Lähitorilta saa neuvontaa ja ohjausta kotona asumisen tueksi eri elämäntilanteissa. Toiminnan tavoitteena on edistää itsenäistä ja mielekästä elämää tarjoten tietoa ja osallisuutta arjen tueksi. Tarvittaessa ohjaus laajaan palvelutarpeen arviointiin.

Toimintaympäristö **

Matalan kynnyksen palvelut yhdessä hyvinvoinnin – ja terveyden edistämisen kanssa ovat merkityksellisiä ennalta ehkäisevien palveluiden toiminnan kannalta. Palveluiden tuottamisen näkökulmasta on huomioitava suurten ikäluokkien ikääntyminen sekä kasvava palvelutarve yhdistettynä nyt jo merkittäviin rekrytointihaasteisiin ja työntekijäpulaan sosiaali- ja terveysalalla. Keinona edellä esitettyihin haasteisiin on vahvistaa asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Hyvinvointialueen tehtävänä on tarjota lakisääteisesti sosiaalihuoltolain 6§ mukaisesti neuvontaa -ja ohjausta. Hyvinvointialueiden perustaminen ja toimintojen eriytyminen kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisestä haastaa muutosvaiheessa vielä toimijoiden vastuita sekä työn ja yhteistyön toteuttamisen tapoja.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaalla lähitoritoimintaa on kehitetty jo Ikäneuvo-hankkeessa vuosina 2017–2019 ja käynnistetty maakunnallinen verkostoyhteistyö ja toimintamallin raamitus kuntiin. Jokainen kunta on toteuttanut toimintaa oman harkintansa ja resurssiensa mukaisesti. Lähitorien toimintaan haasteensa toi koronapandemia sekä siitä seuranneet toiminnan sulut ja toimipisteiden alasajot. Toimintoja uudelleen käynnistettiin PirSOTE-hankkeen kehittämisen myötä syksyllä 2022, jolloin määriteltiin yhteisesti Lähitorin minimimallin sisältö. Lähitorin minimimallin tavoitteena oli vahvistaa ennalta ehkäisevän palvelun neuvonnan ja ohjauksen saatavuutta yhdenmukaisesti kaikkiin kuntiin Pirkanmaalla. Lähtökohtana oli tarjota vähintään kerran viikossa neuvontaa- ja ohjausta asukkaille sekä edistää osallisuutta yhteistyössä etenkin järjestöjen kanssa.

Hyvinvointialueen aloitettua Pirkanmaalla Lähitorit siirtyivät Ikäihmisten ja vammaisten yhteiset palvelut – toimialueeseen osana ennalta ehkäiseviä palveluita, samoin hankekehittäminen siirtyi PirKOTI-hankkeeseen. Toiminnan kehittämisessä on tunnistettu osaamisen vahvistamisen tarpeet sekä vaikuttavien toimintamallien edistäminen. Pirkanmaalla matalan kynnyksen palveluita kehitetään yhdessä muiden palvelulinjojen kanssa osana RRP-hanketta ja strategian toimeenpanoa.

Tavoiteltu muutos

Pirkanmaan hyvinvointialueella ammattilaisten antamaa neuvontaa– ja ohjausta on saatavilla puhelimitse ja sähköisesti chat-palvelun kautta (Kotitori), kasvokkain (lähitorit) sekä kohderyhmälle koostettua tietoa nettisivuilla (Digilähitori/Kotitori). Lähitoritoiminnalla tavoitellaan vaikuttavaa neuvonnan- ja ohjauksen toimintamallia, jolla halutaan tavoittaa kuntalaiset jo varhaisemmassa vaiheessa, kun palveluiden tai tiedon tarve on vielä vähäistä. 

 

Lähitorin ja Kotitorin roolia ensisijaisena yhteydenoton paikkana tulee vahvistaa strategian mukaisesti.  Ennalta ehkäisevän työn painopisteen siirtyminen varhaisempaan vaiheeseen on keskeistä palveluverkon kestävyyden kannalta. Näin voimme vähentää asiakkaiden ohjautumista suoraan palvelutarpeen arvioon viranomaisille ja kohdentaa henkilöstöresurssia tarkoituksen mukaisesti. Painopisteen siirtyessä varhaisempaan tukeen voimme ohjata kuntalaisia pienissä tuen tarpeissa yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin sekä toimintakykyä ja mielekästä arkea tukeviin toimintoihin jo ennakoiden. Tarvittaessa asiakas ohjataan aina oikea-aikaisesti hyvinvointialueen ammattilaiselle palvelu- tai hoidontarpeen arviointiin ja näin varmistetaan oikea-aikainen asiakkaan ohjautuminen palvelupolulla.

 

Lähitorit edistävät osallisuutta toiminnassaan ottaen kävijät mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lähitoreilla voi viettää aikaa, tavata muita, osallistua ryhmätoimintaan ja tapahtumiin. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointia –ja terveyttä yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa ja luoda asiakaslähtöisiä, vaikuttavia toimintatapoja. Lähitorit ovat toiminnaltaan erilaisia ja rakentuvat omanlaisiksi kokonaisuuksiksi ympäristön ja verkoston toimijoiden mukaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lähitorien pääasiallinen kohderyhmä ovat ikääntyneet ja vammaiset henkilöt. Lähitorien toimintaan voivat halutessaan osallistua kaikenikäiset. 

Ratkaisun perusidea **

Lähitorin perustehtävä hyvinvointialueella on tuottaa matalan kynnyksen palveluna lakisääteistä neuvontaa -ja ohjausta alueen asukkaille, erityisesti ikääntyneille ja vammaisille henkilöille sekä heidän läheisilleen. Neuvonnan- ja ohjauksen palvelu on ensimmäinen yhteydenottokanava ikääntyneen/vammaisen henkilön palvelupolulla, jota vahvistetaan viestinnän ja uusien toimintamallien keinoin. Tällä toimintamallilla halutaan varmistaa asiakkaan oikea-aikainen ohjautuminen sote-palveluihin sekä vahvistaa ennalta ehkäisevien palveluiden saatavuutta Pirkanmaalla yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Lähitorilla tullaan toteuttamaan yhtenäistä alkukartoitusta omaehtoisiin palveluihin ja hyvinvointialueen palveluihin ohjaamiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin jalkautus ja jatkokehittäminen jatkuu osana palvelulinjan päivittäistä työtä sekä yhteistyössä HOPPU-hankkeen(RRP) kanssa.