Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Toiminta soveltuu laajalle väestöpohjalle, sillä se sisältää sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia elementtejä.

Toimintaympäristö **

Arkeen Voimaa toiminta on kunnan palvelu. Ryhmiä pyritään toteuttamaan lähipalveluna, eli viedään palvelu sinne, missä kuntalaiset ovat. Ryhmät kokoontuvat kuntien helposti saavutettavissa tiloissa. Tulevaisuuden tavoite on, että Arkeen Voimaa on kunnan ja hyvinvointialueen välinen yhdyspintapalvelu.

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Arkeen Voimaa -ryhmän tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Tavoitteena on, että kuntalaisten koettu elämänlaatu paranee, terveydenhuollon palveluiden käyttö vähentyy ja tätä kautta saavutetaan säästöjä.

On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että Arkeen Voimaa -toimintamalli vaikuttaa positiivisesti mm. elämänlaatuun, liikunta- ja ruokailutottumuksiin sekä mielialaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Arkeen Voimaa -toimintamalli on suunnattu koko aikuisväestölle. Ryhmä soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on jokin arjen haaste. Tämä voi olla esimerkiksi yksinäisyys, uupumus, pitkäaikainen sairaus itsellä tai läheisellä. Ryhmään voi myös tulla ennaltaehkäisevästä näkökulmasta kuka tahansa, joka haluaa uusia työkaluja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi.

 

Tutkimuksissa on todettu, että taustanimittäjistä huolimatta kuntalaiset kokevat samankaltaisia oireita. Näitä ovat esimerkiksi uupumus, mielialan lasku, hankalat tunteet ja kipu. Itsehoidon työkaluista on apua näihin oireisiin.

Ratkaisun perusidea **

Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä, osana laajaa tutkimushanketta. Tällöin havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaiden kokemista oireista ovat sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

ArVo-toimintamalli tarjoaa itsehoidon työkaluja tämän oireiden kehän katkaisemiseksi. Arkeen Voimaa on ryhmätoimintaa. Ryhmät ovat määräaikaisia, ja ne kokoontuvat kerran viikossa kuuden viikon ajan. Ryhmäkoko on 10-16 osallistujaa. Ryhmää ohjaa kaksi koulutettuja ohjaajaa, ja ohjaaminen pohjautuu Stanfordin yliopiston luomaan ohjaajan manuaaliin. Toimintamallin sisällöissä ja ohjaamisessa hyödynnetään minäpystyvyyden teoriaa (self-efficacy theory). Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Ryhmässä käytetään oheislukemistona Arkeen Voimaa - pienin askelin kohti sujuvampaa arkea (2022) kirjaa. Kirjan voi myös ostaa tai lainata kirjastosta, vaikka ei osallistuisikaan ryhmään.

Toimintamalli on käytössä jokaisella maailman mantereella. Suomessa toimintaa on ollut vuodesta 2012 lähtien.

 

Liitteet
Arkeen Voimaa -toiminta vapaaehtoisten ohjaajien kuvaamana.
Kuva
Oireiden kehä. Tietyt oireet, kuten univaikeudet, fyysiset rajoitukset, kipu ja stressi, seuraavat usein toisiaan kehämäisesti.
Oireiden kehä. Tietyt oireet, kuten univaikeudet, fyysiset rajoitukset, kipu ja stressi, seuraavat usein toisiaan kehämäisesti.
Kuva
Itsehoidon työkalupakki. Arkeen Voimaa -ryhmässä pyritään murtamaan oireiden kehä itsehoidon työkalujen avulla. Näitä ovat mm. liikunta, ongelmanratkaisu, lääkitys, terveyttä edistävä syöminen ja vuorovaikutustaidot.
Itsehoidon työkalupakki. Arkeen Voimaa -ryhmässä pyritään murtamaan oireiden kehä itsehoidon työkalujen avulla.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Arkeen Voimaa -toiminnan levittämisestä vastaa valtakunnallinen tiimi. Lisäksi jokaisessa mukana olevassa kunnassa on toiminnan yhdyshenkilö, joka vastaa käytännön järjestelyistä alueella sekä osallistuu ryhmien ohjaamiseen. Toiminnan käynnistäminen uudella alueella edellyttää yhdyshenkilön rekrytointia ja perehdyttämistä sekä asiakasryhmän ja ohjaajakoulutuksen järjestämistä. Valtakunnallinen tiimi järjestää ensimmäisen ryhmän ja ohjaajakoulutuksen.

Alueella toimintaa levitetään järjestämällä säännöllisesti asiakasryhmiä ja rekrytoimalla niistä henkilöitä ohjaajakoulutuksiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Alueella tulee olla nimetty yhdyshenkilö, jolla on riittävästi työaikaa toiminnan koordinointiin. Lisäksi tarvitaan koulutettuja ryhmänohjaajia.

 

Toiminta on sovellettavissa laajasti eri kohderyhmille. Toiminta sopii kaikille yli 18-vuotiaille, ja toimintamallia voidaan soveltaa esimerkiksi työterveyshuollon, opiskelijatervyshuollon tai sosiaalisen kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Toimintamalli voidaan ottaa käyttöön hyvinvointialueilla. 

 

Arkeen Voimaa -ohjaajien koulutusprotokolla on pitkä ja tarkoin strukturoitu, minkä takia toiminta alueella voi haavoittua herkästi, mikäli ohjaajat ja työntekijät vaihtuvat. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arkeen Voimaa -toiminnan vaikuttavuutta mitataan Suomessa WHOQOL-Bref -elämänlaatumittarilla sekä asiakaskyselyllä. Tulokset ovat kannustavia, ja viestivät siitä, että toiminta on sekä pidettyä että tarpeellista. Vuonna 2021-2022 ryhmäläisistä 94% on ollut tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä palveluun. Myös elintavoissa on tapahtunut merkittäviä parannuksia, sillä 65% ryhmäläisistä kertoo syövänsä terveellisemmin ja 68% liikkuvansa enemmän heti ryhmän jälkeen.

 

Pidemmän aikavälin tuloksissa nousevat esiin parempi koettu elämänlaatu ja terveys, lisääntynyt arjen hallinta sekä vähentynyt hoidon ja lääkityksen tarve. Lisäksi ryhmäläisten unenlaatu on kohentunut ja liikuntakyky lisääntynyt. Tulokset perustuvat WHOQOL-Bref elämänlaatumittariin, joka toteutetaan itsearviointina puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.