 10–80 %. Keskimäärin alueella on noin 40 lääkärin vaje. Hoitohenkilöstön tilanne on ollut parempi ja fysioterapeuttien saatavuus erityisesti isompiin yksiköihin on ollut hyvä. 

Päämäärä ja päätavoite

OmaTiimi malli on käytössä ja hoidon jatkuvuus toteutuu paljon  palveluja tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoidossa terveyden ja hyvinvoinnin tueksi ja Opetusvastaanotto 2.0 toimii tulevien soteammattilaisten hoidon jatkuvuuden oppimisympäristönä. Työelämää mallintava ympäristö tarjoaa lääketieteen, sosiaalialan ja hoitotyön opiskelijoille nykyistä enemmän oppimistilanteita ja valmiudet kehittyä monialaisessa työssä hoidon jatkuvuus turvaten. Se mahdollistaa myös jatkuvan kehittämisen ja tutkimuksen tehokkaan hyödyntämisen hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.

Työn sujuvuus, hoidon jatkuvuus ja alueellinen yhdenvertaisuus varmistetaan OmaTiimi-malliin integroitavilla digitaalisilla toiminnoilla. Tarmoa-alustan käyttöönotto edistää  asiakkaiden itsenäistä hyvinvoinnin voinnin ylläpitämistä ja osallisuutta. Se tukee potilasohjausta ja neuvontaa mahdollistaen kolmannen sektorin toiminnan kiinnittämisen asiakkaan arjen tueksi. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
  • OmaTiimi-malli on käytössä koko hyvinvointialueella ja se käyttöön otto on parantanut asiakkaiden hoidon jatkuvuutta nykyisestä tasosta.
  • Lääkäreiden ja hoitohenkilöstön työtyytyväisyys on parantunut ja lääkäreiden vaihtuvuus vähentynyt
  • Asukkaat löytävät ja hyödyntävät nykyistä enemmän hytepalveluja arjen hyvinvoinnin ja terveyden tukena.
  • Opetusvastaanotto 2.0 toimii hoidon jatkuvuusmallin mukaisesti varmistaen tulevien sotealan ammattilaisten osaamisen sekä käytännön kehittämisen ja tutkimuksen hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.