Asiakasraadin tarkoituksena on varmistaa asiakkaan äänen kuuluminen palveluissa ja madaltaa kynnystä osallistua palvelujen kehittämiseen. Se lisää osallistuttaa ja sitouttaa asiakkaita, luo kumppanuutta asiakkaiden ja työntekijöiden välille sekä tukee voimaantumista. 

Toimintaympäristö **

Kesäkuussa 2021 säädetyssä laissa hyvinvointialueista (611/2021) tuodaan esiin alueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuden osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi järjestämällä asukasraateja sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, mutta myös valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun, tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. Asiakasraatitoiminnan kautta mahdollistetaan yllä mainittuja toimia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasraatitoiminnan malli on luoto HeBu-Vantaa Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen yhteydessä. Kehittämisessä on tehty yhteistyötä niin asaikkaiden, työntekijöiden kuin vammaisplaveluiden johdon kanssa. Tietoa on hankittu kyselyiden, haastattelujen ja työpajatyöskentelyn kautta, hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä. Asiakasraatitoiminnan malli on geneerinen, eli sitä pystytään hyödyntämään kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Ratkaisun perusidea **

- Asiakasraati on yhteiskehittämisenmuoto, jossa asiakkaat osallistuvat käyttämiensä palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen.

- Asiakasraadin avulla pyritään laajentamaan asiakkaiden osallistumista omien palvelujen kehittämiseen.

- Asiakasraadissa mukana ovat koulutuksen saaneet kehittäjäasiakkaat ja -työntekijät sekä palveluntarjoaja. Asiakasraadin toiminnasta vastaa koordinaattori.

- Asiakasraadissa asiakkaat ja työntekijät kehittävät tasavertaisina toimijoina uusia palveluja ja jo olemassa olevia palveluja, mutta myös uusia käytänteitä ja prosesseja, jotka mahdollistavat toimivammat ja yksilölliset palvelut.

- Sivuraadit tukevat varsinaista asiakasraatia.

- Laajennetussa asiakasraadissa työntekijöitä tukevat koulutetut vertaistoimijat ja kokemusasiantuntijat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Raportissa kerrottu tarkemmin asiakasraadin perustamisesta, toiminnan aloittamisesta ja osallistujien koulutuksista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

-

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

-