Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Toiminta soveltuu laajalle väestöpohjalle, sillä se sisältää sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia elementtejä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arkeen Voimaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Toiminta soveltuu laajalle väestöpohjalle, sillä se sisältää sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia elementtejä.

Toteutuspaikka
Arkeen Voimaa -toimintaa toteutetaan tällä hetkellä kuudella hyvinvointialueella.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Muu rahoittaja
Liitteet ja linkit

Tekijä

Riikka Haumo

Luotu

29.04.2020

Viimeksi muokattu

14.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä, osana laajaa tutkimushanketta. Tällöin havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaiden kokemista oireista ovat sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

Toimintamalli tarjoaa itsehoidon työkaluja tämän oireiden kehän katkaisemiseksi. Arkeen Voimaa on ryhmätoimintaa. Ryhmät ovat määräaikaisia, ja ne kokoontuvat kerran viikossa kuuden viikon ajan. Ryhmäkoko on 8-14 osallistujaa. Ryhmää ohjaa kaksi koulutettuja ohjaajaa, ja ohjaaminen pohjautuu Stanfordin yliopiston luomaan ohjaajan manuaaliin. Toimintamallin sisällöissä ja ohjaamisessa hyödynnetään minäpystyvyyden teoriaa (self-efficacy theory). Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Ryhmässä käytetään oheislukemistona Arkeen Voimaa - pienin askelin kohti sujuvampaa arkea (2022) kirjaa. Kirjan voi myös ostaa tai lainata kirjastosta, vaikka ei osallistuisikaan ryhmään.

Toimintamalli on käytössä jokaisella maailman mantereella. Suomessa toimintaa on ollut vuodesta 2012 lähtien.

 

Toimintaympäristö **

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueiden järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. Kunnan ja hyvinvointialueen yhteisenä palveluna Arkeen Voimaa -toiminta on osa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluprosessia. Ryhmiä pyritään toteuttamaan lähipalveluna, eli viedään palvelu sinne, missä kuntalaiset ovat. Ryhmät kokoontuvat helposti saavutettavissa tiloissa. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Arkeen Voimaa edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Toiminta on asiakkaille maksutonta ja mahdollistaa näin osallistumisen kaikille sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Ryhmiin voivat osallistua kaikki aikuiset iästä, sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai diagnoosista riippumatta. Ryhmään voi osallistua myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Se toimii myös omaishoitajien ja järjestöjen vapaaehtoisten työssä jaksamisen tukena. 

Ryhmässä pyritään parantamaan minäpystyvyyden tunnetta ja lisäämään yksilön voimavaroja, jolloin myönteiset terveyskäyttäytymisen muutokset ovat mahdollisia. Jokainen osallistuja määrittelee ryhmässä tavoitteet omista lähtökohdistaan, omien voimavarojensa ja elämäntilanteensa mukaan. Kaikkia tuetaan etsimään omia valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tekemään myönteisiä muutoksia pienin askelin. Itsehoitotaitojen kohentuminen lisää omaa hyvinvointia ja voimaantumisen kokemusta. 

Toimintamallia voidaan soveltaa sellaisenaan eri alueille, mikäli kyseisellä alueella on resursseja (rahoitus, työvoima) toiminnan järjestämiseksi. Järjestettävien ryhmien määrä voidaan soveltaa alueen tarpeeseen sopivaksi, ja mahdollisuus järjestää Teams-ryhmiä parantaa toimintamallin sovellettavuutta haja-asutusalueilla ja alueilla, joissa välimatkat ovat pitkiä. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Arkeen Voimaa -toiminta on lisenssin alaista toimintaa. Toiminnan aloittaminen hyvinvointialueella vaatii yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Vasson) kanssa. Toimintaa Suomessa hallinnoi Vasso.

Arkeen Voimaa -toiminnan levittämisestä vastaa valtakunnallinen tiimi. Lisäksi kaikilla mukana olevilla alueilla on toiminnan yhdyshenkilöitä, jotka vastaavat käytännön järjestelyistä alueella sekä osallistuvat ryhmien ohjaamiseen. Toiminnan käynnistäminen uudella alueella edellyttää yhdyshenkilöiden rekrytointia ja perehdyttämistä sekä asiakasryhmän ja ohjaajakoulutuksen järjestämistä. Valtakunnallinen tiimi järjestää ensimmäisen ryhmän ja ohjaajakoulutuksen.

Alueella toimintaa levitetään järjestämällä säännöllisesti asiakasryhmiä ja rekrytoimalla niistä henkilöitä ohjaajakoulutuksiin. Toiminnan kustannukset muodostuvat hallinnollisesta vuosimaksusta ja hyvinvointialueen käyttökuluista. Talousarvio määräytyy hyvinvointialueen toimintasuunnitelman perusteella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arkeen Voimaa -toiminnan vaikuttavuutta mitataan Suomessa WHOQOL-Bref -elämänlaatumittarilla sekä asiakaskyselyllä. Tulokset noudattavat kansainvälisiä tuloksia toiminnan vaikuttavuudesta. Vuonna 2021-2022 ryhmäläisistä 94% on ollut tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä palveluun. Elintavoissa on tapahtunut merkittäviä parannuksia, sillä 65% ryhmäläisistä kertoo syövänsä terveellisemmin ja 68% liikkuvansa enemmän heti ryhmän jälkeen.

Pidemmän aikavälin tuloksissa nousevat esiin parempi koettu elämänlaatu ja terveys, lisääntynyt arjen hallinta sekä vähentynyt hoidon ja lääkityksen tarve. Lisäksi ryhmäläisten unenlaatu on kohentunut ja liikuntakyky lisääntynyt. Tulokset perustuvat WHOQOL-Bref elämänlaatumittariin, joka toteutetaan itsearviointina puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Alueella tulee olla nimetty yhdyshenkilö, jolla on riittävästi työaikaa toiminnan koordinointiin. Lisäksi tarvitaan koulutettuja ryhmänohjaajia.

Toiminta on sovellettavissa laajasti eri kohderyhmille. Toiminta sopii kaikille yli 18-vuotiaille, ja toimintamallia voidaan soveltaa esimerkiksi työterveyshuollon, opiskelijaterveyshuollon tai sosiaalisen kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Toimintamalli voidaan ottaa käyttöön hyvinvointialueilla. 

Arkeen Voimaa -ohjaajien koulutusprotokolla on pitkä ja tarkoin strukturoitu, minkä takia toiminta alueella voi haavoittua herkästi, mikäli ohjaajat ja työntekijät vaihtuvat. 

TerveSos -palkinto perustelut:

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Sote-uudistuksen tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, parantaa palvelujen oikea-aikaisuutta sekä hillitä terveydenhuollon kustannuksia.

Näyttöön perustuva ja vaikuttavaksi todettu Arkeen Voimaa –toimintamalli on juurtunut pysyväksi toiminnaksi ja osaksi mukana olevien hyvinvointialueiden vaikuttavaa hyte-työtä. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan WHOQOL-BREF elämänlaatumittarilla ja sen tuloksia seurataan säännöllisesti. Toiminnan ytimessä on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

Yhteistyötä tehdään hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoiden, järjestöjen, seurakunnan ja muiden paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö sisältää mm. markkinointia, palveluohjausta, ryhmätoimintaa ja ohjaajaksi kouluttautumisen mahdollisuuden. Tarkoituksena on myös lisätä yhteistyökumppaneiden palveluiden tunnettavuutta.

Arkeen Voimaa –toimintamalli on asiakasohjauksen työväline. Merkittävää on, että malli sopii sekä asiakkaalle että hänen läheisilleen. Työntekijöitä koulutetaan ryhmänohjaajiksi ja he ohjaavat ryhmiä työajallaan. Uusi tehtävä tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja antaa avaimia kohdata erilaisissa haasteellisissa tilanteissa olevia asiakkaita. 

Arkeen Voimaa –toimintamalli pystyy vastaamaan useisiin Suomen aikuisväestön hyvinvoinnin haasteisiin. Se parantaa tutkitusti ryhmäläisen elämänlaatua ja arjessa jaksamista sekä vähentää terveyspalvelujen käyttöä. Palvelujen käyttö oikea-aikaistuu ja kunnan muiden hyvinvointipalvelujen sekä järjestöjen tunnettavuus ja hyödyntäminen lisääntyvät.  

Ryhmä voi tarjota merkityksellisiä ihmissuhteita, jonka seurauksena oma tukiverkko vahvistuu. Tämä voi estää syrjäytymistä. Ryhmän jälkeen on mahdollisuus kouluttautua vapaaehtoiseksi ryhmänohjaajaksi. Merkityksellinen vapaaehtoistyö lisää myös omaa hyvinvointia.

Toimintamallia voidaan soveltaa sellaisenaan eri alueille, mikäli kyseisellä alueella on resursseja (rahoitus, työvoima) toiminnan järjestämiseksi. Järjestettävien ryhmien määrä voidaan soveltaa alueen tarpeeseen sopivaksi, ja mahdollisuus järjestää Teams-ryhmiä parantaa toimintamallin sovellettavuutta haja-asutusalueilla ja alueilla, joissa välimatkat ovat pitkiä. 

2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?

Itse toimintamallin on kehittänyt laaja-alainen terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijatyöryhmä yhdessä heterogeenisen asiakasryhmän kanssa.

Ryhmiin voivat osallistua kaikki aikuiset iästä, sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai diagnoosista riippumatta. Jokainen osallistuja määrittelee ryhmässä tavoitteet omista lähtökohdistaan, omien voimavarojensa ja elämäntilanteensa mukaan. Kaikkia tuetaan etsimään omia valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tekemään myönteisiä muutoksia pienin askelin. Itsehoitotaitojen kohentuminen lisää omaa hyvinvointia ja voimaantumisen kokemusta. 

Arkeen Voimaa -ryhmiä järjestetään sekä kohtaavina, että Teams-välitteisesti. Toimintamalli pitää sisällään myös asiakkaan kirjan, joka toimii itsenäisenä lukukappaleena niille, jotka eivät halua tai pysty osallistumaan ryhmään. Kirja on pyritty kirjoittamaan selkokielellä.

Valtakunnallisille Arkeen Voimaa nettisivuille on koottu itsehoidon työkaluja, joita voi käyttää itsenäisesti myös ryhmän ulkopuolella. Nettisivuilta ja Youtubesta löytyy myös toimintamalliin liittyvistä aiheista tehtyjä lyhyitä hyvinvointivideoita.   

Ryhmän käymisen jälkeen kuntalaisilla on mahdollisuus kouluttautua ryhmänohjaajaksi. Merkityksellinen vapaaehtoistyö lisää myös omaa hyvinvointia. Ryhmän käyneet voivat osallistua myös muunlaisiin vapaaehtoistehtäviin, kuten järjestettäviin tapahtumin ja markkinointimateriaalin tuottamiseen. He voivat myös toimia asiantuntijoina ryhmän vaikuttavuudesta omalle lähipiirilleen.

3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?

Arkeen Voimaa edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Toiminta on asiakkaille maksutonta ja mahdollistaa näin osallistumisen kaikille sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Ryhmään voi osallistua myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Se toimii myös omaishoitajien ja järjestöjen vapaaehtoisten työssä jaksamisen tukena. Ryhmiä järjestetään useissa kunnissa ja hyvinvointialueilla. Valtakunnallisiin Teams-ryhmiin voi osallistua mistä päin Suomea tahansa. Ryhmät kokoontuvat helposti saavutettavissa tiloissa. Ryhmässä kaikki ovat tasavertaisia. 

Mielekäs tekeminen ja itseohjautuvuus, onnistumisen kokemukset ja positiivinen ajattelu lisäävät osallisuuden kokemusta. Sen myötä ihmisten aktiivisuus, elämänlaatu ja itsehoitotaidot kohenevat ja mielen hyvinvointi vahvistuu. Kuulluksi ja arvostetuksi tuleminen ja yhdessä tekeminen koetaan tärkeäksi. Eriarvoisuutta voidaan vähentää ja osallisuutta lisätä kohtaamalla ihmiset arkisissa tilanteissa. Maksuton ja helposti saavutettavissa oleva Arkeen Voimaa –toiminta mahdollistaa yhdenvertaisen kohtaamisen. 

Arkeen Voimaa toimintamalli on ollut Suomessa käytössä jo 10 vuotta. Nyt soteuudistuksen myötä useat hyvinvointialueet ovat osoittaneet kiinnostusta näyttöön perustuvaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää palvelua kohtaan ja uusia alueita on tullut mukaan toimintaan. Nyt mennään eikä meinata!

 

Kansikuva
Arkeen Voimaa -logo, jossa erilaiset hahmot ovat saman pöydän ääressä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis