Älykäs lääkeannostelija itsenäisen kotona asumisen tukena

Älykäs lääkeannostelija antaa kotona asuvalle iäkkäälle oikean lääkeannoksen oikeaan aikaan. Yksityinen palveluntuottaja tai asiakkaan omainen huolehtii asiakkaan lääkehoidosta. Iäkkään ei tarvitse siirtyä kotihoidon asiakkaaksi lääkehoidon takia.    

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyminen tuo lisääntynyttä tuen tarvetta erilaisille kotona asumista tukeville ratkaisuille. Julkisten palveluiden resurssit ovat rajalliset ja vaihtoehtoisia palvelumuotoja pitää tuoda tarjolle.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Älykäs lääkeannostelija on ollut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä käytössä vuodesta 2019. Laitteita on Eksoten kotihoidossa käytössä noin 340 kappaletta. Laitteet on koettu varma toimisiksi. On herännyt luontainen tarve lääkeannostelijan käytölle ilman kotihoidon palveluita. Älykkään lääkeannostelijan ympärille vaaditaan palvelukokonaisuus, laitteen mahdollisesti lähettämien hälytysten vastaanoton ja hälytysten reagoinnin vuoksi. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Julkisen kotihoidon resurssien rajallisuus on nostanut palveluihin pääsyn kriteeristön tiukaksi. Asiakkaat, jotka eivät täytä kaikkia kriteereitä jäisi ilman kotona asumisen tukea. Kevyellä tuella voidaan tukea onnistunutta, itsenäistä eloa iän tuomien haasteiden kanssa. Tällä toimintamallilla pystytään tarjoamaan vaihtoehto kotihoidon palveluiden alkamisen myöhentämiselle.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjinä meillä on aktiivisesti ollut mukana: 

Lääkeannostelijan valmistaja Axitare. 

Yksityisenä palvelun tuottajana on mukana ollut : Alina Hoivatiimiä Lappeenrannasta ja Imatralta.

Yhteistyö on ollut luonnollisesti aktiivista ja toimivaa, koska kaikilla on yhteinen päämäärä.

Tavoiteltu muutos

Tavoiteltava muutoksena on palvelukokonaisuus, jolloin asiakkaan lääketurvallisuutta pystytään lisäämään, kun tuen tarve on lääkkeiden oton valvonnassa.

Aiemmin ei ole pystytty tarjoamaan älykästä lääkeannostelijaa suoraan yksityiselle asiakkaalle, ilman julkisen kotihoidon aloittamista.

Toteutussuunnitelma

-Asiakashankinta; yhteistyössä Isoapu neuvontapisteen kanssa. Asiakkaan tarve määritetään palvelutarpeen yhteydessä.

- Laitteen ja taustajärjestelmän käytön koulutus. 

-Laitteiden asennus tapahtui Axitaren asentajan toimesta ja asiakkaiden ohjauksesta on huolehdittu toimintamallin kehittäjän toimesta. Laitteen kustannukset ovat kokeilun aikana ohjautuneet hankkeelle.

-Käytön tukeminen ja ohjaaminen tapahtui toimintamallin kehittäjän sekä Axitaren oman asiakastuen avulla.

-Jatkosuunnitelman laatiminen tehdään monialaisessa yhteistyössä niin yrittäjien kuin sote-organisaation kanssa

-Käyttökokemusten kysely toteutetaan siinä vaiheessa, kun laitetta poistetaan asiakkaalta kokeilun loputtua.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä näemme seniorikansalaiset, jotka tarvitsevat tukea lääkehoidon toteutuksessa. Tarve on tunnistettu vuosien varrella, kun älykkään lääkeannostelijan palvelukokonaisuutta ei ole pystytty tarjoamaan yksittäisille asiakkaille, joilla ei ole tarvetta tai halua julkisen kotihoidon palveluihin.

Älykästä lääkeannostelijaa on tarjottu asiakkaille kokeiluun niin, että yksityinen palvelun tuottaja täyttää ja käyttää laitetta, eli siis huolehti lääkehoidon kokonaisuuden vastaten myös hälytyksiin.

Toisaalta älykästä lääkeannostelijaa on tarjottu myös asiakkaille niin, että omainen huolehtii lääkehuollosta ja laitteen täytön ja käytön sekä hälytysten vastaanoton sekä niihin reagoinnin. Tämän avulla saadaan mahdollistettua omaisten osallistaminen läheistensä hoitotyön toteuttamiseen.

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteena on saada näkemys, onko yksityiset toimijat halukkaita toimimaan teknologisten apuvälineiden avulla, jotka vähentävät asiakaskäyntejä. Pystytäänkö tarjoamaan yksityistä kotihoitoa kustannustehokkaasti asiakkaille, jotka asuvat kaukana kaikista palveluista.

Saada selville, onko omaiset valmiita sitoutumaan näin intensiiviseen tapaan auttaa omaa läheistään.

Miten kustannukset syntyy ja jakautuu asiakkaan ja toisaalta yhteiskunnan tuen välille, esimerkkinä Kelan hoitotuki.

Kokeilussa opittua

Yksityiset toimijat ovat valmiita ottamaan teknologian hoitonsa avuksi. Yksityisillä toimijoillakin on henkilökuntaresurssihaasteita, joita pystytään helpottamaan teknologian avulla, laadukkaasta hoitotyöstä karsimatta. 

Löytyy myös omaisia, jotka ovat halukkaita osallistumaan kiinteästi läheisensä hoitoon. Omaisten panos läheisensä lääkehoidon toteuttamiseen poisti julkisen kotihoidon avun tarpeen.

Yksikään asiakas ei kokeilun aikana siirtynyt julkisen kotihoidon piiriin.

Ratkaisun perusidea **

Toteuttaa laadukas lääkehoidon toteutus älykkään lääkeannostelijan avulla. 

Myöhentää julkiseen kotihoitoon siirtymistä  yksityisen palvelun tuottajan tai omaisten toteuttaman lääkehoidon lääkeannostelijan avulla. 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Älykäs lääkeannostelija antaa asiakkaalle juuri oikean lääkeannoksen oikeaan aikaan. Jos lääkeannosta ei oteta määritetyn ajan aikana, lääkeannos menee laitteeseen sisälle ja  lähettää laite viestin lääkehoidosta vastaavalle taholle. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä vaikka puhelimitse ja kun asiakas tavoitetaan, voidaan lääkeannos tuoda uudelleen tarjolle taustajärjestelmästä etäkomennon avulla. Jos asiakasta ei tavoiteta, tehdään kotikäynti asiakkaan voinnin varmistamiseksi. Laite lähettää myös muista tilanteista hälytteitä.

Jokaisen asiakkaan tarve on määritetty palvelutarpeen avulla.

Laitteen asennuksen hoitaa laitteen toimittaja, joka kouluttaa asiakkaan ja mahdollisen omaisen laitteen asennuksen yhteydessä. Omainen joka huolehtii lääkehoidosta saa omat tunnukset taustajärjestelmään, josta näkee vain oman läheisensä tiedot. Laitteen toimittajan tukipalvelu vastaa mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin laitteen tai taustajärjestelmän käytöstä.

Yksityisen palvelutuottajan hoitajat on erikseen koulutettu laitteen ja taustajärjestelmän käyttöön. Yksityiset tuottajat näkevät vain omat asiakkaansa taustajärjestelmästä.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokeilun aloituksen yhteydessä olisi hyvä pohtia jatkorahoitusmalli valmiiksi.

Resurssit koulutukseen ja tukipalveluihin on hyvä määrittää jo alussa.

On selkeää, kun laitteiden toimittaminen asiakkaille on keskitetty.

Yhteistyö palvelutarpeenarvion kanssa on hyvä määrittää ajoissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksityisille toimijoille tehdyn kyselyntulosten mukaan, hoitajat kokevat saaneensa riittävästi koulutusta ja tietoa järjestelmästä oikea aikaisesti. Ja että yksityisen palvelutuottajan hoitajat olisivat valmiita käyttämään teknologisia apuvälineitä osana hoitotyötään.

Kukaan asiakkaista ei siirtynyt kokeilun aikana julkisen kotihoidon piiriin.

Omaiset kokivat saaneensa riittävästi koulutusta ja tukea laitteen ja taustajärjestelmän käyttöön.

Kokeilun aikana laitteesta ei ole aiheutunut kuluja asiakkaille. Omaiset kokee järjestelyn erinomaisena ratkaisuna laadukkaan lääkehoidon toteutuksena, joka ei olisi ollut muutoin mahdollista ilman julkista kotihoitoa.