Anti-festivaali: Jaettu tulevaisuus – ikäihmisten hyvinvointi ja toimijuus

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää maksuttomia ja monitaiteellisia taidetyöpajoja yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopion keskustassa sekä lähiöissä.

 

Toimintaympäristö **

Toimintamallissa pyritään tunnistamaan osallistumisen uusia, juuri tähän hetkeen liittyviä muotoja ja toimintatapoja, jotka usein tapahtuvat perinteisen kulttuurisektorin ja instituutioiden ulkopuolella. 

Näitä osallistumisen malleja tarjotaan kohderyhmälle, jotka harvoin osallistuvat nykytaiteeseen eli yli 60-vuotialle.

Toimintamalli on suunniteltu suhteessa erilaisiin yhteistyökumppanuuksiin ja kokonaisuuksiin: Taiteen edistämisen keskuksen ja Teatterikeskus ry:n IKO-hankekokonaisuuteen, Kuopion kaupungin ikäihmisten ja erityisryhmien kulttuuripalveluihin ja ANTI - Contemporary Art Festivalin taiteelliseen toimintaan.

Muutoksen mittaaminen

Toiminnan vaikuttavuutta seurattiin tilastoimalla jokaisen työpajan ja esityksen osallistujamäärät sekä toteuttamalla osallisuusindikaattori-kysely.

Jaettu tulevaisuus -työpajat vaativat lähtökohtaisesti sen verran itsenäistä toimintakykyä, että toiminnan vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin ja toimintakyvyn lisääntymiseen oli haastavaa mitata numeraalisesti. Toiminnan alussa ja lopussa toteutettiin THL:n kehittämä osallisuusindikaattori, joka kuvaa vastaajien osallisuuden kokemusta. Jaettu tulevaisuus -työpajojen aktiiviosallistujat kokivat itsensä jo toiminnan alussa keskimääräisesti hyvin osallisiksi yhteisöönsä ja kokivat merkityksellisyyttä elämässään. He ovat myös aktiivisia muussakin harrastustoiminnassa. Tästä syystä osallisuusindikaattori ei ole paras mittari kuvaamaan toiminnan vaikutusta osallistujiin.

Saimme säännöllisesti erittäin positiivista suullista palautetta osallistujilta – esim. kuinka työpaja oli monille viikon odotettu kohokohta - mikä kertoo laadullisesti tavoitteissa onnistumisesta.

Jaettu tulevaisuus on erityisen toimiva toimintamalli, kun halutaan tuoda yhteen nykytaide ja ikäihmiset sekä kulttuurihyvinvointi. Työpajojen osallistujien tuottamien materiaalien pohjalta tuotettu taideteos, jossa osallistujat myös esiintyvät, on taiteellisesti korkeatasoinen. Työpajojen harjoitteet ovat kuitenkin osallistujalähtöisiä ja niiden teemat (esim. tulevaisuus, ympäristö, kaupunkitila, luontokato) koskettavat kaikkia ikäryhmiä, joten osallistujat tulevat johdatetuksi nykytaiteen pariin hyvin hienovaraisesti, lähes huomaamatta. Toiminnalla on siis sekä kulttuurihyvinvointivaikutuksia että itseisarvoa taiteena, mikä sopii erittäin hyvin ANTI-festivaalin yleiseen toimintastrategiaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijaisena kohderyhmänä on yli 60-vuotiaat.

Jaettu tulevaisuus -työpajat vaativat lähtökohtaisesti itsenäistä toimintakykyä. Osittain tästä syystä kohderyhmää ei määritelty tämän tarkemmin.

Kohderyhmän rajaus perustuu kuitenkin osittain ajatukseen siitä, että osallistujaryhmällä on edessä paljon elinvuosia, joiden aikana he voivat potentiaalisesti nauttia hankkeessa visioimastaan paremmin toimivasta ja esteettömämmästä kaupunkiympäristöstä. Tämä motivoi ja tuo toimintaan lisää merkityksellisyyttä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Osallistujilta vaaditaan itsenäistä toimintakykyä, mutta esim. lievä muistisairaus tai liikuntarajoite ei ole este osallistumiselle. Kohderyhmään kuuluvien elämänvaihetta leimaa muutos: esimerkiksi useat osallistujista ovat vastikään jääneet eläkkeelle ja jotkut totuttelevat lisäksi yksin elämiseen puolison menehdyttyä. Monet ANTI-festivaalin tavoittamista osallistujista on tehnyt työuransa muussa kuin taiteessa, ja kertoivat tämän iän olevan aika kokeilla säännöllistä taideharrastusta.

Työpaja-sarjan ohjaajia on hyvä olla kaksi. ANTI-festivaalin työpajat ohjasivat vuonna 2022 kaksi kuopiolaista taiteilija-ohjaajaa Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen. Samat taiteilijat työskentelivät hankkeessa koko sen toimintakauden, kehittäen ja soveltaen toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden. Lisäksi hanketta kuratoi ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja ja sitä koordinoi festivaalin tuotantopäällikkö. Huomioiden nämä henkilöstöresurssit, yhden työpajan hinnaksi on arvioitu noin 600 euroa, mikäli työpajat tapahtuvat järjestäjälle maksuttomassa tilassa.