Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisääminen kuntoutusprosessissa. Osallisuus mahdollistetaan asumispalveluanalyysien avulla.

Toimintaympäristö **

Perustuu Sosiaalihuoltolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista: asiakaskeskeisyyden edistäminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Asiakkaiden elämänsisällön ja hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteellisuuden tarkastelu ja kuntoutumisen edistymisen seuraaminen.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Taustalla mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannusten nousu, asiakkaan osallisuuden lisääminen ja tarve täsmentää asiakkaiden kuntoutussuunnitelmia, jotta asiakkaat ohjataan kuntoutuksen kannalta oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakas: asumispalveluanalyysien avulla mahdollistetaan asiakkaan osallisuus kuntoutusprosessissa.

Organisaatio: kuntoutusprosessin selkiytyminen ja oikean kuntoutuspalvelun tarjoaminen asiakkaalle

Yhteiskunta: asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutuminen

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Asumispalveluanalyysit prosessissa ohjaavina tahoina toimivat aikuissosiaalityöntekijät.

Yhteistyötä tehtiin Coronaria Psykiatria Oy:n kanssa, joka käytännössä toteutti asiakkaiden asumispalveluanalyysit. 

Analyysit toteutettiin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissä. 

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannusten kasvun hillitseminen, asiakkaan osallisuuden lisääminen ja tarve täsmentää asiakkaiden kuntoutussuunnitelmia, jotta asiakkaat ohjautuvat kuntoutuksen kannalta oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

Muutoksen mittaaminen

Asiakassuunnitelmat päivitetään säännöllisesti vähintään vuosittain, jolloin seurataan kuntoutumisen edistymistä.

Toteutussuunnitelma

Asiakassuunnitelmien laadinnassa/tarkistamisessa tulee huomioida entistä paremmin asiakkaan osallisuus kuntoutuksen suunnittelussa. Asiakkaan oma ääni tulee kuulua ja näkyä kirjallisessa asiakassuunnitelmassa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä eri-ikäiset mielenterveyskuntoutujat aikuissosiaalityössä. Asiakkaiden asiakassuunnitelmien tarkistaminen asumispalveluanalyysien jälkeen osoitti, että asiakkaiden osallisuudella on suuri merkitys kuntoutusprosessin etenemiseen. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Muiden kehittämien ratkaisujen tai toimintamallien käyttäminen ei suoraan sovellu asumispalveluanalyysin toteuttamiseen. 

Ideointi

Projektin edetessä pidimme säännöllisesti väliarviointitilaisuuksia analyysien toteuttajan, sosiaalipalvelujohtajan ja sosiaalityöntekijöiden kesken. Väliarvioinneissa käytiin läpi toteutettuja raportteja ja arvioitiin kuntoutumisen aste sekä arvioitiin asiakkaan mahdollisuus siirtyä kevyemmän tuen palveluihin. Projektin aikana esiin tulleet positiiviset huomiot liittyvät ajankäyttöön. Coronaria Oy:n kuntoutusohjaaja käytti paljon aikaa kokonaistilanteen arvioimiseksi, joka tarkoitti monen tunnin kestäviä haastatteluja asiakkaan sekä asumispalveluyksikön työntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden rooli analyyseissa oli lähinnä tuottaa tietoa aiemmin laadittujen palvelusuunnitelmien kautta sekä arvioida ja toteuttaa asiakkaan kuntoutuspalvelujen jatkosuunnitelmat asumispalveluanalyysien avulla.

 

Idean valinta

Projekti on ostopalveluna päättynyt, eikä yhteistyö Coronaria Oy:n kanssa jatku. Toiveena kuitenkin olisi, että asumispalveluanalyysiä voitaisiin hyödyntää mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisäämiseksi myös jatkossa. Huomioidemme perusteena asumispalveluanalyysit ovat edistäneet asiakkaan kuntoutumista sekä vahvistaneet kuntoutujan osallisuutta. 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Asumispalveluanalyysissä on kyse mielenterveyskuntoutujan oman osallisuuden nostamisesta osaksi kuntoutumista.

Idean testaus asiakkaalla

Varsinaista asiakaspalautetta ei ole kerätty, mutta suullisesti saatujen palautteiden perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että saivat oman äänensä kuuluviin, yksilöllistä aikaa ja huomiota.

Ratkaisun testaaminen

Asiakaspalveluanalyysien hyödyntämisestä jatkossa ei ole toistaiseksi tehty toteuttamissuunnitelmaa.

Kokeilun tavoitteet

Mikäli asumispalveluanalyysiä aloitetaan hyödyntämään sosiaalityössä, ovat tavoitteet jatkossakin asiakkaiden osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen osana kuntoutusprosessia.

Kokeilussa opittua

Asumispalveluanalyysin tekeminen vaatii paljon aikaa ja ajantasaista koulutusta arvioinnin toteuttamiseen. Edellytys asumispalveluanalyysin toteuttamiselle on moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Ratkaisun perusidea **

Asumispalveluanalyysi tarkoittaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden kuntoutumisen tarkastelua osallisuuden näkökulmasta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asumispalveluanalyysien toteuttamiseen on kuntoutusohjaaja käyttänyt RAI-arviointia, WHOQOL-elämänlaatumittaria, sosiaalityöntekijöiden laatimia palvelusuunnitelmia ja haastatteluja. Toimintamallin käytäntöön vieminen vaatisi aikaresursseja, koulutusta ja moniammatillista yhteistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mielestämme asumispalveluanalyysien tekeminen on sovellettavissa eri kohderyhmille, jossa tarvitaan kuntoutumisen tarpeen arvioimista sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asumispalveluanalyyseihin osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisääminen johti kuntoutustarpeiden kevenemiseen. Yllättävää on ollut asiakkailta saatu myönteinen palaute.