Elintapaohjauksen kirjaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, kehitteillä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) elintapaohjauksen kirjaamisen kehittämisen tavoitteena on elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteiden yhtenäistäminen ja kehittäminen terveydenhuollossa. 

Toimintaympäristö **

Elintapaohjauksen kehittäminen osana hyvinoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä on toiminut viitekehityksenä kirjaamisen kehittämiselle. Hyvinvointialueen järjestäytyminen ja potilasjärjestelmien yhtenäistäminen ovat antaneet edellytykset kirjaamisen kehittäjäryhmän perustamiselle. Tavoitteena on saada vaikuttavuustietoa terveydenhuollon tarjoamasta elintapaohjauksesta. Seurantatietoa tarvitaan tiedolla johtamisessa ja sillä on vaikutus myös hyte-kertoimeen.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Elintatapaohjauksen vaikuttavuuden arviointi edellyttää kirjaamisen kehittämistä. Elintapaohjaus on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinointisuunnitelmaa, jossa on mainittu elintapaohjauksen palvelutarjotin, elintapaohjauksen digitaaliset sovellukset, elintapaohjauksen vaikuttavuuden arviointi osana elintapaohjauksen kehittämistä. Pohteen digitaalisessa sote-keskuksessa on meneillään etäelintapaohjauksen kehittämispilotti.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö keräsi terveydenhuollossa järjestetyistä elintaparyhmistä tietoa vuosina 2014-2022. Kirjaamiselle oli kehitetty ohje. Raportit ryhmätoiminnasta koottiin vuosittain yhteistyössä elintapaohjaajien ja potilastietojärjestelmän pääkäyttäjien kanssa.  Tietojärjestelmien uudistuessa ryhmäkirjaamisen ohje ei enää toimi eikä tarvittavia tietoja ole enää mahdollista poimia aiemmin käytössä olleen raportointityökalun avulla.

Kirjaamisen kehittämisen lähtökohtana on käytetty THL:n kirjaamisen ohjeita ja oppaita. Potilastietojärjestelmien mahdollisuuksien mukaan kansallisia ohjeistuksia ja tiedon kirjaamisen rakenteisuutta on tehostettu työryhmässä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Terveydenhuollon elintapaohjauksen kirjaamisen kehittäjäryhmä:

Anna-Elina Jaakkola, Tietohuollon palvelut, palveluasiantuntija, ryhmän koollekutsuja, kirjaamisen asiantuntija

Sara Veteläinen, projektisuunnittelija, elintaohjauksen kehittäjä
Riikka Pitkäaho?

Marja Kalapudas?
Päivi Marja-Liisa Aho, diabeteshoitaja, elintapaohjaaja
Eeva Mäki, vastuuyksikköpäällikkö, elintapaohjaajien esihenkilö
Leea Järvi, ravitsemusterapeutti, elintapaohjaaja, elintapaohjaajien ryhmän koollekutsuja
Lea Mäkelä, osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointisuunnittelija, tiedon kokoaja ja raportoija

Kehittäjäryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksessa sovitaan kirjaamisen kehittämisen etenmisestä.
 

Tavoiteltu muutos

Kirjaamiskäytänteiden yhdenmukaistaminen ja kirjattujen tietojen raportoinnin kehittäminen. Toimenpidekoodien käyttäminen.

Muutoksen mittaaminen

Seurantatiedot ovat tulevaisuudessa saatavilla kattavsti THL:n raportoinnin kautta. Potilastietojärjestelmän raportointi toimii, niin että ajantasaisen seurantiedon saaminen onnistuu. Potilastietojärjestelmään voi kirjata elintapaohjausken rakenteisesti, joista kohdennnettujen raporttien ottaminen on helppoa. Kehitystyötä tehdään Esko-potilastietojärjestelmässä.

Toteutussuunnitelma

Kirjaamisen kehittäminen tehdään yhteistyössä moniammatillisesti Pohteen sisäisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyössä asiakkaina ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Kirjaamiskäytänteitä on esitelty elintapaohjaustyötä tekeville ammattilaisille useissa kokouksissa, joissa he ovat voineet ottaa kantaa.

Ideointi

Toimenpidekoodien käyttöönotto, mahdollista teidon saamisen THL:n raporteista. Työpajoissa on käyty läpi sitä, mitä toimenpidekoodeja elintapaohjauksessa käytetään. Ammattilaisille on suunniteltu koulutusta.

Idean valinta

Kirjaamisen ja raportoinnin kehittäminen. Kirjaamisessa erityisesti toiminpidekoodien kattava käyttö.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Kirjaamisen kehittämisideat ovat syntyneet kehittäjäryhmässä. Ammattilaisia on koulutettu. Kirjaamisen ja raportoinnein jatkokehittäminen toteutetaan Pohteen tietohallinnon kanssa. Kattavat tiedot elintapaohjauksesta ovat tulevaisuudessa saatavilla THL:n raporteista ja potilastietojärjestelmästä. Elintapaohjauksen tiedolla johtaminen mahdollistuu.

Idean testaus asiakkaalla

Kehittäjäryhmä ja elintapaohjaajat toimivat testaajina.

Ratkaisun testaaminen

Tämä on mahdollista, kun Pohteella on yhteinen potilastietojärjestelmä.

Kokeilun tavoitteet

Raportointitietoa on saatavilla ja sitä voidaan käyttää elintapaohjauksen tiedolla johtamisessa.

Kokeilussa opittua

Kehittäjaryhmä on ollut työhön sitoutunutta ja  kokoontunut säännöllisesti. Kehittämistyö on hidasta ja näkyviä tuloksia odotellaan.

Ratkaisun perusidea **

Yksilökäynnin ja ryhmäkirjaamisen fraasit ovat kuvattu liitteinä olevissa taulukoissa.

Tavoitteena on, että yksilökäynnin ja ryhmän kirjaamisessa hyödynnetään rakenteista kirjaamista ja kansallisia otsikoita. Kirjaamisen yhtenäistämisen tavoitteena on myös lisätä luokitusten (ICPC2, ICD10 ja THL -toimenpideluokitus) käyttöä.

Liitteet
Kuva
Yksilökäynnin kirjaamisen fraassi
Yksilökäynnin kirjaamisen fraasi
Kuva
Ryhmäkirjaamisen fraasi
Ryhmäkirjaamisen fraasi
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kirjaamisen yhtenäistäminen hyvinvointialueen laajuisesti on hidas ja pitkä prosessi. Yhtenäistäminen vaatii koordinoitua ohjausta. Pohteella on hyvinvointialueiden käynnistyttyä perustettu uusi yksikkö, tietohuollon yksikkö, jonka tehtävänäkuvana on mm. kirjaamisen yhtenäistämisen ja tiedon laatuun liittyvien asioiden edistäminen ja kouluttaminen. 

Tietohuolto on järjestänyt kirjaamisen koulutuksia etänä Teamsissa ja käymällä yksiköissä paikan päällä. 

Elintapaohjauksen kirjaamisen kehittäminen on tapahtunut pienemmällä kokoonpanolla ja tämän jälkeen tietoa on viety eteenpäin laajemassa elintapaohjaajien foorumissa. Kirjaamisen yhtenäistämisen tähtäin on kuitenkin uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotossa. Käyttöönoton yhteydessä toimintamallia hyödynnetään koulutuksissa. 

Esihenkilöiden tuki kirjaamisen yhtenäistämisen toteutumiselle on ensiarvoisen tärkeää.