Alueellisen kehittämisen tuki terapia- ja interventiokoordinaation kautta

Terapiat etulinjaan -toimintamallia toteutetaan yhteistyössä. Kaikilla hyvinvointialueilla työskentelee terapia- ja interventiokoordinaattoreita, joiden tehtävä on auttaa toimintamallin palveluiden käyttöönotossa ja yhteensovittaa niitä alueellisiin hyviin käytäntöihin.

Toimintaympäristö **

Terapia- ja interventiokoordinaattorit toimivat hyvinvointialueilla ja tekevät tiivistä yhteistyötä Terapiat etulinjaan -toimintamallin, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja linjaorganisaation kanssa. Lisäksi he osallistuvat YTA-kohtaisiin ja kansallisiin yhteiskehittämisverkostoihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Terapia- ja interventiokoordinaattorit auttavat hyvinvointialueiden ammattilaisia ja esihenkilöitä uusien menetelmien käyttöönotossa ja prosessien sovittamisessa alueellisiin palvelupolkuihin. Lisäksi terapiakoordinaattorit menetelmäohjaavat kognitiivisen lyhytterapeuttikoulutuksen opiskelijoita. Interventiokoordinaattorit fasilitoivat menetelmien ylläpitorakenteita vetämällä erinäisiä vertaismentorointiryhmiä.

Interventiokoordinaattorien kohderyhmä on usein hajanaisempi kuin terapiakoordinaattorien, sillä lasten ja nuorten mielenterveystyötä tehdään useassa eri perustason yksikössä.

Ratkaisun perusidea **

Terapiat etulinjaan -toimintamallia toteutetaan käytännössä Helsingissä sijaitsevan keskitetyn kehittämisen toimiston sekä alueiden yhteistyönä. Terapiat etulinjaan -toimintamallissa työskentelee terapia- ja interventiokoordinaattoreita, joiden tehtävä on auttaa toimintamallin palveluiden käyttöönotossa hyvinvointialueilla. Jokaisella yliopistosairaalan yhteistoiminta-alueella on myös oma koordinaatiohankkeen päällikkö. Terapiakoordinaattorit työskentelevät aikuisten palveluissa ja interventiokoordinaattorit lasten ja nuorten palveluissa. Joillakin alueilla molempia tehtäviä hoitaa sama henkilö.

Terapia- ja interventiokoordinaattorien tehtävä on etsiä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa toimivimmat ratkaisut uusien menetelmien käyttöönottoon ja niiden juurruttamiseen alueen palveluvalikoimaan. Heidän tärkein tehtävänsä on tukea ammattilaisia uusien menetelmien ja työkalujen käytössä sekä auttaa alueita pilottien järjestämisessä ja tulosten seurannassa.

Myös yhteistyö esihenkilöiden kanssa on keskeistä, koska ammattilaiset tarvitsevat heiltä tukea uusien menetelmien opiskeluissa ja käyttöönotoissa.

Terapiakoordinaattorit verkostoituvat keskenään sekä Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskitettyjen kehittäjien kanssa, mikä mahdollistaa alueiden välisen oppimisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteistyö toimijoiden välillä perustuu vastavuoroiseen tiedon kulkuun, tarpeiden tunnistamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimiakseen terapia- ja interventiokoordinaatio tarvitsee tiivistä yhteistyötä alueen lähi- ja keskijohdon kanssa. Lisäksi terapia- ja interventiokoordinaattorien on tärkeä ymmärtää alueen erityistarpeet sekä auttaa alueita räätälöimään toimintamalli vastaamaan niitä tarpeita.

Jotta yhteistyö ja erityistarpeiden kohtaaminen onnistuisi, tarvitaan selkeää ja konkreettista viestintää sekä yhteisen vision systemaattista rakentamista. Työskentelylle on asetettava konkreettiset tavoitteet yhteisymmärryksessä alueen toimijoiden kanssa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tällä hetkellä hyvinvointialueilla on yli 50 terapia- ja interventiokoordinaattoria tukemassa uusien palveluiden käyttöönotossa.

Terapia- ja interventiokoordinaattorit ovat linkki hyvinvointialueen ja toimintamallin välillä. He ovat keskeisessä asemassa implementoinnin onnistumisessa etsien parhaita ratkaisuja menetelmien ja työkalujen alueelliseen soveltamiseen. Lisäksi he verkostoituvat keskenään. Tiiviin yhteydenpidon ansiosta kertynyttä tietoa ja oppeja on voitu jakaa kansallisesti.