Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen lapsiperheille ja -nuorille 

STM on myöntänyt valtionavustusta E-S Tulevaisuuden sotekeskus- hankkeelle, johon kuuluu pilotti: Psykososiaalisen tuen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen. 

Toimintaympäristö **

Ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toimintaympäristöt ovat moninaisia ja paremminkin puhutaan vertaistukiryhmäläisten toimintaympäristöistä. Ammattilainen tuo ryhmään asiantuntemustaan sairaus-ja/tai vammaryhmäkohtaisesta uusimmasta näyttöön perustuvasta tiedosta. Ammattilaisen toimintaympäristö on sekä sosiaali-ja terveydenhuollon ympäristöt että asiakkaan tai potilaan ympäristöt ainakin osittain. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pilotin tarkoituksena on ollut kehittää ammatillisesti ohjattua vertaistukiryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on ollut olla osa ryhmiin valikoituneiden henkilöiden psykososiaalista kuntoutusta. Viime vuosina julkisen sektorin toimintana ammatillisesti ohjattua vertaistukea on tarjonnut lähinnä Kansaneläkelaitos sopeutumisvalmennuskurssien muodossa.  Ensitietovaiheen tärkeys tunnistetaan, mutta käytännössä diagnoosin jälkeinen ohjautuminen vertaistuen tai oikeanlaisten palvelujen piiriin vaatii yksilöiltä ja perheiltä aktiivisuutta ja voimavaroja. Oikea-aikaisella tuella ja palvelulla voidaan vaikuttaa myöhemmin raskaampien ja myös kalliimpien palvelujen tarpeeseen. 

Pilotin kohderyhmänä ovat olleet Etelä-Savon alueen lapsiperheet ja nuoret, joilla on ollut erityisen tuen tarve, kuten neuropsykiatrian kirjon häiriö.  Pilottiryhmät valittiin ammattilaisilta tulleiden ehdotusten perusteella. Ehdotusten pohjalta muodostettiin kaksi ryhmää; peruskoulun päätösvaiheessa/itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten ryhmä ja pienempien lasten vanhempien ryhmä. Ryhmät ovat kokoontuneet etäyhteydellä ammattilaisten ohjaamana kerran kuukaudessa elokuusta 2022 alkaen ja viimeinen tapaaminen on toukokuussa 2023.

Pilotissa on pidetty kirkkaana mielessä se, että pilotointia on tehty tämän tietyn asiakasryhmän kohdalla, mutta kehittämistyötä ja raportointia on tarkasteltu jatkuvasti siitä näkökulmasta, että ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien sapluuna pidetään sellaisena, että sitä voitaisiin vaivattomasti monistaa eri sairaus-ja vammaryhmien ja eri-ikäisten asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kehitystyön lähtökohtana olevia tarpeita on ollut useita. Julkisella sektorilla ei tällä hetkellä ole ollut ammatillisesti ohjattua vertaistoimintaa, vaan siitä on vastannut Kansaneläkelaitos. Pilotin kohderyhmän tarpeet ovat olleet muutokset

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjäjoukon perustana oli kehittäjäkumppaneina pilottia aloittaneet Vaalijalan kuntayhtymä ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, 1.1.2023 alkaen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa. Pilottisuunnitelman mukaisesti mukaan kutsuttiin varhain paikallisia kolmannen sektorin toimijoita sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisia. Yhteiskehittämistä aloitettiin varhain myös Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa liittyen 3X10D-mittarin selkoversion kehittämiseen. Innostamista ja yhteisen työskentelyn suuntaamista ei tältä joukolta vaadittu paljoa, sillä kaikilla toimijoilla oli alusta asti erinomainen ymmärrys siitä, mitä oltiin tekemässä ja mitä kohti vaihe vaiheelta suuntaamassa.

Tavoiteltu muutos

Ammatillisesti ohjattu vertaistuki palveluksi julkiselle sektorille. Kustannustehokkuutta oikea-aikaisen palvelun tarjoamisella. Ammattilaisen, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta toteuttamiskelpoista ja aidosti mahdollista palvelua. 

Muutoksen mittaaminen

Pilotissa on mitattu asiakkaiden omaa kokemusta elämäntilanteestaan käyttämällä 3X10D-elämäntilannemittarin perheversiota sekä vielä kehitteillä olevaa selkoversiota. Olemme tehneet yhteistyötä kehitystyössä Diakoni-ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilotin kohderyhmänä ovat olleet Etelä-Savon alueen lapsiperheet ja nuoret, joilla on ollut erityisen tuen tarve, kuten neuropsykiatrian kirjon häiriö.  Pilottiryhmät valittiin ammattilaisilta tulleiden ehdotusten perusteella. Ehdotusten pohjalta muodostettiin kaksi ryhmää; peruskoulun päätösvaiheessa/itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten ryhmä ja pienempien lasten vanhempien ryhmä. Kohderyhmänä tässä pilotissa olivat siis erityisen tuen lapset ja nuoret ja heidän perheensä. Erityinen tuki täsmentyi neuropsykiatrian kirjon häiriöksi. Vertaistuki ja vertaisuuden kokemus muodostuu ryhmissä yhdistävästä asiasta tai tilanteesta. Kaikilla pilotin asiakkailla tunnistettiin tarve vertaistukiryhmämuotoiselle psykososiaaliselle kuntoutukselle.

Asiakasymmärrystä on kerrytetty henkilökohtaisella strukturoidulla alkuhaastattelulla ja esitietoja keräämisellä. Esitiedoissa korostui nimenomaan lapsen, nuoren ja /tai perheen kokemukset, tarpeet ja toiveet. Alkuhaastattelun pohjalta saatiin osallistujilta toiveita ryhmäkertojen aiheista ja sisällöistä. Kaikki osallistujat ovat tehneet sekä vertaistukiryhmien alussa ja lopussa elämäntilannemittarikysely 3X10D:n, jolla on ollut tavoitteena mitata ja arvioida osallistujien kokemusta omasta elämästään ja tarkastella, onko ryhmäkauden aikana syntynyt muutoksia. Osallistujilta on kerätty jokaisen kerran jälkeen palautetta sekä mahdollisuutena antaa sitä kasvokkain mutta myös nimettömänä erilaisia digitaalisia yhteistyöskentelyn välineitä käyttäen. Ryhmissä on myös painotettu matalaa kynnystä olla kokoontumisten välillä yhteydessä ryhmää vetäneeseen ammattilaiseen mikäli herää kysymyksiä tai tarvetta keskustella.

Ratkaisun perusidea **

Pilotissa on ollut kokeilussa ja kehitetty ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toiminnan yleiset ohjeet ja työskentelyn portaat.  Pilotissa on kokeiltu kahdessa ryhmässä rajattujen asiakasryhmien kanssa, mutta ratkaisumme perusidea on sovellettavissa eri sairaus-ja vammaryhmien parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia juurrutetaan mm. ammattilaisten aamukahvi-palavereiden avulla sekä luomalla myös Tussitaikurit- video nettiin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin tarkoituksena on tarjota asiakkaille ammatillisesti ohjattua tukea, apua ja ohjausta ja siten vähentää raskaiden palvelujen tarvetta. Toimintamallin tarkoituksena on päästä osaksi palvelupolkua. Tarkoituksena toimintamallin monistettavuus eri kohderyhmille. Tarvitaan ammattilainen havaitsemaan tarve, ohjaamaan palveluun ja palvelun toteuttaja(t).