Eksoten vammaispalveluissa toteutettava ryhmämuotoinen alihankintamalli, jonka kautta asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus palkkasuhteiseen työhön työvalmentajan tuella. Eksote myy ryhmän tuottaman palvelun ja maksaa ryhmän jäsenille palkan. Työn tuki sosiaalipalveluna.

Toimintaympäristö **

Vammaisten henkilöiden työllistämisen kehittämiseen vaikuttavat muun muassa

 • työnantajien asenteet ja käsitys vammaisten henkilöiden työkyvystä
 • lainsäädännölliset uudistamis- ja kehittämistarpeet (vammaispalvelulaki), työnlainsäädäntö
 • erilaisten etuuksien yhteensovittaminen.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Alihankintamallin pilotointi pohjautuu Jaana Paanetojan selvitykseen: vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistaminen. Tavoitteena on uudistaa palveluja ja toimintaa., jolla tuetaan sosiaalihuollon tukitoimien tarpeessa olevia, vammaisia, pitkäaikaissairaita ja osatyökykyisiä kohti työelämää. Edistetään heidän työ- ja toimintakykyään, sekä vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan (Paanetoja 2019.)

Imatran työvalmennuskeskuksessa on toiminut ryhmämuotoinen toimintamalli, jota tähän asti toteutettu työtoimintana (niin kutsuttu Rempparyhmä.) Ryhmä on tehnyt ohjaajan tukemana Imatran satamassa sataman siistimis- ja kunnossapitotöitä sekä risusavottaa. Ryhmässä on toiminut viisi vammaispalveluiden työtoiminnan asiakasta. Eksote on laskuttanut toiminnasta kulujen kattamiseksi satamayrittäjää ja asiakkaat ovat saaneet työtoimintaan osallistumisesta työosuusrahaa.

Pilotin tavoitteena on muuttaa tämä satamassa, sosiaalisena palveluna tehty toiminta, asiakkaille palkkatyöksi. Työvalmennuskeskuksen toimintakulttuuria kehitetään  osallisuutta tukevaksi ja vahvistetaan työntekijöiden valmentavaa työotetta ja luodaan työvalmentajan työnkuva.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (2016) mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa ja oikeus ansaita elantonsa valitsemallaan työllä. Kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden työtoiminnan uudistaminen on  yksi niistä toimenpiteistä, joilla on katsottu voitavan edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä ja työn saamista. (Paanetoja 2019.)

Yhteiskunnan näkökulmasta tämä on tasa-arvo-, ihmisoikeus-, ja yhdenvertaisuuskysymys.

Palvelurakenteita ja organisaation toimintakulttuuria on kehitettävä vastaamaan tämän hetken muutostarpeita.

 

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen
 • Eksotessa kehittäjäjoukkona vammaispalvelut, työllistämistä tukeva toiminta, työvalmennuskeskus, ohjaajat, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat, hanketyöntekijät, asiakkaat,  HR, taloustiimi, tekninen toimi, lakimies, yksiköiden esimiehet, palvelupäällikkö
 • Alihankintamallipilottiin lähteneet yritykset
 • Hankeyhteistyö muiden pilotoijien kanssa
 • TE-toimisto
 • kolmas sektori
 • Imatran kaupunki, mahdollisena yhteistyökumppanina.

Eksoten uusi strategia yhteiskehittämisen välineenä: Yksinkertaisuus, ihminen, rohkeus! Kaikkien toimijoiden yhteinen tavoitteen kirkastaminen tärkeää.

 

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Vammaisten henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksien parantaminen.

Muutoksen mittaaminen

Muutoksen mittareita ovat:

 • Kykyviisari
 • Miten monella henkilöllö vammaispalveluiden työllistämistä tukevan toiminnan päätös?
 • Kuinka monta henkilöä on palkkasuhteisessa työssä?
 • IPS (laatukriteerit)
 • Palvelun saavutettavuus, asiakasohjautuvuus ,asiakaskeskeisyys
Toteutussuunnitelma

Selvitystyötä tehty mm. seuraavien tahojen kanssa: HR , Eksoten lakimies, Kuluttaja- ja kilpailuvirasto, Eksoten taloustiimi, Yhteistyöyrittäjä/kumppani, Eksoten johto.

Työvalmennuskeskuksen toimintakulttuurin uudistaminen avainasemassa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Kohderyhmänä vammaispalveluiden työvalmennuskeskuksen asiakkaat.
 • Asiakkaat ovat valikoituneet pilotointiin toisen hanketyöntekijän aiemman työkokemuksen tuoman asiakastuntemuksen myötä. Apuna yksikön muut ohjaajat, esimiehet ja palveluohjaajat.
 • Asiakasprofiili: Haastattelut sekä palvelun toteuttamissuunnitelma tavoitteineen tehty työhönvalmennuksessa.
 • Asiakkaita osallistettu haastattelujen jälkeen selvittämään todistuksia, dokumentteja yms.
 • Palvelupolkukuvaus
Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Toimintamalli on uusi. Hankeyhteistyötä tehty muun muassa Helsingin Työkykyisempi Stadi -hankkeen, Päijät- Hämeen ja Pirkanmaan pilottien kanssa. Väylä ry:tä konsultoitu.

Ideointi

Alihankintamallin kokeilua visioitu tarjottavaksi seuraaville tilaaja- tai yhteistyötahoille

 • yksityinen yritys 
 • oman organisaation sisällä; myydään palveluja oman organisaation sisällä, esimerkiksi muuttohommat, kiinteistöjen siivous, huonekalujen siirto ja niin edelleen
 • kolmas sektori, yhteistyö järjestöjen ja säätiöiden kanssa
 • yksityinen henkilö, esimerkiksi puutarhatöitä; ruohonleikkuu, haravointi, puutarhakalusteiden tuunaus, kunnostus yms.
 • yhteistyö kaupunkien kanssa; jo olemassa olevien avotyöpaikkojen muuttaminen työsuhteiseksi.
 • Yhteistyö tukipalveluiden tuottajien kanssa
Idean valinta

Hyödynnämme jo olemassa olevia rakenteita. Työhönvalmennuksen palvelua on järjestetty vammaispalveluiden tuetun työllistymisen palveluissa jo useamman vuoden ajan. Eksotessa on jo myös aikaisemmin työllistetty osatyökykyisiä palkkatuella yksiköihin. 

Työvalmennuskeskus Imatran pajoilla on jo olemassa olevat valmiudet toteuttaa ryhmämuotoista tuetun työn mallia ja tuottaa sen avulla siistimis- kunnostus ja remonttityöpalveluita. Pilottia lähdetään edistämään yhteistyöhaluisen yrityksen kanssa, jolla on tarjolla valmis toimintaympäristö ja tarve ryhmän palveluille. 

 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Eksoten vammaispalveluissa, toteutettava, ryhmämuotoinen alihankintamalli. Toimintapaikkana Imatran työvalmennuskeskus. Myydään pilotin lopputulos/ työ palvelun tilaajalle. Työntekijät saavat työstä, palkan. Eksote etsii työpaikat ,maksaa palkan ja koordinoi toimintaa.

Liitteet
Tuetun työllistymisen menetelmät: Alihankintamalli-pilotti Eksoten vammaispalveluissa
Idean testaus asiakkaalla

Asiakkaiden haastattelu, valinta pilottiin. Protypointi tapahtui Työvalmennuskeskuksessa, asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistyönä.

Pilotti käynnistyi ensimmäisellä kokeilujaksolla 21.6.2021, jolloin Rempparyhmä aloitti palkallisen työn.

Ratkaisun testaaminen

Hanke käynnistyi 01/2021

Katso liitteenä oleva esiselvitys

Kokeilun tavoitteet

Kokeilun on tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli Eksoten vammaispalveluiden tuetun työllistämisen palveluihin.

Kokeilussa opittua
 • Etuisuuksien yhteensovittaminen haasteellista, järjestelmän tulisi kannustaa työntekoon
 • Tarvitaan monenlaisia työllistymisen malleja
 • Henkilöstön roolit ovat selkiytyneet pilotointien aikana
 • Laatukriteerit toimivat hyvin työn arviointina ja ohjaavat toimintaa. Joidenkin kriteerien kohdalla niitä on kuitenkin syytä soveltaa, koska ne eivät sovellu sellaisenaan vammaisten henkilöiden työllistämisen toimintaympäristöön.
 • Palkkatukijärjestelmä ei tue keikkatyön tekemistä eikä palkkatukea voi myöntää yhtaikaa useammalle työnantajalle.
 • Tulevissa rekrytoinneissa täyttyy ottaa huomioon tarvittava osaaminen, jota työvalmentajan työnkuva edellyttää
 • Työantajayhteistyötä koordinoitava hyvinvointialueella

 

 

Ratkaisun perusidea **

Pilotoimme Alihankintamallia yhtenä keinona parantaa vammaisten henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia.

 • Toimintamalli tarjoaa vammaispalveluiden työllistymisen tuen palvelun asiakkaalle mahdollisuuden työsuhteessa tapahtuvaan tuettuun ryhmämuotoiseen työhön. ​
 • Eksote toimii palvelun tuottajana, maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan ryhmän työntekijöille ja koordinoi toimintaa.​
 • Tuetun työllistymisen palvelun asiakkaan tukena toimii sosiaalipalveluna järjestettävä työhönvalmennus sekä käytännön työssä työvalmentaja.​ Tukea antaa myös ryhmässä työskentelevä vertaisohjaaja.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus palata työtoimintaan tai saada työtoimintaa palkkatyön rinnalle.
 • Alihankintamallissa tuotetaan puhtaana - ja kunnossapidon palveluita sekä tehdään pienimuotoisia remonttitöitä. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Informaation vieminen työyksikköön, ja koko organisaatioon; Mitä tehdään, miksi ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle, työntekijälle, organisaatiolle = kaikkien näiden mukaan ottaminen hankkeen toteuttamiseen ja suunnitteluun.
 • Työvalmentajaresurssien lisääminen ja työnkuvan kehittäminen.
 • Budjetointi yksikkötasolla huomioitava varaukset asiakkaiden palkkoihin.
 • Työnantajayhteistyön koordinointi

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Olemme kuvanneet alueellamme toteutettua Alihankintamalli-pilottia siinä kehitysvaiheessa, jossa se on lokakuussa 2022.

Tutustu myös Kehittämisen polulta löytyviin liitteisiin

 • 17.6.2021 esiselvitys
 • Nykytilan kuvaus 2020.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Eksoten mallissa Eksote on palkannut alihankintamalliin osallistuneet osatyökykyiset ja laskuttanut työn tilaajia. Tämä on koettu hyväksi käytännöksi ja toimintamalliksi jatkossakin
 • Määrälliseen työllistämistavoitteeseen päästiin hyvin. Pilotoinnin tavoitteena oli muuttaa työtoimintana tehtäviä alihankintatöitä palkkatöiksi, tässä onnistuttiin Imatran työvalmennuskeskuksen toiminnassa kiitettävästi. Työhönvalmennuksellisen työotteen juurruttaminen jatkui työvalmennuskeskuksissa ja tämä kehitystyö jatkuu yksiköissä edelleen
 • Asiakkaiden työ - ja arjenhallintataidot ovat vahvistuneet ja joidenkin asiakkaiden kohdalla työllistyminen avoimille työmarkkinoille nähdään realistisena jatkossa
 • Tavoitteista poiketen pilotoitiin myös ryhmätyöllistämistä myös kuntayhtymän omissa avustavissa tehtävissä, mikä on nähty tuloksellisena ja hyvänä käytäntönä