Osatyökykyisten sote-palveluneuvonta, Apuri-hanke

Apuri- hankkeen toiminta on matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysalan palveluneuvontaa.

Toiminnan kohderyhmänä ovat 30-74 vuotiaat työikäiset varsinaissuomalaiset osatyökykyiset henkilöt.

Pääpaino on palveluohjauksellisella otteella tehtävässä lyhytkestoisessa neuvonnassa. Neuvontaa toteutetaan ajanvarauksella Lounatuulet Yhteisötalon tiloissa ja jalkautuvana pop up-toimintana yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikoissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Osatyökykyisten sote-palveluneuvonta, Apuri-hanke
Lyhyt kuvaus

Apuri- hankkeen toiminta on matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysalan palveluneuvontaa.

Toiminnan kohderyhmänä ovat 30-74 vuotiaat työikäiset varsinaissuomalaiset osatyökykyiset henkilöt.

Pääpaino on palveluohjauksellisella otteella tehtävässä lyhytkestoisessa neuvonnassa. Neuvontaa toteutetaan ajanvarauksella Lounatuulet Yhteisötalon tiloissa ja jalkautuvana pop up-toimintana yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikoissa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kohderyhmään kuuluvien henkilöiden toimintakyky on heikentynyt psyykkisistä, fyysisistä tai sosiaalisista syistä. Kohderyhmään kuuluvat kokevat usein sote- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän monimutkaiseksi tai jäävät kokonaan järjestelmän ulkopuolelle. Heitä ei yhdistä mikään yksittäinen sairaus tai vamma, mutta suurin osa kokee jäävänsä yksin palveluiden löytämisessä ja asioidensa hoitamisessa.

Apurin Apurin toiminta perustuu ratkaisukeskeiselle työotteelle, jolloin asiakasta motivoidaan oman arkensa hallintaan ja itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen palveluohjauksen keinoin. Asiakkaan puolesta ei tehdä, vaan asiakas osallistetaan toimimaan yhdessä palveluneuvojan kanssa, jotta asiakas voi jatkossa toimia mahdollisimman omatoimisesti. Yksinkertaisilla ja pienillä askelilla voidaan lisätä asiakkaan uskoa omiin kykyihinsä ja asiakkaan yksilöllisellä kohtaamisella vähennetään yksin jäämisen kokemusta

 

Toimiaika

Apuri- hanke 2018-2020. Hanke on päättynyt.

Toimijat

Yhteistyökumppanit

Turun Ammattikorkeakoulu

Turun kaupunki

Salon Syty ry

Palveluyhdistys Kaseva

Vapi ry

Turku-Kaarina seurakuntayhtymä, diakoniakeskus ja kohtaamispaikka Kaiken kansan kahvila 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön organisaatio
Lounatuulet Yhteisötalo ry

Luotu

23.07.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoite 1. Vahvistetaan varsinaissuomalaisten osatyökykyisten työikäisten
omaehtoista suoriutumista arjessa kehittämällä ja toteuttamalla kohderyhmälle räätälöityä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa järjestölähtöistä palveluohjausta ja –neuvontaa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoite 2. Kehitetään yhteistyössä VAPI (Turun Seudun Vammaisjärjestöt Tvj) ry:n kanssa pysyviä yhteistyön rakenteita sekä osatyökykyisten työikäisten parissa työskentelevien vammais-, potilasja
mielenterveysjärjestöjen välille että järjestön ja kuntien/maakunnan välille.
Näin taataan kohderyhmälle oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat palvelut.

Tavoite 3. Parannetaan osatyökykyisille työikäisille tuotettavien palvelujen laatua ja
vaikuttavuutta keräämällä ja jakamalla tietoa kohderyhmän tarpeista ja
palvelupuutteista ja viestimällä niistä aktiivisesti eteenpäin viranomaistahoille ja muille kohderyhmän kanssa työskenteleville.

Tavoite 4. Lisätään sote-alan opiskelijoiden tuntemusta osatyökykyisille työikäisille
tarkoitetuista järjestöjen tarjoamista palveluista ja työmuodoista Varsinais-
Suomessa. Opiskelijat osaavat jatkossa kohdata paremmin osatyökykyiset työikäiset ja tuntevat heille tarkoitetut palvelut.

Tuotokset ja tulokset

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin palveluneuvojan tekemällä arviolla jokaisen palvelutapahtuman jälkeen. Asiakastyytyväisyys oli erittäin korkealla tasolla hankkeen aikana.  Asiakkaista 64,5% oli erittäin tyytyväisiä palveluun. Lopuista asiakkaista noin 30% oli tyytyväisiä, mutta asia jäi kesken. Näille asiakkaille pystyttiin asiakkaan tarpeen mukaan tarjoamaan uusi tapaaminen asian loppuun saattamiseksi. Pop upeissa/yhteistyökumppaneiden kautta tulleista asiakkaista naisia 60%/miehiä40% muut asiakkaat yli 80´% naisia.

Hankkeen loputtua tehdyn kyselyn perusteella yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys Apurin palveluneuvontaan oli huipputasoa 62,5% antoi palvelu-kokonaisuudelle arvosanan 5 (asteikolla 1-5) ja  25% arvosanan 4. Yhteistyökumppanit saivat kyselyn mukaan konkreettista hyötyä omaan työhön, kun oma aika tai ammattitaito ei riittänyt asiakkaiden neuvontaan.

 

Ainoat negatiiviset palautteet saatiin asiakkailta, jotka pettyivät siihen, että Apurilta ei saanut intensiivistä palveluohjausta.  Joissain tapauksissa kaikki mahdolliset valitustiet tuli käytyä loppuun, eikä Apurin avullakaan saatu toivottua muutosta aikaiseksi ja tämä oli iso pettymys asiakkaalle.

Apuri palveli hankkeen aikana 269 erillistä asiakasta ja palvelutapahtumia oli yhteensä 585 kpl.

Palveluneuvontaa toteutettiin Ilman ajanvarausta kerran viikossa Lounatuulet Yhteisötalolla yhteensä 360 tuntia sekä puhelinaika päivystystä 300 tuntia. Muina aikoina palveluneuvontaa annettiin henkilökohtaisesti ajanvarauksella pääsääntöisesti Yhteisötalolla. Viimeisenä vuonna otettiin käyttöön Vooler puhelu/videopuhelu- työkalu. Työkalun avulla annettiin henkilökohtaista neuvontaa muutamalle asiakkaalle ja järjestettiin joitakin pop up-neuvonta kertoja.

Yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikoissa järjestettiin pop up-neuvontaa vuosien aikana 100 kertaa. Paikkoja oli vuosien aikana 8 eri pistettä kolmella paikkakunnalla

Paikalla kohtaamispaikoissa kävijöitä arviolta 600 henkilöä. Kussakin kohtaamispaikassa työskentelee kerralla 1- 2 työntekijää. Heiltä saadun palautteen mukaan palveluneuvojan kautta saatu informaatio, neuvontatyö asiakkaille ja lisäarvo omaan työhön on ollut merkittävä.  

Apuri osallistui vuosien aikana Sote –työryhmiin ja oli vaikuttamassa monissa kohderyhmän verkostoissa. JärjestöSotehanke 113 oli tärkeä yhteistyöverkosto Apurin käynnistysvaiheessa. Sote-uudistuksen ollessa jatkuvasti käynnissä Apuri on ollut tärkeä viestijä asiakkaiden tarpeiden, palveluverkon mahdollisuuksien ja viranomaisten välillä. Hankkeen aikana järjestettiin ”Selviytyjät palveluviidakossa” tilaisuus. Apuri oli mukana kehittämässä Turun kaupungin yhteispalvelupistettä Monitoria järjestöjen ja kolmannen sektorin näkökulmasta.

Hankesuunnitelmassa palveluneuvontaa oli suunniteltu tehtäväksi opiskelijatyönä. Hankkeen alkuvaiheessa todettiin, että palveluneuvonnan haastavuuden vuoksi opiskelija ei selviydy työstä itsenäisesti. Tähän johtopäätökseen tulivat sekä palveluneuvoja että AMK:n opettaja. Hankkeen aikana Apurissa oli 3 AMK-harjoittelijaa ja lisäksi on tehty yhteistyötä palvelumuotoiluopiskelijan kanssa.

Harjoittelijat ovat palautteen perusteella olleet tyytyväisiä monipuoliseen harjoitteluun ja järjestökenttään tutustumiseen.  Apurin toimintaan kävi hankkeen aikana tutustumassa 39 opiskelijaa.