2023: Kotihoito 24/7; Yökotihoidon käynnistämisen toimintamalli ja palvelutarjotin

Toimintamalliin on kuvattu säännöllisen yökotihoidon käynnistäminen. Toimintamalli alkaa tunnistamisesta, minkä jälkeen arvioidaan sekä tarvittaessa käynnistetään yökotihoito. Viimeisenä vaiheena on yökotihoidon toteuttaminen ja seuranta.

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuoltolain muuttuessa 1.1.23, tuli hyvinvointialueille velvollisuus järjestää asiakkaalle kotihoidon palvelua myös yöaikaan, jos asiakkaan tarve sitä vaatii. Osassa Pirkanmaan kunnissa yökotihoitoa on ollut jo aiemmin saatavilla, mutta ei vielä kaikkialla. Moni ikääntynyt haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja ympärivuorokautisesti saatava kotihoito edesauttaa asiakkaan omaa tahtoa ja tukee itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kehittäminen aloitettiin selvittämällä Pirkanmaan kuntien sen hetkistä tilannetta yökotihoidon järjestämisen suhteen. Syksyllä 2022 yökotihoitoa järjestettiin kahdeksassa eri kunnassa/yhteistoiminta-alueella ja järjestämistavoissa oli eroja. Yhteensä n. 3 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista sai tuolloin säännöllistä yökotihoitoa, kun mukaan laskettiin niiden kuntien asiakasmäärä suhteessa yökotihoitoa saavien määrään, joissa palvelua oli tarjolla. Hajontaa yökotihoitoa saavien asiakkaiden määrään suhteessa koko kotihoidon asiakasmäärään oli kunnissa 1 - 14 % välillä. THL arvioi jopa 9 % kotihoidon asiakkaista tarvitsevan yöhoitoa. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kehittämistä lähdettiin tekemään, jotta pirkanmaalaisilla asukkailla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus ympärivuorokautiseen kotihoitoon asuinpaikasta riippumatta. Ammattilaisten näkökulmasta tarvittiin yhdenmukainen toimintamalli, jotta tiedetään, miten yökotihoidon käynnistäminen etenee ja mitä vaihtoehtoja on tarjolla.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

PirKOTI -hankkeen kotihoito 24/7 monialaisessa työryhmässä pohdittiin -22 syyskauden aikana, miten yökotihoitoa voitaisiin Pirkanmaalla yhdenmukaisesti toteuttaa. Työryhmän jäsenet ovat olleet kotihoidon ja asiakasohjauksen henkilöstöä ja johtoa. Työskentely toteutettiin verkossa hyödyntämällä Teamsia ja työskentelyn alustana käytettiin Padletia. Lisäksi kuntalaisille teetettiin laaja-ajalainen verkkoaivoriihi, minkä tuloksia on hyödynnetty osana kehittämistä. Keväällä -23 toimintamallia esitettiin johdolle ja päivitettiin hieman vastaamaan paremmin nykyhetkeä. 

Tavoiteltu muutos

Luoda yökotihoidon käynnistämisen toimintamalli ja palvelutarjotin Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on ikääntyneet kotihoidon asiakkaat, jotka eivät enää pysty asumaan omassa kodissa ilman yöaikaan saatavaa kotihoitoa. Asiakasymmärrystä on kertynyt työryhmän jäsenille useiden vuosien aikana hankitun työkokemuksen avulla. Lisäksi pirkanmaalaiset pääsivät osallistumaan syksyn -22 aikana verkkoaivoriiheen, jossa osallistettiin pohtimaan millaista tulevaisuuden kotihoito 24/7 tulisi olla. 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Yökotihoidon käynnistämisen toimintamalli kuvattiin, jotta Pirkanmaan kaikilla alueilla työntekijät tietävät, mitä vaiheita yökotihoidon käynnistämiseen liittyy. Palvelutarjottimeen valikoitui keinoja toteuttaa yökotihoitoa sen mukaisesti, miten yökotihoitoa jo osalla alueista on käytössä. 

Ratkaisun testaaminen

Hanke suunnitteli ja kuvasi yökotihoidon käynnistämisen toimintamallin sekä palveluarjottimen ja tuotanto jatkaa suunnitelmien viemisestä käytännön toteutukseen, mm. resurssilaskennalla. 

Ratkaisun perusidea **

Yhdenmukaisen säännöllisen yöhoidon käynnistämisen toimintamallin avulla pirkanmaalaiset saavat tulevaisuudessa palvelua yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä he asuvat. Toimintamallin kuvaus toimii pohjana operatiiviselle yökotihoidon kehittämiselle. Toimintamallin kuvaus tukee myös työntekijöiden osaamista. Yöhoito mahdollistaa ikääntyneen kotona asumisen tukemisen entistä pidempään.  

Yökotihoidolla tarkoitetaan klo 22 - 07 välisenä aikana toteutettavaa kotihoitoa, jonka taustalla on asiakkaan tarve. Ensisijaisesti arvioidaan, voidaanko tarpeeseen vastata muilla keinoilla (esim. oikeanlainen vaippa, hoitopatja tai teknologiset ratkaisut).​ Säännöllisen yökotihoidon käynnistämisen toimintamalliin liittyy neljä vaihetta:

1) Tunnistetaan asiakkaan tarve yöaikaiselle kotihoidolle

2) Arvioidaan, miten asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata (tarvittaessa uusi RAI-kokonaisarviointi)

3) Käynnistetään yöaikainen kotihoito

4) Toteutetaan palvelua palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan; jatkuva arviointi (vaikuttavuus, oikea-aikaisuus ja asiakkaan tarve)

Yöaikaisen kotihoidon järjestämistä varten on luotu palvelutarjotin, jossa palvelua voidaan tuottaa joko teknologian avulla ja/tai fyysisinä hoitajien kotikäynteinä. Yökotihoidon järjestämisessä hyödynnetään alueellista yhteistyötä. Fyysisten käyntien toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, kuten

- osana kotihoidon omaa toimintaa

- yhteisöllisessä asumisessa

- palvelun toteuttaminen ostopalveluna/palvelusetelillä

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelulinjalla jatketaan suunnittelua yökotihoidon käytäntöön viemiseksi eli arvioidaan hoitajaresurssien tarve sekä tarkempi asiakasmäärä. Hankkeessa arvioitu alustavaa asiakasmäärää THL:n arvioinnin pohjalta, sekä nykytilan 2022 asiakasmäärän laskemisella. Työntekijöiden työaika vaatii myös osittain muutosta nykyisestä 2-vuorotyöstä 3-vuorotyöhön tai ns. vakiyökköjen palkkaamista.

Pirkanmaa on suuri hyvinvointialue ja vain yhtä tapaa järjestää yöaikaista kotihoitoa ei ole. Järjestämisen tavoissa on huomioitava alueiden erilaisuus esim. väestötiheyden (asiakasmäärät, välimatkat) suhteen, jolloin hyvinvointialueella on oltava erilaisia vaihtoehtoja palvelun järjestämiseen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen käytäntöön vaatii resurssien uudelleenorganisointia ja kattavaa palveluntarpeen arviointia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pirkanmaalla on mahdollista saada yöaikaista kotihoitoa asuinpaikasta riippumatta.