1 OHJEISTUSTA YHTEISTYÖALUSTAN KÄYTTÄJÄLLE

 

1.1 OPISKELIJAT:

- Opiskelijan ei tarvitse kirjautua palveluun nähdäkseen tarjolla olevia projekteja

- Kun opiskelija löytää itseään kiinnostavan yhteistyöprojektin tai opinnäytetyöaiheen, voi opiskelija ottaa suoraan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön

- Opiskelija hyväksyttää aiheen oppilaitoksen vastuuhenkilöillä oppilaitoksen ohjeistusten mukaisesti

 

1.2 TULEVAISUUDEN SOTE-HANKKEEN TOIMIJAT

-Kun kehittämistyössä herää ajatus opinnäytetyön tai projektin tarpeesta, keskustellaan asia ensin osaprojektista vastaavan henkilön kanssa ja osaprojektista vastaava henkilö keskustelee asiasta projektipäällikön kanssa

-Projektipäällikkö vie aiheen yhteiselle alustalle ja kirjaa selkeästi yhteyshenkilön kehen opiskelija voi ottaa yhteyttä

-Projektipäälliköt tekevät yhteistyötä jatkuvuuden turvaamiseksi hankeorganisaatioiden kanssa

-Jos kyseessä on opinnäytetyöaiheen ehdotus, on aiheen hyvä olla rajattu ja konkreettinen 

-Opinnäytetyöprosessin osalta aikataulutuksen huomioiminen tärkeää, Savonia ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön tekeminen kestää keskimäärin 1-1,5 v.

-Mikäli opinnäytetyötä toivotaan tekemään tietyn alan opiskelija, on se hyvä tuoda tarjolla olevien yhteistyöprojektien alla selkeästi esille

-Opiskelija vastaa itse yhteydenpidosta hankkeen toimijoiden kanssa

-Savonian SOTE-alalla opinnäytetöiden koordinointi on keskitetty opinnäytetyökoordinaattoreille kaarina.sirvio@savonia.fi, elina.pekonen@savonia.fi, elina.turunen@savonia.fi, heihin voi olla yhteydessä tarvittaessa.

 

2 TARJOLLA OLEVAT YHTEISTYÖPROJEKTIT

Savonian opiskelijat ja myös muut oppilaitoksen edustajat voivat ehdottaa yhteistyötä Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen suuntaan, yhteyshenkilöinä projektipäälliköt tai kehittäjä-sosiaalityöntekijä Sanna Tchaplinski, etunimi.sukunimi@varkaus.fi

 

2.1 SOTEKESKUS

- sairaanhoitaja ja sosionomi (AMK) opiskelijoiden yhteistyönä opinnäytetyö tai projektityö päivitettävissä olevasta monialaisuuden materiaalipankista  (esim. Palvelutarpeen tunnistaminen, palveluihin ohjaaminen, sosiaalihuollon etuudet ja etuuksiin tarvittavat lausunnot terveydenhuollosta), yhteyshenkilö Sanna Tchaplinski, sanna.tchaplinski@varkaus.fi

 

2.2 SÄHKÖINEN ASIOINTI JA DIGIHOITOPOLUT

- Kirjataan aiheeseen liittyvät työelämästä nousevat aiheet opiskelijoille

 

2.3 PERHEKESKUS

- Opinnäytetyö tai projektiopinnot: Tuottaa kuvaus Nepsy tiimin asiakasraadin pohjalta Nepsy- asiakkaan polusta,  yhteyshenkilö Sanna Tchaplinski, sanna.tchaplinski@varkaus.fi

-Opinnäytetyö: Kolmiportaisen tuen toteutuminen peruskoulussa Nepsy-lasten ja nuorten osalta, kysely tai haastattelututkimus, yhteyshenkilö Sanna Tchaplinski, sanna.tchaplinski@varkaus.fi

-Opinnäytetyö: Psykiatristen sairaanhoitajien kokemuksia työskentelystä kouluympäristössä, haastattelututkimus, yhteyshenkilö Sanna Kukkonen, sanna.kukkonen@kuh.fi

-Opinnäytetyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan merkitys kouluyhteisössä, oppilashuollon näkökulma. Kysely tai haastattelututkimus, yhteyshenkilö Sanna Kukkonen, sanna.kukkonen@kuh.fi

 

2.4 IKÄKESKUS 

Vanhuspalvelujen asiakkaan omaisten tarpeet digitaalisessa viestinnässä. Yhteyshenkilö Pauliina Kämäräinen,  pauliina.kamarainen@kuopio.fi

 

2.5 JÄRJESTÖ JA OSALLISUUS  

- Kirjataan aiheeseen liittyvät työelämästä nousevat aiheet opiskelijoille

 

 

3 KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT JA OPINNÄYTETYÖT

3.1. PERHEKESKUS

 

- INDIKAATTORITYÖ

Yhteistyö perhekeskusindikaattoreiden määrittelytyöstä Savonia AMK:n ja tulevaisuuden sotekeskus hankkeen Perhekeskusindikaattorit- osaprojektin osalta. Opiskelijoiden kirjallinen tuotos indikaattoreista perhekeskustehtävittäin, yhteinen työapajatyöskentely.

-OPINNÄYTETYÖ

YAMK opinnäytetyö jalkautuvien psykiatristen sairaanhoitajien ja Pohjois-Savon alueella kauemmin toimineiden psyykkareiden työn eroista ja yhtäläisyyksistä. 

3.2. SOTEKESKUS

- OPINNÄYTETYÖ: sote-henkilöstön osaamiseen työikäisten sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistamisessa

Savonian AMK:n sosionomiopiskelijat työstävät opinnäytetyötä liittyen sote-henkilöstön osaamiseen työikäisten sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistamisessa. Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, kyselylomake lähetettiin sähköpostitse perusterveydenhuollon sekä aikuissosiaalihuollon henkilöstölle, jotka työskentelevät työikäisten parissa

 

4 MENNEET PROJEKTIT JA OPINNÄYTETYÖT

4.1. PROJEKTI-YHTEISTYÖ

Marraskuun 2022 aikana Savonia AMK:n, Tulevaisuuden sote- keskus –hankkeen ja järjestöjen yhteistyössä Sosionomi (AMK) opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat asiakasosallisuuden vahvistamisen keinoja Pohjois-Savon alueella erilaisissa kohtaamispaikoissa. Yhteistyö toteutui osana opiskelijoiden Palveluohjauksen asiantuntijuus ja moniammatillinen asiakastyö- opintojaksoa. Opiskelijat informoivat sote-palveluista sekä asiakasraatien, kyselyiden ja haastatteluiden kautta tiedustelivat asukkaiden ajatuksia niihin liittyen. 

 

 

5 LISÄTIEDOT

-Jätä palautetta yhteistyöalustan kehittämiseksi https://q.surveypal.com/Innokyla-yhteistyon-alustana

- Tätä sivua voivat muokata kaikki henkilöt, jotka ovat ylläpitäjiä kokonaisuudessa. 

- Oikeudet kokonaisuuteen on annettu Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen projektipäälliköille ja Savonia-ammattikorkeakoulun koulutuspäälliköille ja opinnäytetyökoordinaattoreille, jotka päivittävät sivua.

Viestintä:
- Sivun linkkiosoitetta voi jakaa erilaisilla muilla sivustoilla ja jakaa somessa.

 

Liitteet